:::

လူနာကိုယ္ပိုင္အခြင္႔အေရးဥပေဒနွင္႔ၾကိ ုတင္ေဆးကုသမႈဆုိင္ရာဆံုးၿဖတ္ခ်က္

လူနာကိုယ္ပိုင္အခြင္႔အေရးဥပေဒနွင္႔ၾကိ ုတင္ေဆးကုသမႈဆုိင္ရာဆံုးၿဖတ္ခ်က္
လူနာကိုယ္ပိုင္အခြင္႔အေရးဥပေဒနွင္႔ၾကိ ုတင္ေဆးကုသမႈဆုိင္ရာဆံုးၿဖတ္ခ်က္

လူနာ၏ကိုယ္ပိုင္အခြင္႔အေရးဥပေဒသည္ လူနာအဓိကၿဖစ္သည္၊ သိခြင္႔၊ ေရြးခ်ယ္ခြင္႔၊ ဆံုးၿဖတ္ ခြင္႔နွင္႔ ေဆးမတိုးေသာလူနာမ်ားအားအဆံုးသတ္ခြင္႔ တိုးၿမွင္႔ခြင္႔ရိွသည္။ အသက္ 20ေက်ာ္ စြမ္းရည္ရိွသူသည္ 「ၾကိ ုတင္ထူေထာင္ထားသည္႔ ေဆးကုသ ေစာင္႔ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ တိုင္ပင္ ေဆြးေနြးမႈ」မွတစ္ဆင္႔ 「ၾကိ ုတင္ဆံုးၿဖတ္ထားသည္႔ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္」ကို လက္မွတ္ထိုးၿခင္း၊ ကိုယ္တိုင္တိက်သည္႔အေၿခအေနကိုၾကိ ုတင္သတ္မွတ္ပါ (ေနာက္ဆံုး အဆင္႔လူနာမ်ား၊ ေနာက္ေၾကာင္းၿပန္မလွည္႔ေမ႔ေၿမာ၊ ရွင္ေနေသာ္လည္း လႈပ္ရွားမႈမရိွ ေသာသူ၊ အလြန္ၿပင္းထန္စိတ္ေဖာက္ၿပန္မႈနွင္႔ အၿခားေလးနက္ၿဖစ္စဥ္မ်ား) အသက္ကိုရွည္ေစသည္႔ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအစီအမံမ်ားနွင္႔ လူလုပ္အစာအရည္မ်ားတိုက္ေကၽြးၿခင္းကို လက္ခံရန္ (သို႔) ၿငင္းပယ္ရန္ ေရြးခ်ယ္နိုင္သည္။

Was this information helpful? Yes    No