:::

မီးမဖြားမွီ မ်ိုးရိုးဗီဇစစ္ေဆးၿခင္း ေထာက္ပံ႔ေၾကး

Hit : 14
Date : 2019/12/9
Updated : 2019/12/26 下午 05:51:00

အစိုးရသည္ ဤနုိင္ငံသား(သို႔)အိမ္ေထာင္ဖက္ အႏၱရာယ္ရိွေသာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိုးသမီးမ်ား ကိုရည္ရြယ္သည္(34နွစ္အထက္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိုးသမီးမ်ား၊ကိုယ္တိုင္(သုိ႔)မိသားစုဝင္ တြင္ မ်ိုးရိုးဗီဇဆိုင္ရာေရာဂါရိွသည္၊ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ေမြးဖြားမႈမ်ား၊1/270ထက္ပိုေသာ ခရိုမိုဆုန္းပံုမွန္မဟုတ္ ေသြးရည္ၾကည္စစ္ေဆးမႈ သံသယရိွေသာ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိုးသမီး မ်ား၊ သေႏၶသား အာထရာေဆာင္းစိစစ္မႈပံုမွန္မဟုတ္(သုိ႔) မ်ိုးရိုးဗီဇဆိုင္ရာေရာဂါသံသယရိွ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိုးသမီးမ်ား) ေထာက္ပံ႔ေၾကး၏တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနၿဖင္႔ လက္ရိွအေၿခေန တိုင္း (ကေလးတစ္ဦး) အၿမင္႔ဆံုးကန္႔သတ္ခ်က္မွာ 5000 ယြမ္၊သို႔ေသာ္ ဝင္ေငြနည္းအိမ္ေထာင္စု နွင္႔ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအရင္းအၿမစ္မ်ား မလံုေလာက္သည္႔ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေသာသူမ်ား အတြက္ 3500ယြမ္ေလွ်ာ႔ခ်ၿပီး အမ်ားဆံုးေထာက္ပံ႔ေငြ မွာ 8500ယြမ္ၿဖစ္သည္။

ပိုမိုသိရိွလိုပါက က်န္းမာေရးနွင္႔လူမႈဖူလံုေရး ဝန္ၾကီးဌာန၏အမ်ိုးသားက်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ၾကည္႔ပါ။

Was this information helpful? Yes    No