:::

【လိမ္လည္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးအဓိကအေၾကာင္းအရာ】ကိုဂရုၿပ ုပါ!! ပိုေအးေဆးတည္ၿငိမ္ စြာ လိမ္လည္မႈေလ်ာ႕နည္းေအာင္ သင္နဲ႔ငါအတူတကြ လိမ္မည္မႈကို တားဆီးပါ။

【လိမ္လည္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးအဓိကအေၾကာင္းအရာ】ကိုဂရုၿပ ုပါ!! ပိုေအးေဆးတည္ၿငိမ္ စြာ လိမ္လည္မႈေလ်ာ႕နည္းေအာင္ သင္နဲ႔ငါအတူတကြ လိမ္မည္မႈကို တားဆီးပါ။
【လိမ္လည္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးအဓိကအေၾကာင္းအရာ】ကိုဂရုၿပ ုပါ!! ပိုေအးေဆးတည္ၿငိမ္ စြာ လိမ္လည္မႈေလ်ာ႕နည္းေအာင္ သင္နဲ႔ငါအတူတကြ လိမ္မည္မႈကို တားဆီးပါ။
Hit : 12
Date : 2019/11/22
Updated : 2019/12/2 下午 04:43:00

ယေန႔ေခတ္တြင္ အကန္႔အသတ္မရိွလိမ္လည္မႈနွင္႔ လွည္႔ကြက္မ်ားၿဖင႔္ၿပည္႔နက္ေနသည္။ လူ႔ သေဘာသဘာဝအားနည္းခ်က္ကိုအသံုးခ်၍ ဖုန္းေခၚဆိုမႈၿဖင္႔ နိုင္ငံသားသစ္၊ ေရ႔ႊေၿပာင္း လုပ္သားနွင္႔ ၿပည္သူအားလွည္႔စားသည္၊ ေငြထုတ္စက္သို႔အလ်င္အၿမန္လာေရာက္၍ ပင္ပန္းစြာ စုထားေသာေငြမ်ားလႊဲေပးလိမ္႔မည္။ ထို႔ၿပင္မၾကာေသးမီနွစ္မ်ားတြင္ အေရွ႔ေတာင္အာရွေရ႔ႊ ေၿပာင္းလုပ္သားမ်ားနွင္႔နုိင္ငံသားသစ္မ်ားပင္လွ်င္ လိမ္လည္မႈတြင္ပါဝင္ခဲ႔သည္။「ထိုင္ဝမ္ရိွ ဇာတိေၿမမွသူမ်ား」ကို တူညီေသာမိခင္ဘာသာစကားေၿပာ၍ လိမ္လည္မႈ ရည္မွန္းခ်က္ပိုနီးကပ္ ေစၿခင္းအားၿဖင္႔ နိုင္ငံသားသစ္နွင္႔ေရႊ႔ေၿပာင္းလုပ္သားမ်ား လိမ္လည္ခံရမႈ နႈန္းပိုၿမင္႔လာသည္။


*လိမ္လည္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးအမႈကိုၾကည္႔ပါ:
一、ၿပည္မၾကီးက လိမ္လည္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးကိုအားၿဖည္႔ေပးၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႔မွအေရွ႔ေတာင္အာရွ「လိမ္လည္မႈ ပင္လယ္ၿပာ」ကို စိုးရိမ္သည္။
ဘာသာစကားခက္ခဲမႈကိုေက်ာ္လႊားရန္ အဆိုပါလိမ္လည္သည္႔အုပ္စုသည္ ထိုင္ဝမ္ရိွ အေရွ႔ ေတာင္အာရွလူမ်ားကို စုေဆာင္းခဲ႔သည္။ ယခင္နွစ္10လတြင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဌာနမွ ထိုင္က်ံုး နွင္႔ေၿမာင္လိရိွ လိမ္လည္သည္႔ထုိုင္းလူမ်ိုးမ်ားကိုရွာေဖြခဲ႔ၿပီး ထိုင္း18ေယာက္နွင္႔ ထိုင္ဝမ္ သံသယ ရိွသူ 7ဦးရွာေတြ႔ခဲ႔သည္။;ယခုနွစ္4လတြင္ ရဲမ်ားသည္ ေကာင္းရံႈက်စ္ကြမ္ခရိုင္ရိွ ကြန္ပ်ူတာခန္း ကို လိုက္လံရွာေဖြေတြ႔ရိွခဲ႔ၿပီး လွည္႔ၿဖားခံရသူသည္မေလးရွားသား၊ ေထာင္ရြမ္ေလဆိပ္တြင္ မေလးရွားနုိင္ငံသားသံသယရိွသူ7ဦးကို ဖမ္းဆီးခဲ႔သည္။

ရဲမ်ားက ၿပည္မၾကီးၿပည္နယ္အသီးသီးရိွၿပည္သူ႔လံုၿခံ ုေရးဌာန 「ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္ လိမ္ လည္မႈရာဇဝတ္မႈစင္တာ 」ကိုဆက္လက္တည္ေထာင္သည္။ ထိုင္ဝမ္၏165လိမ္လည္မႈ တိုက္ ဖ်က္ေရးမွ အေကာင္႔လည္ပတ္မႈသတိေပးၿခင္းၿဖင္႔ လိမ္လည္ေငြေပးေခ်မႈကို ပိတ္ခဲ႔သည္။;အခ်ို႔ ၿပည္နယ္နွင္႔ၿမိ ု႔မ်ား၌ မသမာသူမ်ား၏အိမ္တံခါးဝတြင္「လိမ္လည္မႈ အိမ္ေထာင္စု」 ဟူေသာ စကားလံုးမ်ားကို ေရးသားလိမ္႔မည္။ လူမႈဖူလံုေရး ေထာက္ပံ႔ေၾကးမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းရံုသာမက တရားဝင္အိမ္မ်ားကိုပင္ ဖ်က္သိမ္းခဲ႔သည္။ ၿပည္သူေတြကို နိုးနိုးၾကားၾကားရိွေစၿခင္းၿဖင္႔ အလြယ္ တကူ အလိမ္မခံရေစပါ။

အေရွ႔ေတာင္အာရွနိုင္ငံမ်ားနွင္႔ၿခားနားခ်က္မွာ အစိုးရ၏လိမ္လည္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးသည္ အေတာ္အတန္ေပါ႔သည္၊ၿပည္သူမ်ား တယ္လီကြန္းလိမ္လည္မႈကိုနားမလည္ၾက၍ အလြယ္ တကူ ခ်ိတ္မိသည္။ရဲက ေရႊ႔ေၿပာင္းလုပ္သားမ်ား ကုန္က်စရိတ္နိမ္႔ေသာေၾကာင္႔ လိမ္လည္သည္႔ အဖြဲ႔တြင္ပါဝင္၍ 「ေနထိုင္စားရိတ္ၿငိမ္း」လစာလည္းရိွ၊ လံုေလာက္ေသာေငြရိွလွ်င္ တိုင္းၿပည္မွ ထြက္ၿပီးအိမ္သို႔ၿပန္သြားမည္။လိမ္လည္မႈအဖဲြ႔သည္ အသင္းဝင္ရွာမေတြ႔မွာ စိတ္မပူပါ။ထို႔အၿပင္ နုိင္ငံသားသစ္အခ်ိုးမွာလည္းၿမင္႔တက္လာသည္၊ လူမ်ားစြာသည္ စီးပြားေရးအရ ခ်ို႔တဲ႔ေသာ မိသားစုတြင္ ေမြးဖြားလာခဲ႔ၿပီး အလားအလားရိွေသာ ပစ္မွတ္မ်ားၿဖစ္လာခဲ႔သည္။ (လွ်န္ေဟာ္ သတင္းကြန္ယက္)

二、လိမ္လည္သည္႔အုပ္စု တကယ္ဆိုး ဗီယက္နမ္အမ်ိုးသမီးကိုလည္းလိမ္
ဗီယက္နမ္အမ်ိုးသမီးရြမ္စစ္(38နွစ္)သည္ယခုလ22ရက္တြင္ လိမ္လည္မႈအဖြဲ႔၏အစိုးရေရွ႔ေန အတု ဖုန္းလာသည္။ သူ႔အေကာင္႔ခိုးသြားတယ္လို႔ဆိုၿပီးေတာ႔ဖုန္းထဲတြင္ ရြမ္အမ်ိုးသမီးက ေဟာ္ဖ်င္ခရိုင္လယ္သမားအသင္းဘဏ္တြင္61ေသာင္းရိွသည္၊ ၾကီးၾကပ္ရန္အတြက္ အစိုးရ ေရွ႔ေနထံအပ္နွံရန္ လိုအပ္သည္။သူမသည္ သူမ၌ရိွေၾကာင္း သံသယမရိွ၊ အစိုးရေရွ႔ေနအတုနွင္႔ ေတြ႔ဆံုသည္၊ တုန္းစစ္ခရိုင္ ေတာင္သူလယ္သမားအစည္းအရံုးမွ ၾကီးၾကပ္ရန္ ေငြမ်ားကိုေပးအပ္ ဖို႔ ၿပင္ဆင္ေနသည္၊ ရလဒ္မွာ ေဟာ္ဖ်င္ေငြစုစာအုပ္သည္ တုန္းစစ္ဘဏ္တြင္ ထုတ္မရပါ။ သူမ သည္ ေငြစုစာအုပ္၊ ေငြထုတ္ယူကဒ္၊တံဆိပ္တုံုးနွင္႔ လွ်ို႔ဝက္နံပါတ္တို႔ကို လူဆိုးထံ ေပးလိုက္ၿပီး ၾကီးၾကပ္မႈအမိန္႔အတု စာရြက္စာတမ္းမ်ားယူ၍ အိမ္ၿပန္လာခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္ သူမလွ်ို႔ဝွက္နံပါတ္ အမွတ္မွား၍ လူဆိုးဂိုဏ္းမွေခ်ာေမြ႔စြာ မထုတ္ယူနိုင္ပါ၊ သူမအား ဖုန္းတစ္ခ်ိန္လံုးဆက္ေမး သည္၊ စဥ္းစားေလမမွန္ေလ၊ ေဟာ္ဖ်င္ခရိုင္က်ူလင္ရဲစခန္းကိုၿဖတ္ၿပီး ရဲစခန္းေရွ႔တြင္ ကားရပ္ၿပီး လူဆိုးနွင္႔ဖုန္းေၿပာသည္။

က်ူလင္ရဲစခန္းတြင္ တာဝန္က်ေနေသာရဲအရာရိွလီဖ်င္ဝိန္က သူမကားၾကာၿမင္႔စြာရပ္ထားသည္ ကိုၿမင္၍ သြားေရာက္သည္႔အခါ သူမက ဖုန္းထဲတြင္ အပ္ေငြလွ်ို႔ဝွက္နံပါတ္ကို အဆက္မၿပတ္ ေၿပာေနသည္၊ သူမအား လိမ္လည္ေနသည္ကိုသိရိွၿပီး၊ သူမနွင္႔ေဟာ္ဖ်င္ဘဏ္သို႔လိုက္ပါ၍ ေငြေပးေခ်မႈကို အလ်င္အၿမန္ ရပ္တန္႔ခဲ႔သည္၊ ကံေကာင္းစြာ အေကာင္႔ထဲရိွ61ေသာင္းကို အစဥ္ေၿပစြာ ကယ္တင္နိုင္ခဲ႔သည္။(က်စ္ရံုစစ္ေပါက္)

三、ေမြးရပ္ေၿမမွသူမ်ားကိုေရြးလိမ္လည္မႈ!အင္ဒိုနီးရွားဇနီးေမာင္နွံသည္ၾကင္နာသလို ေယာင္ေဆာင္၍ ေအဂ်င္စီခေငြကိုလိမ္ယူ
အင္ဒိုနီးရွားလွ်ိုအမ်ိုးသမီးသည္လြန္ခဲ႔ေသာအႏွစ္20က ထိုင္ဝမ္သုိ႔လက္ထပ္လာခဲ႔သည္၊ လက္ရိွထိုင္ဝမ္အမ်ိုးသားနွင္႔ကေလး3ေယာက္၊ ယြိလီၿမိ ု႔နယ္တြင္စားေသာက္ဆိုင္ တစ္ဆိုင္ ဖြင္႔ထားသည္၊လွ်ိုအမ်ိုးသမီးက ထိုင္ဝမ္ပတ္ဝန္းက်င္အရမ္းေကာင္းသည္၊ ေဆြမ်ိုးသူငယ္ခ်င္း 2 ေယာက္ကို ထိုင္ဝမ္လာၿပီးအလုပ္လုပ္ဖို႔ကူညီခ်င္ေပမယ္႔ သူတို႔မွာ သြားစရာလမ္းမရိွပါ။ မၾကာ ေသးမီက အင္ဒိုနီးရွားစံုတြဲYANTOနွင္႔MARYတို႔ ေထာင္ရြမ္မွယြိလီသုိ႔သြားေရာက္လည္ပတ္ရာ လွ်ိုဆိုင္တြင္စားေသာက္ၿပီး အင္ဒိုနီးရွားစကားၿဖင္႔ ေဆြမ်ိုးသူငယ္ခ်င္းမ်ား ထိုင္ဝမ္သုိ႔လာေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ကူညီေပးနုိင္သည္ဟု ေၿပာဆိုသည္၊ သူမက ေဖာ္ေရြတာကိုၿမင္လို႔ လိမ္လည္ မည္ဟုသံသယမဝင္ဘဲ၊ ေငြကို MARYထံသို႔ေပးအပ္၍ ထိုင္ဝမ္သို႔လာရန္လုပ္ကိုင္ေစသည္။
မေမွ်ာ္လင္႔ပဲ ေမြးရပ္ေၿမစံုတြဲသည္ ဆင္ေၿခအမ်ိုးမ်ိုးသံုး၍ လွ်ိုထံမွထိုင္ဝမ္ေငြ60ေသာင္းနီးပါး လိမ္လည္ခဲ႔ေသာ္လည္း ေဆြမ်ိုးမိတ္ေဆြမ်ားထိုင္ဝမ္သို႔လာတာမၿမင္ပါ။
ယြိလီဌာနခြဲက လွ်ိုအမ်ိုးသမီး ၿခားနားခ်က္ကိုသိရိွၿပီးတုန္လႈပ္သြားသည္၊2ဦးသား အရသာရိွ သည္ဟု ေၿပာသည္၊ ေနာက္တစ္ၾကိမ္အတု သူမေဆြမ်ိုးမိတ္ေဆြမ်ား ထိုင္ဝမ္လာရန္ ေငြစု စာအုပ္အမည္ၿဖင္႔အပ္ရန္လိုုသည္၊ 35ေသာင္းလိမ္လိုၾကသည္၊ နွစ္ဖက္လံုးမွ ဟြားလွ်န္ဘူတာ ေနာက္ဘက္ပန္းၿခံတြင္ ေပးေခ်းရန္ သေဘာတူၿပီး လွ်ိုမွ ရဲအားခ်က္ခ်င္း အကူအညီေတာင္းခဲ႔ သည္။ယြိလီဌာနခြဲသည္ အထူးအဖြဲ႔ငယ္ဖြဲ႔ခဲ႔ၿပီး ခ်က္ခ်င္းMARYကို စစ္ေဆးဖမ္းဆီးခဲ႔သည္။ တရားမဝင္ေငြ ထိုင္ဝမ္ေငြ51500ယြမ္၊ ေရႊဆဲြၾကိ ုး၊လက္စြပ္၊ဖုန္းနွင္႔ေငြထုတ္ကဒ္စသည္တို႔ကို သက္ေသခံအၿဖစ္သိမ္းဆည္းရမိခဲ႔သည္။(စန္းလိသတင္းကြန္ယက္)

*လိမ္လည္မႈနည္းစနစ္မ်ားနွင္႔ ၾကိ ုတင္ကာကြယ္မႈမ်ား:ထုိင္ေပၿမိ ု႔ အစိုးရဥပေဒေရးရာဌာန

一、အြန္လိုင္းေစ်းဝယ္လိမ္လည္မႈ:
(一)လိမ္လည္ေသာနည္းစနစ္မ်ား:
အလိမ္ခံရသူမ်ားသည္ ေစ်းဝယ္စင္တာ(သုိ႔)ေလလံဝက္ဘ္ဆိုက္မွတစ္ဆင္႔ ပစၥည္းမ်ားကို ဝယ္ ေလ႔ရိွသည္။သို႔ေသာ္ ရက္အနည္းငယ္အတြင္းေရာက္မည္「ေရာင္းသူ」(သုိ႔)「ဝက္ဆိုက္ဘ္ ဝန္ထမ္း」ဖုန္းလာသည္၊ေတာင္းဆိုခ်က္ 「မွတ္ပံုတင္ၿခင္းမွားယြင္စြာဝင္ေရာက္ၿခင္းေၾကာင္႔」၊「ဝယ္သူ」 အေကာင္႔မွလစဥ္ေငြနုတ္လိမ္႔မည္၊ 「ဝယ္သူ」ဆံုးရံႈးမႈမ်ားကိုေရွာင္ရွားရန္ ၊「အလိုအေလ်ာက္ေငြထုတ္စက္」ကို ထပ္မံလုပ္ေဆာင္ရန္လိုသည္၊ သို႔မွသာ မူရင္းဆက္တင္ မ်ားကို ၿပန္လည္ရယူနုိင္မည္။「ဝယ္သူ」ကယံုၾကည္၍ ပစၥည္းဆံုးရံႈးမႈကိုစိုးရိမ္၍ ေငြထုတ္စက္ ကို မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ရမည္ကိုမသိေသာေၾကာင္႔ ဖုန္းကိုအသံုးၿပ ု၍ လူဆိုးဂိုဏ္၏ညႊန္ၾကားခ်က္ အတိုင္း 「အဂၤလိပ္စာလုပ္ေဆာင္ခ်က္」စတင္နွိပ္သည္၊ အမွန္တကယ္တြင္ ကုဒ္နံပါတ္ရိုက္ထည္႔ သည္မွာ 「ေငြလႊဲပမာဏ」နွင္႔ 「လူဆိုးဂိုဏ္းအေကာင္႔」ၿဖစ္သည္၊ေငြလႊဲမႈေအာင္ၿမင္သည္အ ထိ အေကာင္႔ထဲမွ ေငြကိုလႊဲေၿပာင္းသြားသည္သာ ေတြ႔ပါလိမ္႔မည္။

(二)ကာကြယ္ၿခင္း နည္းလမ္းမ်ား:
1、စစ္ေဆးသည္႔အေလ႔အက်င္႔လုပ္ပါ၊ မသိေသာ ဖုန္းညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို နားမေထာင္ပါနဲ႔။
2、အလိုအေလ်ာက္ေငြထုတ္စက္တြင္ ေငြနုတ္ယူသည္႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္ သေဘာတူညီခ်က္ကို ဖ်က္သိမ္းၿခင္း မရိွပါ။ ဖုန္းညႊန္ၾကားခ်က္ၿဖင္႔ေငြထုတ္စက္ကို ဘယ္ေတာ႔မွမလုပ္ပါနဲ႔။
3、ဖုန္းလာသည္ကို မယံုပါနွင္႔၊ ဖုန္းခ်၍ ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈဖုန္းကို အတည္ၿပ ုရန္ ေခၚဆိုပါ၊(သို႔) 165အထူးလုိင္းကိုေခၚဆိုပါ။
4、0200、0800、0900、0204တို႔ၿဖင္႔ စတင္သည္႔ေခၚဆိုမႈမ်ားသည္ ကုဒ္နံပါတ္အတုမ်ား ၿဖစ္သည္၊ တစ္ဖက္သတ္သာနားေထာင္နိုင္၊ ဖုန္းေခၚမရပါ၊ ခံရသူဖုန္းတြင္နံပါတ္ကိုေဖာ္ၿပမည္မဟုတ္ပါ။

二、အတုရဲ၊ တရားေရးဆိုင္ရာၿပည္သူ႔ေအဂ်င္စီ လိမ္လည္မႈ:
(一)လိမ္လည္ေသာနည္းစနစ္မ်ား:
လိမ္လည္မႈအုပ္စုသည္ ရဲေအဂ်င္စီအမည္တုၿဖင္႔ ၿပည္သူမ်ားကို ဖုန္းၿဖင္႔အေၾကာင္းၾကားသည္၊ အမႈစစ္ေဆးစဥ္ ၿပည္သူမ်ားမွ လူဆိုးအမည္ၿဖင္႔ အေကာင္႔တစ္ခုေလွ်ာက္ထားသည္ကို ေတြ႔ရိွ သည္။ ေငြခဝါခ်မႈၿဖင္႔သံသယရိွသူကိုစစ္ေဆးရန္ အစိုးရေရွ႔ေနအတုသို႔ လႊဲေၿပာင္းလိုက္သည္၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ဖုန္းေခၚဆိုမႈၿဖင္႔ တရားရံုးသို႔လာေရာက္ရန္ ဆင္႔ေခၚခံရသည္ဟုေၿပာၿပီး အစိုးရ ေရွ႔ေနအတုသုိ႔ လႊဲေၿပာင္းေပးခဲ႔သည္။သို႔ေသာ္ ၿပည္သူအမႈ၌ေရာက္ရိွၿခင္းမရိွေသး၊ ယခုအခါ ေငြသားစီးဆင္းမႈကိုစစ္ေဆးရန္လိုအပ္သည္။ၿပည္သူသည္ တရားရံုးသို႔လႊဲေၿပာင္းရန္(သို႔) လူဆိုး ၏အမွန္တကယ္ေငြစာရင္းသို႔ လႊဲေၿပာင္းၿခင္း၊ အမ်ိုးသားလံုၿခံ ုေရးအေကာင္႔ဟု မုသားေၿပာၿပီး ကိစၥွရွင္းလင္းၿပီးေနာက္ၿပန္ေပးမည္ဟုဆိုကာ ေငြလိမ္လည္ခဲ႔သည္။

(二)ကာကြယ္ၿခင္းနည္းလမ္းမ်ား:
1、တရားရံုး(သို႔)ရဲတပ္ဖြဲ႔က အမႈသည္ေငြသားကိုလက္ခံၿခင္း၊ ေငြလႊဲရန္ေတာင္းခံၿခင္းမရိွပါ။
2、အမႈသည္၏အေကာင္႔ကို တရားရံုး(သို႔)ရဲတပ္ဖြဲ႔က မၾကီးၾကပ္ပါ။
3、တရားရံုးသည္ဖက္စ္နည္းလမ္းကိုအသံုးမၿပ ုပါ၊ အမႈသည္ထံသုိ႔ မွတ္ပံုတင္စာၿဖင္႔ ဆင္႔ေခၚပါ လိမ္႔မည္။


三、အြန္လိုင္းလိမ္လည္မႈအတြက္အကူအညီ︰
(一)လိမ္လည္ေသာနည္းစံနစ္မ်ား:
လိမ္လည္မႈအုပ္စုသည္「အကူအညီ」ကိုအသံုးၿပ ုသည္၊ 「အၿပင္လူကိုေၿပာရန္ရွက္ၿခင္း」၏ စိတ္ပညာနွင္႔ေပါင္းစပ္ထားသည္။၎နည္းစနစ္သည္တၿဖည္းၿဖည္း「အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား」ၿဖစ္လာသည္၊အမ်ားၿပည္သူအား ၿခိမ္းေၿခာက္မႈကဲ႔သို႔ေသာ「အမဲလမ္းကိုရွာၿခင္း」、「ကြန္ပ်ူတာ ခ်ို႔ယြင္းမႈ」စသည္႔ဆင္ေၿခ၊ အမ်ားၿပည္သူအားေငြထုတ္စက္ကို လုပ္ေဆာင္ရန္ လွည္႔ၿဖားၿခင္း၊ ဆက္၍အဆက္မၿပတ္「လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမွားယြင္း」အေၾကာင္းၿပခ်က္ၿဖင္႔ အေနွာင္႔အယွက္ ေပးၿခင္း၊ လွည္႔ၿဖားခံရသူကိုၿခိမ္းေၿခာက္ၿခင္းနွင္႔ ထပ္၍နိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေရးအဖြဲ႔အစည္းအတု「လံုၿခံ ုေရးအေကာင္႔ဆက္တင္」အမည္ၿဖင္႔ လိမ္လည္ခံရသူအပ္ေငြအားလံုးကိုရွင္းခိုင္းသည္။

(二)ကာကြယ္ၿခင္းနည္းလမ္းမ်ား:
1、အြန္လိုင္းသူငယ္ခ်င္းမ်ား သတိထားသင္႔သည္၊ အေကာင္းဆံုး လူဆိုးမ်ားၿခိမ္းေၿခာက္မႈ မခံရေစရန္ လိပ္စာ၊ ေက်ာင္း၊ ကုမၸဏီ၊ အိမ္ရိွ ဖုန္းနွင္႔ အၿခားအခ်က္အလက္မ်ား မထုတ္ေဖာ္ရန္
2、ATM(အလိုအေလ်ာက္ေငြထုတ္စက္)သည္ လူဆိုးမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးလိမ္လည္မႈ ကိရိယာ ဖုန္းေခၚဆိုညႊန္ၾကားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို နားမေထာင္ပါနွင္႔။
3、ATMကိုလည္ပတ္ပါ၊ အပ္ေငြလႊဲေၿပာင္းသြားၿခင္းတို႔ ေတြ႔ရိွပါက ခ်က္ခ်င္းသတင္းပို႔ပါ၊ အမႈဖြင္႔မွသာ လူဆိုးမ်ား၏ၿခိမ္းေၿခာက္ၿခင္းကို အဆံုးသတ္နိုင္သည္။

四、အြန္လိုင္းခ်က္တင္ ရင္းနွီးၿမွ ုပ္နွံမႈ လိမ္လည္မႈ

(一)လိမ္လည္ေသာနည္းစံနစ္မ်ား:
ဦးစြာ အြန္လိုင္းခ်က္တင္ဝင္ရင္းရွာေဖြသည္၊ ထပ္၍ ၿပည္ပရင္းနွီးၿမွ ုပ္နွံမႈကုမၸဏီမန္ေနဂ်ာၿဖစ္ ေၾကာင္းလိမ္လည္မႈေဆြးေႏြးသည္၊အၿပန္အလွန္ရင္းနွီးမႈ တစ္လမွနွစ္ဝက္၊အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ မွာ အၿပန္အလွန္ရင္းနွီးမႈနွင္႔ယံုၾကည္မႈ အေၿခခံတည္ေဆာက္သည္၊ဤအေတာအတြင္း အမ်ိုး သားနွင္႔ အမ်ိုးသမီးအၾကား ပိုရင္းနွီးမႈမရိွၿခင္း(သို႔) အင္တာနက္ စာအဆက္အသြယ္ ၿပတ္လပ္မႈ မရိွၿခင္း၊ အဆိုပါလူဆိုးကရင္႔က်က္ေသာအခါ 「အက်ိုးအၿမတ္တစ္ခု」ငါးစာကို ခ်ေကၽြးမည္၊ ေသာင္း20ရင္းနွီးၿမွ ုပ္နွံလွ်င္ အၿမတ္အစြန္းေသာင္း3000ရမည္၊ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ နိုင္ငံၿခား ရင္းနွီးၿမွ ုပ္နွံမႈ ကုမၸဏီအတုဝက္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုၿပ ုလုပ္လိမ္႔မည္၊ လွည္႔ၿဖားခံရသူ၏ယံုၾကည္မႈကို ရရိွၿပီးေနာက္ ဝန္ေဆာင္မႈေၾကး၊ အာမခံေၾကး၊ အမ်ားပိုင္ရန္ပံုေငြနွင္႔ ေငြစာရင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ ေၾကး စသည္႔အမည္မ်ားၿဖင္႔ တစ္ခုၿပီးတစ္ခုေကာက္ခံသြားမည္။မူလရင္းနွီးၿမွ ုပ္နွံမႈပမာဏက သိသိ သာသာ မတူပါ၊ လွည္႔စားခံရသူက အၿခားသူမ်ားကိုေမးၾကည္႔ၿပီး ရင္းႏွီးၿမွ ုပ္နွံမႈအိမ္မက္မွ နိုးလာၾကသည္။
(二)ကာကြယ္ၿခင္းနည္းလမ္းမ်ား:
1、လတ္တေလာအြန္လိုင္းရင္းနွီးၿမွ ုပ္နွံမႈလိမ္နည္းသည္ ပို၍နူည႔ံသိမ္ေမြ႔သည္၊ သည္းခံၿခင္း၊ အင္တာနက္မွမိတ္ဖြဲ႔ၿခင္း၊ ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာအေၾကာင္းခဏတာေၿပာၿခင္း၊ လိမ္လည္မႈ ရည္ရြယ္ ခ်က္ကို ရယူ၍ခ်စ္ၾကသည္။
2、ထို႔ေနာက္「ရင္းနွီးၿမွ ုပ္နွံမႈ」、「မဲေပါက္」,နွင္႔「ဖက္စပ္」ေခါင္းစဥ္ၿဖင္႔ မက္လံုးေပးသည္၊ လူမ်ားသတိထားမႈနည္းပါးခ်ိန္ေငြလႊဲၿခင္းၿဖစ္သည္။
3、အြန္လိုင္းသူငယ္ခ်င္းကို ေငြေခ်းၿခင္းနွင္႔ရင္းနွီးၿမွ ုပ္နွံၿခင္း၊ပါဝင္ပတ္သက္ၿခင္း မၿပ ုလုပ္ပါနွင္႔၊ အင္တာနက္မွတဆင္႔ ၿပည္ပရိွ အင္တာနက္သံုးသူမ်ားနွင္႔ေဆြးေႏြးနိုင္သည္၊ လွည္႔ၿဖားမခံရေစ ရန္ မွန္ကန္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူပါ။

五、「အတုၿပန္ေပးဆြဲလိမ္လည္မႈ」နည္းလမ္းၿပန္လည္ၿပ ုၿပင္
(一)လိမ္လည္ေသာနည္းစံနစ္မ်ား:
1、လူဆိုးမ်ားသည္ တူညီေသာေဒသ၊ေက်ာင္း(သို႔)အတန္း၏မိဘမ်ားကို လိမ္လည္ၿခင္းနွင္႔ ကနဦး ေက်ာင္းသားမ်ား၏အေၿခခံအခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူၿခင္း၊ က်ား/မ(သို႔)အရြယ္မွားမႈ မ်ားကို ေလွ်ာ႔ခ်ၿခင္းအၿပင္၊အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကိုပိတ္ထားပါ၊ ၿပည္သူမ်ားစစ္မွန္မႈ ကို မဆံုးၿဖတ္နိုင္ေအာင္လွည္႔ၿဖားၿခင္းခံရသည္။
2、ထိုကဲ႔သုိ႔ေသာအသြင္ကူးေၿပာင္းမႈနည္းစနစ္မ်ားနွင္႔ ဓေလ႔ထံုးတမ္းအတုၿပန္ေပးဆြဲၿခင္း ရာဇဝတ္မႈအမ်ိုးအစားအခ်ို႔သာေၿပာင္းလဲသြားသည္။လိမ္လည္ၿခင္းနွင္႔ေငြလႊဲသည္႔လိုင္း သိပ္မ ကြာပါ။

(二)ကာကြယ္ၿခင္းနည္းလမ္းမ်ား:
1、မိဘနွင္႔မိသားစုဝင္အၿပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈဒုတိယနည္းလမ္း အတန္းေဖာ္၊ သူငယ္ခ်င္း (သုိ႔)အတန္းပိုင္ဆရာ ကဲ႔သုိ႔ေသာ အေရးေပၚဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းကို ယူထားသင္႔သည္။
2、လူဆိုး မ်ားေသာအားၿဖင္႔ စိတ္အာရံုနွင္႔စိုးရိမ္စိတ္ကိုအသံုးခ်သည္၊ဖုန္းကို ေဝးလံေသာ ထိန္းခ်ုပ္မႈနွင္႔မခ်ိတ္ပါနွင္႔၊ မိသားစုဝင္ေငြထုတ္စဥ္ေတြ႔ၾကံ ုပါက ဦးစြာဖုန္းခ်ၿပီးေနာက္「104စစ္ေဆးေရး」、「165လိမ္လည္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးအထူးလိုင္း」(သုိ႔)ေက်ာင္းဖုန္းသို႔ ေခၚဆို စစ္ေဆးပါ။
3、165 လိမ္လည္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးအထူးလိုင္းဖုန္းသည္ လူဆိုးမ်ားကၿပန္ေပးဆြဲခံရသည္ဟု သံသယရိွေသာ ေဆြမ်ိုးမ်ားအားကူညီနုိင္ၿပီး အေၿခအေနကိုေသခ်ာစြာမသိရိွမွီ လူဆိုးမ်ားကို ေငြမေပးပါနဲ႔။
六、ေဆြမ်ိုးသူငယ္ခ်င္းအတုမ်ားသည္ လွည္႔စားရန္ေငြေခ်းၿခင္း:
(一)လိမ္လည္ေသာနည္းစံနစ္မ်ား:
လိမ္လည္သည္႔လူဆိုးမ်ားသည္ လူလူခ်င္းအကူအညီေတာင္းမႈကိုအသံုးခ်သည္၊「စာနာၿခင္း」၏ ၿခယ္လွယ္မႈနွင္႔ ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ားနွင္႔ပတ္သက္၍ ေမးၿမန္းၿခင္း၊ ေခၚဆိုသူ၏အမည္ကို စတင္ ခန္႔မွန္းေနသေရြ႔ လူဆိုးသည္「မမ」、「ေက်ာင္းသား」、「သူငယ္ခ်င္း」、「ေဖာက္သည္」စသည္႔ အခန္းက႑ၿဖင္႔ ဆက္လက္သရုပ္ေဆာင္မည္။တခါတရံ ေခၚဆိုသူ၏သံသယၿဖစ္ဖြယ္ေမးမႈ နွင္႔: 「သင္၏အသံဘာလို႔ထူးဆန္းေနလဲ?」လူဆိုးမွၿပန္ေၿဖ:「ေအာ္!အေအးမိတာ」,ဒီလိုဖုန္းရဲ႔ အၾကီးမားဆံုးအဂၤါရပ္က「အေရးေပၚေငြစီစဥ္ၿခင္း(သို႔)အေရးေပၚအေၿခအေနအခက္အခဲ」 လိမ္လည္မႈဖုန္းကိုလက္ခံရရိွသူသည္ေငြလႊဲသည္။
(二)ကာကြယ္ၿခင္းနည္းလမ္းမ်ား:
1、အမည္မသိဖုန္းလက္ခံရရိွပါက အထူးသၿဖင္႔ သင္႔နာမည္ကိုစတင္အသိမေပးသည္႔အခါ「မေကာင္းေသာ ခံစားခ်က္」အၿခားသူရဲ႔နာမည္ကိုခန္႔မွန္းၿခင္းမလုပ္ပါနဲ႔၊တစ္ဖက္လူမွ နာမည္ ကို ေသခ်ာေၿပာၿပရန္ေတာင္းဆိုပါ။
2、အကယ္၍ ၾကာၿမင္႔စြာမေတြ႔ေသာေဆြမ်ိုးမိတ္ေဆြမွ ေငြေခ်းရန္ဖုန္း၊ အေကာင္းဆံုးအေၿဖ:「စိတ္မေကာင္းပါဘူး,ကၽြန္ုပ္ယခုစကားေၿပာရန္အဆင္မေၿပပါ,ၿပန္လည္ေခၚဆိုမႈကိုေစာင္႔ ဆိုင္းရန္」,ၿပီးေနာက္ ဤသံသယၿဖစ္ဖြယ္ဖုန္းကိုခ်လိုက္ပါ။
3、ေဆြမ်ိုးမိတ္ေဆြဖုန္းစာအုပ္ကိုရွာ၍ကိုယ္တိုင္ဖုန္းၿဖင္႔ အမွန္တကယ္ေငြေခ်းလိုပါသလားဟု ေမးပါ၊ လိမ္လည္္မႈဖုန္းဟုတ္မဟုတ္ကို အတည္ၿပ ုပါ။
七、ေနထိုင္မႈစရိတ္အတုေပးေခ်မႈ,အိမ္သို႔သြားေရာက္၍သက္ၾကီးရြယ္အိုအားလိမ္လည္ၿခင္း
(一)လိမ္လည္ေသာနည္းစံနစ္မ်ား:
1、လိမ္လည္သည္႔လူဆိုးမ်ားသည္ တရားမဝင္လမ္းေၾကာင္းမွတဆင္႔ တစ္ဦးတည္းေနထိုင္ ေသာသက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား၏ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားရယူ၍ လူမႈေရးဆိုင္ရာဌာန အတု(သုိ႔)အၿငိမ္းစားဝန္ထမ္းေယာင္ေဆာင္ဖုန္းဆက္ၿပီးၿပည္သူမ်ားကိုနစ္နာေစသည္။လက္ရိွ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားအတြက္ေနထိုင္စရိတ္ေပးေနသည္ဟု မဟုတ္မမွန္ေၿပာဆိုၿခင္း၊ ထို႔အၿပင္ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုမၾကာမီအိမ္သို႔ ေလွ်ာက္လႊာတင္ရန္ကူညီဖို႔ေစလႊတ္မည္။
2、လူဆိုးအိမ္သုိ႔ေရာက္ေသာအခါ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံကိုထုတ္ယူ၍ အခ်က္အလက္မ်ားကိုၿဖည္႔ၿပီး လွ်င္ ေငြစုစာအုပ္နွင္႔တံဆိပ္တံုးလိုအပ္ေၾကာင္း၊ ၎တို႔ကိုရရိွၿပီးေနာက္တမင္ဖြင္႔၍ ေငြစုစာအုပ္ ကိုလွဲလွယ္ၿပီးဘဏ္သုိ႔အၿမန္သြားေငြထုတ္ယူၿပီးစာအုပ္ကိုေကာင္တာတြင္ပစ္ထားခဲ႔သည္။
3、စြန္႔ပစ္ထားသည္႔ေငြစုစာအုပ္ကိုၿပန္လက္ခံရန္ဘဏ္မွအသိေပးစာရရိွေသာအခါမွ လွည္႔စား ခံရသည္ဟုေတြ႔ရိွရသည္။

(二)ကာကြယ္ၿခင္းနည္းလမ္းမ်ား:
1、ေနထိုင္မႈစရိတ္ေထာက္ပံ႔ေၾကးလိမ္လည္ခံရသူသည္ တစ္ဦးတည္းေနထိုင္သူ၊သက္ၾကီးရြယ္ အို၊ အဓိကအားၿဖင္႔ လူမႈေရးသတင္းအခ်က္အလက္နည္းပါးသူမ်ားကိုအသံုးခ်သည္၊ ၿပီးေတာ႔ သက္ရြယ္ၾကီးၿမင္႔၊ အၾကားအာရံုညံ႔ဖ်င္း၊လႈပ္ရွားမႈေနွးၿခင္းသည္ လွည္႔ၿဖားခံရဖို႔ပိုလြယ္သည္။
2、အစိုးရဝန္ထမ္းစာရြက္စာတမ္းမ်ား အလြယ္တကူၿပ ုလုပ္နိုင္သည္၊အစိုးရဆိုင္ရာရံုးကဒ္၊ဝတ္စံု ဝတ္ဆင္ထားသည္႔သူစိမ္းလာေရာက္ေမးၿမန္းပါက ဦးစြာ အမည္၊ဝန္ေဆာင္သည္႔ဌာနေမးၿမန္း ၿပီးေနာက္ထိုသူ၏ဌာနသုိ႔ဖုန္းဆက္၍ လာေရာက္သည္႔ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုစစ္ေဆးအတည္ၿပ ုပါ။
3、အိမ္တြင္တစ္ေယာက္တည္းေနထိုင္သည္႔သက္ၾကီးရြယ္အိုရိွသူ၊ အမည္မသိဧည္႔သည္မ်ား သတိထားပါ၊သူစိမ္းအိမ္ကို လြယ္လြယ္ကူကူဝင္ခြင္႔မၿပ ုပါနွင္႔၊ ေငြစုအုပ္နွင္႔တံဆိပ္တံုးမ်ားကို ထုတ္ၿပ(သို႔)မေပးပါနွင္႔။
八、ေၾကာ္ၿငာမ်ားရိွ ေထာင္ေခ်ာက္မ်ား,အလုပ္ရွာေဖြမႈ、လိမ္လည္လွည္႔စားေသာATMကဒ္
(一)လိမ္လည္ေသာနည္းစံနစ္မ်ား:
လိမ္လည္သည္႔လူဆိုးမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္ဦးစီး ဘ႑ာေရးအဖြဲ႔အစည္းလႊဲေၿပာင္းရရိွရန္ ဝယ္ယူ အစီရင္ခံစာအၿပင္၊ မၾကာေသးမီက အလုပ္နွင္႔ေခ်းေငြရွာေဖြေနသူ အေရအတြက္တိုး လာေၾကာင္းသိရိွ၍ အိမ္ေထာင္ဦးစီးအေကာင္႔ကိုလွည္႔စားယူသည္၊သတင္းစာအလုပ္ရွာေဖြေရး ေခ်းေငြေၾကၿငာထဲတြင္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ၿခင္းကိုမသိေသာၿပည္သူမ်ားကိုလွည႔္စားၿခင္း(သုိ႔) ေခ်း ေငြကို တင္ၿပသည္႔အခါ ATMကဒ္ကို လႊဲေၿပာင္းေပးစဥ္ လွ်ို႔ဝွက္နံပါတ္ကိုေၿပာၿပီးေနာက္ ေငြစု စာအုပ္တြင္ အဝင္အထြက္မွတ္္တမ္းမ်ား ထူးဆန္းစြာေတြ႔ရိွရသည္၊ အလုပ္နွင္႔ေခ်းေငြမ်ားက်ရံႈး ရံုသာမက လိမ္လည္သူအၿဖစ္အသံုးၿပ ုခဲ႔ေၾကာင္းေတြ႔ရိွရသည္။
(二)ကာကြယ္ၿခင္းနည္းလမ္းမ်ား:
1、သတင္းစာအလုပ္ေၾကာ္ၿငာတြင္ လွ်ို႔ဝွက္ေထာင္ေခ်ာက္ရိွသည္၊ ေလွ်ာက္ထားေသာအခါ ေငြစုအုပ္၊ ေငြထုတ္ကဒ္စသည္႔အေရးၾကီးသက္ေသခံပစၥည္းမ်ားလႊဲေၿပာင္းၿခင္းမၿပ ုပါနွင္႔၊ လိမ္ လည္သူနွင္႔ ၾကံရာပါမၿဖစ္ေစရန္ ေရွာင္ရွားရန္၊ တရားအမႈနွင္႔အေရးယူမႈတို႔ ရင္ဆိုင္ေၿဖရွင္းရ မည္။
2、ATMကဒ္ကိုလႊဲေပးလိုက္ရင္၊ ကဒ္ထုတ္ေပးသည္႔ဘဏ္အား တယ္လီဖုန္းၿဖင္႔ အၿမန္ရပ္ဆိုင္း ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားသင္႔သည္၊ ထို႔အၿပင္ ေၾကာ္ၿငာနွင္႔သက္ဆိုင္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ား ကို ယူေဆာင္၍ အနီးဆံုးရဲစခန္းသို႔သြားေရာက္အမႈဖြင္႔ပါ၊ အမႈရွင္းလင္းဖို႔ရဲကိုေပးပါ။

九、အြန္လိုင္းေရာင္းသူလိမ္လည္မႈ
(一)လိမ္လည္ေသာနည္းစံနစ္မ်ား:
ေရာင္းသူသည္ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းထက္နိမ္႔၊ သင္ေငြမပို႔လွ်င္ အၿခားသူသို႔ေရာင္းမည္စသည္႔ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာစစ္ဆင္ေရး၊ ဝယ္သူမ်ားအားေငြပို႔ရန္အဆက္မၿပတ္တိုက္တြန္းၿခင္း၊လူအမ်ားခံ ရသည္မွာ 「ထူးဆန္းကုန္ပစၥည္းမ်ား」စသည္႔စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းလည္ပတ္သက္ေရာက္မႈ၊ ေငြလႊဲ ၿပီးေနာက္မွ လွည္႔စားခံရတာသိလိုက္သည္။
(二)ကာကြယ္ၿခင္းနည္းလမ္းမ်ား:
1、လိမ္လည္မႈ ပထမမွာ「ေစ်းကြက္ ေပါက္ေစ်းေအာက္」ၿဖစ္သည္၊ အင္တာနက္မိတ္ေဆြမ်ား ေသးငယ္ေသာ ဆံုးရံႈးမႈအတြက္ လူဆိုးေထာင္ေခ်ာက္သို႔မက်ပါေစနွင္႔။
2、ေရာင္းခ်သူရဲ႔ယခင္ေရာင္းခ်မႈကိုဆန္းစစ္ပါ၊ မူလအက်ၤီ၊မွင္ပုလင္းနွင္႔အသားအေရထိန္းသိမ္း သည္႔ပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်ရာမွ ရုတ္တရက္ ကင္မရာစတင္ေရာင္းပါက ၿပႆနာရိွသည္။
3、ေရာင္းသူ၏ယခင္ေငြေပးေငြယူမွတ္တမ္း「အဝယ္ပဲရိွ、အေရာင္းမရိွ」အေရာင္းအဝယ္အေသး စားမွတဆင္႔ ေကာင္းေသာအကဲၿဖတ္မႈအတြက္လဲလွယ္နုိင္သည္။ဝယ္သူ၏ယံုၾကည္မႈကို လွည္႔စားနုိင္သည္။
4、အကယ္၍ ေရာင္းသူသည္「မ်က္နွာခ်င္းဆိုင္အေရာင္းအဝယ္」ၿငင္းဆန္ၿပီး ဖ်င္တုန္း၊ဟြား လွ်န္၊အေမရိကန္၊ဂ်ပန္စသည္တို႔၌ေနထိုင္သည္ဆိုလွ်င္၊「မ်က္နွာခ်င္းဆိုင္အေရာင္းအဝယ္」လုပ္ရန္အဆင္မေၿပ၊ ေငြလက္ခံရရိွၿပီးမွသာ ပစၥည္းပို႔နုိင္မည္ဟုအခိုင္အမာေၿပာပါ။
5、ေရာင္းခ်သည္႔ပစၥည္းသည္「ၾကိ ုတင္မွာရသည္႔သေဘာ」ရိွပါက၊ လိမ္လည္မႈ ၾကိ ုတင္ကာ ကြယ္ရန္ ဆိုင္မ်က္နွာစာရိွ(သို႔) ယံုၾကည္ရသည္႔ဆိုင္တြင္မွာယူရန္ သတိထားသင္႔သည္။

十、ဒုတိယ အလုပ္အကိုင္ ရင္းႏွီးၿမွ ုပ္နွံမႈ အလိမ္ခံရၿခင္း
(一)လိမ္လည္ေသာနည္းစံနစ္မ်ား:
1、လူဆိုးမ်ားသည္ စကၠူေပၚတြင္ ကုမၸဏီတစ္ခုတည္ေထာင္၍ သတင္းစာတြင္ ေၾကာ္ၿငာထည္႔ၿပီး ဒုတိယအလုပ္အကိုင္ ေလွ်ာက္ထားရန္နွင္႔ ငွားရမ္းရန္လွည္႔စားသည္။
2、လူဆိုးမ်ားသည္ အလုပ္ခ်ိန္ကိုတမင္တကာ အသံုးၿပ ု၍ ရင္းႏွီးၿမွ ုပ္နွံမႈအေၾကာင္းေဆြးေနြးသည္ ၊ နုိင္ငံၿခားရင္းနွီးၿမွ ုပ္နွံမႈအက်ိုးအၿမတ္ အလြန္ေကာင္းသည္ တီးတိုးေၿပာ၍ရင္းနွီးၿမွ ုပ္နွံရန္ ဖိတ္ၾကားခဲ႔သည္။
3、လွည္႔စားခံရသူမ်ား ဆက္လက္ရင္းနွီးၿမွ ုပ္နွံၿပီးေနာက္ အဆင္မေၿပမႈမ်ားေၾကာင္႔ ထုတ္ပယ္ခံရ၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားနွင္႔ ပုဂၢလိကဆက္သြယ္သည္႔နည္းၿဖင္႔ သတိထားမႈကိုေလွ်ာ႔ခ်သည္။
4、လူဆိုးမ်ားက ေငြလွည္႔စားၿပီးေနာက္ ခ်က္ခ်င္းေဒဝါလီခံသြားမွ လွည္႔စားခံရမွန္းသိသည္။
(二)ကာကြယ္ၿခင္းနည္းလမ္းမ်ား:
အနာဂတ္ကုန္သြယ္ေရးဥပေဒနွင္႔ဆက္စပ္ေသာစည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ အနာဂတ္ကုန္သည္မ်ား တည္ ေထာင္ၿခင္း၊ လည္ပတ္ၿခင္းနွင္႔ အလုပ္ခန္႔အပ္ၿခင္းအတြက္ တိက်ေသာ စံနႈန္းမ်ားရိွသည္၊ တရား ဝင္ အနာဂတ္ေရာင္းဝယ္သူမ်ား၏စီးပြားေရးနွင္႔ ဘ႑ာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ အာဏာ ပိုင္မ်ားက ၾကီးၾကပ္ရမည္။အနာဂတ္ကုန္သြယ္မႈကို ၿပည္တြင္းသတ္မွတ္ထားေသာ နိုင္ငံၿခား ေငြလဲလွယ္ေရးဘဏ္မ်ားမွ ၿပ ုလုပ္ရမည္။အခ်က္အလက္ကို အလုပ္အမႈေဆာင္ဘ႑ာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈအသင္း၏ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ရွာေဖြနုိင္သည္။

2、အလုပ္ေလွ်ာက္ေသာအခါ အၿခားသူမ်ား ရင္းနွီးၿမွ ုပ္နွံတာ တီးတိုးေၿပာတာမယံုပါနဲ႔၊ အေၾကာင္း အရာကိုနားလည္ရန္အခ်ိန္ယူပါ၊ လိမ္လည္မႈကိုသိၿပီးမိမိအေၿခအေနကို အင္တာနက္ေပၚရိွ အေရာင္းအဝယ္မ်ား၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အၿမတ္အစြန္းနွင္႔နိႈင္းယွဥ္ပါ၊ ထိုင္ဝမ္တြင္ ဖြင္႔လွစ္ထား ၿခင္း မရိွေသာ အေရာင္းအဝယ္သည္ လိမ္လည္မႈေထာင္ေခ်ာက္ၿဖစ္သည္။တခဏတာ ေလာဘ ၾကီးမႈအတြက္ ေနာင္တမရပါေစနဲ႔။


လိမ္လည္မႈသည္ဆက္လက္မြမ္းမံေန၍ ေနထိုင္သူသစ္၊ ေရႊ႔ေၿပာင္းလုပ္သားနွင္႔သာမန္ၿပည္သူ တို႔ကိုသတိေပးပါ။လိမ္လည္မႈဟုတ္မဟုတ္ အတည္ၿပ ုသည္႔အခါ 「အေၿခခံမူ သံုးရပ္」ကိုသတိ ရပါ:(1)ဖုန္းသတိေပးခ်က္ကို နားမေထာင္ပါနွင္႔(2)ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္ကိုအသိ မေပးရ၊ ခ်က္ခ်င္းအတည္ၿပ ုရမည္။(3)စစ္ေဆးခဲ႕ေသာဖုန္းနံပါတ္ကို အားမကိုးရပါ၊ ရဲတိုင္ ေၿဖရွင္းရမည္(သုိ႔)165လိမ္လည္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးအၾကံေပးလိုင္း ကိုဖုန္းဆက္ပါ။ဘယ္ေတာ႔မွ မရႈပ္ေထြးပါေစနဲ႔။

လိမ္လည္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးနွင္႔ဆိုင္ေသာသတင္း အခ်က္အလက္မ်ားပိုမို

*ၿပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာန ရဲဌာန165အမ်ိုးသားလိမ္လည္မႈတားဆီးေရးဝက္ဘ္ဆိုက္

*165လိမ္လည္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးၿမွင္႔တင္ေရး

*ၿပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာန ရဲဌာန ၿပစ္မႈဆိုင္ရာရဲဌာန

*လိမ္လည္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးၿမွင္႔တင္ေရးရုပ္ရွင္:

「လန္ရာပန္႔တခၽြမ္ရဲ႔」လိမ္လည္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးၿမွင္႔တင္ေရး 

လိမ္လည္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးရုပ္ရွင္-အကူအညီအတုေပး လိမ္လည္မႈ

ၿပစ္မႈဆိုင္ရာရဲဌာန165လိမ္လည္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးAPPၿမွင္႔တင္ေရးကာတြန္း

Was this information helpful? Yes    No