:::

กฎหมายสิทธิผู้ป่วยและการแสดงเจตนาจะรับ/ไม่รับการรักษาเมื่อถึงเวลา

กฎหมายสิทธิผู้ป่วยและการแสดงเจตนาจะรับ/ไม่รับการรักษาเมื่อถึงเวลา
กฎหมายสิทธิผู้ป่วยและการแสดงเจตนาจะรับ/ไม่รับการรักษาเมื่อถึงเวลา

ตามกฎหมายสิทธิผู้ป่วยจะให้ความสำคัญกับผู้ป่วย แน่ใจว่าผู้ป่วยมีสิทธิการรับรู้ การเลือก และการตัดสินใจ ทั้งนำสิทธิในวาระสุดท้ายขยายไปถึงผู้ป่วยที่ไม่ใช่ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ผู้ที่อายุ20ปีขึ้นไปที่มีวุฒิภาวะครบถ้วน สามารถผ่าน“การวางแผนรักษาดูแลตัวเองล่วงหน้า”เซ็นชื่อใน“ใบแสดงเจตนาจะรับ/ไม่รับการรักษาเมื่อถึงเวลา”ตัวผู้ป่วยได้ตัดสินใจล่วงหน้าเมื่ออยู่ในสถานการณ์จำเพาะ(ผู้ป่วยระยะสุดท้าย อาการโคม่าไม่มีความตื่นโดยสิ้นเชิง สภาพผักถาวร โรคสมองเสื่อมขั้นรุนแรง และโรครุนแรงอื่นๆที่ประกาศไว้) สามารถเลือกที่จะยอมรับ
หรือปฎิเสธยืดการตายวาระสุดท้ายในชีวิตที่มีตามมาตรการทางแพทย์และการรับอาหารเหลวได้

Was this information helpful? Yes    No