:::

ကားထဲတြင္ ကေလးတစ္ေယာက္တည္း ဘယ္ေတာ႔မွ မထားခဲ႔ပါနဲ႔ အပူဒဏ္ရမႈမွ ကာကြယ္ရန္ ကေလးေစာင္႔ေရွာက္မႈ3 ခ်က္

Hit : 29
Date : 2019/12/9
Updated : 2019/12/26 下午 06:08:00

ပူၿပင္းသည္႔ေနြရာသီေၾကာင္႔ ကားအခန္းအပူခ်ိန္ လ်င္ၿမန္စြာၿမင္႔တက္ေနၿပီးကေလး၏အပူခ်ိန္ ထိန္းညွိနိုင္စြမ္းမွာ အားနည္းေနသည္။ အမ်ိုးသားက်န္းမာေရးဝန္ၾကီးဌာနက ကေလးငယ္မ်ား၏ မိဘမ်ားအား နိုးနိုးၾကားၾကားရိွရန္ သတိေပးသည္။ ခ်က္ခ်င္းထြက္၊ ခဏရပ္ပင္ ကေလးကို ေနာက္ခန္း၌ တစ္ေယာက္တည္းမထားခဲ႔ပါနဲ႔၊အပူခ်ိန္ၿမင္႔မားၿခင္းနွင္႔ ပိတ္ေလွာင္သည္႔ေနရာ ေၾကာင္႔ ကေလးမ်ား အပူဒဏ္ၿဖစ္ေစနုိင္သည္(ဥပမာ-ေရဓာတ္ခန္းေၿခာက္ၿခင္း၊ ေမ႔ေၿမာၿခင္း ၊အပူလွ်ပ္ၿခင္းစသည္တို႔)

ကေလးမ်ား ကားစီးအပူဒဏ္ရၿခင္းမွ ကာကြယ္ရန္:ကေလးေစာင္႔ေရွာက္မႈ အခ်က္3ခ်က္
ကေလးအပူဒဏ္ရၿခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ ေစာင္႔ေရွာက္မႈ3ခ်က္:「ကားေပၚကဆင္းၿပီး ေနာက္ ထိုင္ခံုကိုၾကည္႔ပါ၊ ေသာ႔ကိုလံုၿခံ ုစြာထားပါ၊ မေရာက္ပါကဆက္သြယ္ပါ」
一、 ကားေပၚမွဆင္းၿပီးေနာက္ထိုင္ခံုကိုၾကည္႔ပါ:ကားေပၚကဆင္းလုိုက္သည္႔အခါတိုင္း ေနာက္ တံခါး ကိုဖြင္႔ပါ၊ ထပ္၍ ေနာက္ထိုင္ခံုတြင္ကေလးကားထဲ ေမ႔မထားေၾကာင္းအတည္ၿပ ုပါ။
二、ေသာ႔ကိုလံုၿခံ ုစြာထားပါ:ကားကိုရပ္သည္႔အခါတိုင္း ေသာ႔ခတ္သည္႔အေလ႔အက်င္႔ရိွပါေစ၊ ေသာ႔ကိုကေလးငယ္မရရိွနုိင္သည္႔ေနရာတြင္ထားပါ။ ကေလးကို ကားထဲတြင္ မကစားရန္၊ တူတူပုန္းတမ္းမကစားရန္ ပညာေပးပါ။

三、မေရာက္ပါက ဆက္သြယ္ပါ:အကယ္၍ သင္၏ကေလးသည္ မူၾကိ ုေက်ာင္းကားစီး၍ သတ္မွတ္ခ်ိန္ ေက်ာင္းသုိ႔မေရာက္လွ်င္ ဆရာမွသင္႔အားဖုန္းဆက္အေၾကာင္းၾကားခိုင္းပါ။(သို႔) ေက်ာင္းဆင္းၿပီးသတ္မွတ္ခ်ိန္အိမ္ၿပန္မေရာက္ပါက(သို႔မဟုတ္ ကေလးထိန္းအိမ္)၊ မူၾကိ ုဆရာ ကို ခ်က္ခ်င္းဆက္သြယ္ပါ။

အမ်ိုးသားက်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈက သင္ကိုယ္တိုင္(သို႔) သင္၏မိသားစုဝင္မ်ားအေနၿဖင္႔ ခႏၶာ ကိုယ္အပူခ်ိန္္ၿမင္႔တက္လာလွ်င္ အေရၿပားပူၿပင္းေၿခာက္ေသြ႔ၿခင္း၊ နွလံုးခုန္ၿမန္ၿခင္း၊ ၿပင္းထန္သူ မ်ား ေခၽြးမထြက္နုိင္ၿခင္း၊ ေခါင္းကိုက္၊မူူးေဝ၊ပ်ို႔ၿခင္း၊ ေအာ႔အန္ၿခင္း၊ စိတ္ရႈပ္ေထြးၿခင္း၊ ၾကြက္ တက္ၿခင္း၊ ေမ႔ေၿမာၿခင္းစသည္႔အေၿခအေနမ်ားေပၚလာမည္၊အပူခ်ိန္ၿမင္႔ေသာပတ္ဝန္းက်င္ကို လွ်င္ၿမန္စြာ စြန္႔ခြာပါ၊ခႏၶာကိုယ္အပူခ်ိန္ကိုေလွ်ာ႔ခ်ရန္ၾကိ ုးစားပါ(ဥပမာ-အဝတ္အစားကို ေၿဖ ေလွ်ာ႔ပါ၊ ခႏၶာကိုယ္ကို ေရၿဖင္႔သုတ္ပါ(သို႔)ပန္ကာေလစသည္တို႔)၊ ဆားအနည္းငယ္ခတ္ထား ေသာေရ(သို႔) ေရာစပ္ထားေသာ လွ်ပ္လိုက္ အခ်ိုရည္မ်ား ေသာက္ပါ၊ ေဆးကုသမႈအၿမန္ခံယူပါ။

Was this information helpful? Yes    No