:::

ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ ေနထိုင္သူသစ္မ်ား က်န္းမာေရးအာမခံကသင္႔ကိုဂရုစိုက္သည္~~အိမ္ ေထာင္စု မွတ္ပံုမတင္မွီ ေနထိုင္သူသစ္ က်န္းမာေရးအာမခံေထာက္ပံ႔ေငြ

Hit : 18
Date : 2019/11/22
Updated : 2019/12/3 上午 11:01:00

သတိေပးခ်က္:ေထာက္ပံ႔ေၾကးေစာေစာေလွ်ာက္ေလေလ ပိုမ်ားေလေလေနာ္!

1. ေထာက္ပံ႔ရန္ရည္ရြယ္သူ :ေနထိုင္ခြင္႔ပါမစ္ရိွၿပီး(အလယ္အလတ္)ဝင္ေငြနည္း မိသားစု၏ ေနထိုင္သူသစ္(မုဆိုးမ ေနာက္အိမ္ေထာင္မၿပ ု(သုိ႔)ကြာရွင္း၊ ထိုင္ဝမ္တြင္အသက္မၿပည္႔ ေသးေသာ ကေလးကို တစ္ဦးတည္းထိန္းေက်ာင္း အပါအဝင္)

2. ေထာက္ပံ႔ေၾကးပမာဏ:ဝင္ေငြနည္းေသာအိမ္ေထာင္စုမဝင္ခင္ေနထိုင္သူသစ္_အၿပည္႔အဝ ေထာက္ပံ႔၊ အလယ္အလတ္ဝင္ေငြနည္းအိမ္ေထာင္စုမဝင္ခင္ေနထိုင္သူသစ္_1/2ေထာက္ပံ႔

3. ေလွ်ာက္ထားပံု:ေလွ်ာက္လႊာပံုစံကိုၿဖည္႔စြက္ပါ၊ ေလွ်ာက္ထားသူ၏မွတ္ပံုတင္၊ ေနထိုင္ခြင္႔၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း၊ ဝင္ေငြနိမ္႔လက္မွတ္ကိုစစ္ေဆး၍ အမ်ားၿပည္သူရံုး၊ က်န္းမာေရးအာမခံ ဌာန ခရိုင္ စီးပြားေရးအုပ္စု(သုိ႔)ဆက္သြယ္ေရးရံုးတြင္ ေဆာင္ရြက္ပါ။

4. မည္မွ်ၾကာေထာက္ပံ႔:ေလွ်ာက္လႊာတင္လမွစ၊ ယခုနွစ္12ထိေထာက္ပံ႔မည္၊ နွစ္စဥ္နွစ္တိုင္း ၿပန္လည္ေလွ်ာက္ထားရမည္။

※အကယ္၍ေနထိုင္သူသစ္မွတ္ပံုတင္ယူၿပီးပါက ေထာက္ပံ႔ေၾကးကိုရပ္ဆိုင္းမည္။


က်န္းမာေရးအာမခံအၾကံေပးဝန္ေဆာင္မႈလိုင္း:
အိမ္ဖုန္းေခၚဆိုရန္ 0800-030-598 (သုိ႔) 4128-678(ဧရိယာကုဒ္ထည္႔ရန္မလို)
မိုဘိုင္းဖုန္းေခၚဆိုရန္ 02-4128-678

Was this information helpful? Yes    No