:::

2-4နွစ္အရြယ္ကေလးထိန္းစရိတ္

Label
LocationTaiwan
Hit : 11
Date : 2019/12/9
Updated : 2019/12/26 下午 05:19:00

ထုတ္ေပးရန္ရည္ရြယ္သူ
2နွစ္မွ4နွစ္အထိ ကေလးေစာင္႔ေရွာက္မႈသည္ အသက္2နွစ္ၿပည္႔မွ 5နွစ္မၿပည္႔မွီ ေက်ာင္းေန အရြယ္ (လစဥ္လက္ခံၿခင္း)နုိင္ငံသားကေလးမ်ား၊ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားနွင္႔ ကိုက္ညီသူ:
အခြန္ရံုးမွ မၾကာေသးမီနွစ္က မိဘ(သို႔)အုပ္ထိန္းသူ၏အတည္ၿပ ုေပးေသာဝင္ေငြခြန္နႈန္းသည္ 20%ထိမေရာက္၊ လက္ရိွကေလးၿပ ုစုေစာင္႔ေရွာက္ခြင္႔ေထာက္ပံ႔ေၾကးမယူေသးသူမ်ား။

ကေလးသည္အမ်ားၿပည္သူ မူၾကိ ုေက်ာင္းမတက္ရေသး(အမ်ားၿပည္သူ မူၾကိ ု ၊ အက်ိုးအၿမတ္ မယူသည္႔ မူၾကိ ု၊ရပ္ကြက္(လူမ်ိုးနြယ္)အၿပန္အလွန္ အကူအညီေပးေရး ပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ စင္တာမ်ားနွင္႔အထူးပညာေရးေက်ာင္း)(သို႔) အလားတူမူၾကိ ုေက်ာင္း။

အစိုးရဘ႑ာေငြၿဖင္႔ေနရာခ်ထားၿခင္းမရိွ။

အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အခ်ိန္ဇယား
၎ကို108ခုနွစ္8လမွစတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ႔ၿပီး 8လ1ရက္မွစ၍ လက္ခံခဲ႔သည္။

ပူးတြဲဖိုင္ စစ္ေဆးသင္႔
ေအာက္ပါစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို မိဘ(သုိ႔)အုပ္ထိန္းသူမ်ားက တင္ၿပရန္:
အသက္2နွစ္မွ4နွစ္အရြယ္ ကေလးေစာင္႔ေရွာက္ေရးေထာက္ပံ႔ေၾကးေလွ်ာက္လႊာပံုစံ(မိဘမ်ား (သို႔) အုပ္ထိန္းသူလက္မွတ္လိုအပ္သည္)၊ ခရိုင္(ၿမိ ု႔) တစ္ခုခ်င္းစီေလွ်ာက္လႊာကို ဒီေနရာတြင္ ေဒါင္းပါ။ ကေလးနွင္႔ေလွ်ာက္ထားသူ (မိဘ(သုိ႔)အုပ္ထိန္းသူမ်ား)၏အေထာက္အထား (ဥပမာ- မွတ္ပံုတင္မိတၱူ၊ အိမ္ေထာင္စုမိတၱူ၊ အကယ္၍ နိုင္ငံၿခားသားၿဖစ္ပါက ေနထိုင္ခြင္႔လက္မွတ္ (သို႔) နုိင္ငံကူးလက္မွတ္မိတၱူေပးပါ။)

ကေလး(သုိ႔)ေလွ်ာက္ထားသူ(မိဘတစ္ဦး(သုိ႔)အုပ္ထိန္းသူ)၏ဘဏ္အေကာင္႔မိတၱူ။
အၿခားသက္ဆိုင္ရာအေထာက္အကူၿပ ုအခ်က္အလက္မ်ား(ဥပမာ-တတိယကေလး အထက္ သားသမီးဆက္စပ္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားစသည္တို႔)

ေလွ်ာက္ထားသူအၿဖစ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ကိုယ္စားအပ္နွင္းထားပါက သေဘာတူခြင္႔ၿပ ုခ်က္ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္။သုိ႔ေသာ္ ကိုယ္စား စာရြက္စာတမ္းေပးပို႔စဥ္ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ တင္ၿပသင္႔သည္။

ေလွ်ာက္လႊာတည္ေနရာ
ကေလးမိဘ(သုိ႔)အုပ္ထိန္းသူသည္ အထက္ပါစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ကေလးအိမ္ေထာင္စုမွတ္ပံု တင္ထားသည္႔ ေအာက္ပါေနရာမ်ားတြင္ ပူးတြဲတင္ၿပရမည္:
က်ားရိၿမိ ု႔:ကိုယ္တိုင္(သုိ႔)စာတိုက္မွ အသင္းရံုးသုိ႔ေပးပို႔ပါ။
အၿခား21ခရိုင္(ၿမိ ု႔):ကိုယ္တိုင္(သုိ႔)စာတိုက္မွ ကေလးမွတ္ပံုတင္ထားေသာၿမိ ု႔နယ္(ၿမိ ု႔နယ္၊ ၿပည္နယ္၊ ခရိုင္)ရံုး သုိ႔ ေပးပို႔ပါ။

ထုတ္ေပးသည္႔ အေၿခခံစံနႈန္း
ေယဘုယ်မိသားစု:ကေလးတစ္ဦးလွ်င္ တစ္လ2500ယြမ္ေပးသည္။
တတိယကေလးနွင္႔အထက္:မူရင္း2500ယြမ္အၿပင္၊ လတိုင္း1000ယြမ္ထပ္ေပါင္း၊ စုစုေပါင္း 3500ယြမ္။

ေငြေပးေခ်မႈအခ်ိန္
စစ္ေဆးၿပီးကိုက္ညီမႈရိွေၾကာင္းအတည္ၿပ ုသူမ်ားသည္ အစိုးရမွ ေလွ်ာက္လႊာ လက္ခံၿပီးေနာက္ လတိုင္း ကေလးေစာင္႔ေရွာက္စရိတ္သည္ ေလွ်ာက္ထားသူ၏သတ္မွတ္ထားေသာအေကာင္႔ (မိဘတစ္ဦး၊အုပ္ထိန္းသူ(သုိ႔)ကေလး)သုိ႔ လစဥ္လမကုန္မီ ေပးမည္။

2နွစ္မွ4နွစ္အရြယ္မိဘအုပ္ထိန္းမႈဆိုင္ရာ အေမးအေၿဖမ်ား

ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာနေထာက္ပံ႔ေၾကးေနရာ အစိုးရမွထုတ္ေပးသည္႔ အသက္2နွစ္မွ4နွစ္ကေလး ေစာင္႔ေရွာက္ေရးစရိတ္ အဓိကအခ်က္မ်ား

ခရိုင္ၿမိ ု႔အသီးသီးရိွ 2~4နွစ္ ကေလးေစာင္႔ေရွာက္ေရး ေထာက္ပံ႔ေၾကးေကာင္တာ၏ဆက္သြယ္ ရမည္႔ဖုန္း

အတိုင္ပင္ခံလိုင္း:0800-205-105
လုပ္ငန္းခ်ိန္:တနလၤာမွေသာၾကာေန႔ 8:30~18:00

Was this information helpful? Yes    No