:::

အလုပ္သမားဝန္ၾကီးဌာန ေဘးအႏၱရာယ္ဝန္ထမ္းမ်ား အလုပ္သမားနွင္႔မိသားစုအတြက္ အေကာင္းဆံုးအုပ္ထိန္းသူ

Label
LocationTaiwan
Data source
Hit : 9
Date : 2019/12/10
Updated : 2019/12/27 上午 11:06:00

လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားၾက ံုေတြ႔ခဲ႔ရေသာ အလုပ္သမားမိတ္ေဆြမ်ားကို ကူညီနုိင္ရန္ အလုပ္သမားဝန္ၾကီးဌာနမွ အားေပးသည္「လုပ္ငန္းခြင္သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ၿဖစ္ပြားမႈ ၿပင္ဆင္ ေသာဝန္ေဆာင္မႈ အစီအစဥ္」ကို ေဒသအသီးသီးရဲ႔အလုပ္သမားရံုးေတြမွာ တာဝန္ရိွသူ47ဦး ေနရာခ်ထားေပးၿပီး ေဘးအႏၱရာယ္ၾကံ ုေတြ႔ေနရေသာ နက္နဲသည္႔ဝန္ေဆာင္မႈ၊ အလုပ္သမား ေတြနဲ႔မိသားစုေတြကို အလုပ္သမားေစ်းကြက္သုိ႔ ၿပန္ရန္ ကူညီေထာက္ပံ႔ေပးသည္။ ကိစၥရပ္ အသီးသီးတာဝန္ရိွသူသည္ အလုပ္သမားအခြင္႔အေရးဆိုင္ရာတိုင္ပင္ၿခင္း၊ ဘ႑ာေရး အေထာက္အပံ႔၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာပံ႔ပိုးမႈအၾကံေပးလမ္းညႊန္ၿခင္း၊ ၿပန္လည္ထူေထာင္ၿခင္း(သို႔) လုပ္ငန္းၿပန္လည္ထူေထာင္ရန္နွင္႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားလႊဲေၿပာင္းၿခင္းစသည္႔အရင္းအၿမစ္မ်ားကို ေထာက္ပံ႔ေပးသည္။108ခုနွစ္7လကုန္ထိ အလုပ္သမားနွင္႔မိသားစု လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ 27000ေက်ာ္ကို တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ႔သည္။

97ခုနွစ္စတင္ခဲ႔သည္႔ဤစီမံကိန္းသည္ ရက္ေပါင္း3000ေက်ာ္အတြင္း တာဝန္ရိွသူ47ဦးက ေဘးအႏၱရာယ္ၾက ံုေတြ႔ေနရေသာ လုပ္သားမိတ္ေဆြမ်ား နာက်င္မႈနွင္႔လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ေပါင္း စည္းရန္အတြက္၎တို႔၏မိသားစုမ်ားနွင္႔အတူလုိက္ပါ၍ေႏြးေထြးစြာေစာင္႔ေရွာက္ခဲ႔သည္။သံမဏိလုပ္သား အားစိန္႔သည္ အလုပ္ခြင္တြင္ ဆြဲအားဗဟိုခ်က္မတည္ၿငိမ္လို႔ ေလွကားထစ္မ်ားမွ က်ဆင္းၿခင္းေၾကာင္႔ ေပါင္အရိုးမ်ားက်ိုးၿခင္းနွင္႔ပြန္းပဲ႔ဒဏ္ရာအမ်ားအၿပားရၿခင္းေၾကာင္႔အလုပ္ ရပ္တန္႔၍ အနားယူရန္လိုအပ္သည္။အားစိန္႔မိသားစု စီးပြားေရးပင္မဆံုးရံႈးခဲ႔ၿပီးဒုကၡေရာက္ခဲ႔ သည္။တာဝန္ရိွသူမ်ားက မိသားစုဝင္မ်ား လိုအပ္ခ်က္ကိုေမးၿမန္း၍ အေရးေပၚအကူအညီနွင္႔ အလုပ္သမားၾကားဝင္ၿဖန္ေၿဖမႈနွင္႔ပတ္သက္ေသာ အကူအညီမ်ားကိုေပးသည္။ အားစိန္႔္ကို အိမ္နားရိွ လုပ္ငန္း ၿပန္လည္ထူေထာင္ေရးစင္တာသို႔လႊဲေၿပာင္းေပးၿပီး အလုပ္ခြင္သုိ႔အၿမန္ဆံုး ၿပန္လာေစသည္။အၿခား ကရိန္းၿဖင္႔သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းလုပ္သည္႔ ေရွာင္လင္သည္ အလုပ္လုပ္စဥ္ အိမ္ေခါင္မိုးေပၚမွမေတာ္တဆက်သြားသည္၊ ေဆးရံုသုိ႔ပို႔ေဆာင္ၿပီးေနာက္ ၿပင္း ထန္ဒဏ္ရာေၾကာင္႔ေသဆံုးသြားသည္။ေရွာင္လင္မိသားစုသည္ ဝင္ေငြအလယ္အလတ္နည္း မိသားစုတစ္ခုၿဖစ္သည္။အိမ္ေထာင္ဦးစီးေသဆံုးၿပီးေနာက္ ေနထိုင္မႈပို၍ခက္ခဲသည္။ တာဝန္ရိွ သူမ်ား၏အကူအညီၿဖင္႔သက္ဆိုင္ရာေထာက္ပံ႔ေငြ၊ လူမႈဖူလံုေရးအရင္းအၿမစ္နွင္႔ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွေပးေသာ ကေလးပညာသင္ဆုၿဖင္႔ေမွာင္ရိပ္မွၿဖည္းၿဖည္းလြတ္ေၿမာက္ရန္ ကူညီ သည္။

အလုပ္သမားဝန္ၾကီးဌာနက အလုပ္သမားမိတ္ေဆြတြင္ အလုပ္ခြင္ေရာဂါသံသယရိွပါက အလုပ္ ဆိုင္ရာ ဒဏ္ရာကာကြယ္ၿခင္းနွင္႔ကုသေရးဌာနမ်ားမွအကူအညီရယူနိုင္သည္ဟုေဖာ္ၿပသည္။ အကယ္၍ ကံမေကာင္းစြာ အလုပ္ခြင္အႏၱရာယ္ၿဖစ္ပြားခဲ႔ပါက တာဝန္ရိွသူမ်ားက ေဘးအႏၱရာယ္ ကယ္ဆယ္ေရး ဘက္ေပါင္းစံုဝန္ေဆာင္မႈနွင္႔အရင္းအၿမစ္ကို ဆက္သြယ္ၿခင္း၊ က်န္းမာေရး အာမခံ၊ ဒဏ္ရာရမႈ၊ မသန္မစြမ္းဆုိင္ရာအက်ိုးခံစားခြင္႔မ်ားနွင္႔အၿခားအလုပ္သမား အာမခံေၾကး တို႔ကို အေသးစိတ္ရွင္းၿပၿခင္း၊ လုပ္ငန္းေဘးအႏၱရာယ္အတြက္ အလုပ္သမားကာကြယ္ ေစာင္႔ ေရွာက္ေရးဥပေဒတြင္ ေနထိုင္စရိတ္နွင္႔ပစၥည္းမ်ား၊ မိသားစုဝင္နွင္႔လူနာေစာင္႔ ေထာက္ပံ႔ၿခင္း စသည္႔ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ လုပ္သားမ်ား၏အေၿခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ားကိုကူညီနိုင္သည္။ ပိုအေရးၾကီးေသာ ရည္မွန္းခ်က္မွာ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ေနေသာ အလုပ္သမား မ်ားကို အလုပ္ၿပန္ဆင္းရန္(သုိ႔) အလုပ္ခြင္သုိ႔ၿပန္လာနိုင္ရန္အတြက္ လက္ရိွၿပန္လည္ထူေထာင္ ေရးနွင္႔အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ၿပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးအရင္းအၿမစ္ကြန္ယက္မ်ားနွင္႔ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ၿဖစ္သည္။ လုပ္သားမိတ္ေဆြသည္ ကံမေကာင္းစြာေသဆံုးလွ်င္ တာဝန္ရိွသူသည္ မိသားစုဝင္မ်ားအားေထာက္ပ႔ံမႈ၊ ဝမ္းနည္းေၾကာင္းနွင္႔လူမႈဖူလံုေရးစသည္႔အရင္းအၿမစ္မ်ား ကူညီလိမ္႔မည္။

နွစ္မ်ားတစ္ေလွ်ာက္ဗဟိုနွင္႔ေဒသႏၱရအစိုးရနွင္႔က႑အသီးသီး၏ၾကိ ုးပမ္းမႈမ်ားေၾကာင္႔ နုိင္ငံ တြင္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားက်ဆင္းလာသည္၊ၿပီးခဲ႔သည္႔နွစ္ က မွတ္တမ္းနိမ္႔က်ေသာ္လည္း အစိုးရသည္ လုပ္သားနွင္႔မိသားစုဝန္ထမ္းမ်ား ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ကို ေလွ်ာ႔ခ်ၿခင္းမရိွ၊ တာဝန္ရိွဝန္သူမ်ား ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားပိုမိုနက္ရိႈင္းသည္။အလုပ္သမားဝန္ၾကီး ဌာနမွ ေဘးအႏၱရာယ္ဆက္လက္ေလွ်ာ႔ခ်ရန္ႏွင္႔လူတိုင္းအတြက္လံုၿခံ ုက်န္းမာေသာ လုပ္ငန္းခြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ဖန္တီးရန္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရိွသည္။အကယ္၍ လုပ္သားမိတ္ေဆြသည္ မေတာ္တဆ အလုပ္ခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ၾကံ ုေတြ႔ရပါက ေဒသခံသဘာဝေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အရာရိွမ်ားသည္လုပ္သားနွင္႔မိသားစုမ်ားကိုကူညီရန္ ခ်က္ခ်င္းဝန္ေဆာင္မႈေပးသည္။

ေဒသအသီးသီး၏လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ အင္တာနက္စာမ်က္နွာ သတင္းအခ်က္အလက္ :
https://www.osha.gov.tw/1106/1176/2713/2715/6056/


နုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္ဒဏ္ရာဝန္ေဆာင္မႈလိုင္း ဖုန္း:(02)3366-8266;

လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္ဒဏ္ရာဝန္ေဆာင္မႈဝက္ဘ္ဆိုက္:
https://tmsc.osha.gov.tw/

Was this information helpful? Yes    No