:::

သက္တမ္းကုန္ဆံုးေဆးဝါးေၿဖရွင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္

一、သက္တမ္းကုန္ဆံုးေဆးဝါး(ေယဘုယ်ေဆးဝါး)ၿပည္သူမ်ားကိုယ္တုိင္ေၿဖရွင္းနိုင္ သည္:1.ေဆးရည္ကိုဇစ္အိတ္ထဲေလာင္းပါ。→2.ေဆးဗူးကိုေရနွင္႔ေဆးပါ,ထိုေရကိုလည္း ဇစ္အိတ္ထဲေလာင္းပါ。→3.ေဆးဝါးကို အလူမီနီယံသတၱုပါး၊ ေဆးအိတ္စသည္ထဲမွထုတ္ ပါ。→4.ေဆးလံုးအားလံုးကို ဇစ္အိတ္ထဲထည္႔ပါ。→5. စိမ္ၿပီးေသာ လက္ဖက္ေၿခာက္၊ ေကာ္ဖီမႈန္႔(သုိ႔)သံုးၿပီးေသာလက္သုတ္စကၠူစသည္႔တို႔ကို ေဆးရည္၊ ေဆးလံုးမ်ားနွင္႔ ေရာပါ。→6.ဇစ္အိတ္ကိုပိတ္ပါ,အေထြေထြအမႈိက္ပံုးထဲပစ္နိုင္သည္(ၿပည္တြင္းစြန္႔ပစ္ ပစၥည္းမ်ားကို အပူခ်ိန္ၿမင္႔မီးရိႈ႔စက္မ်ား အသံုးၿပ ုေၿဖရွင္းသည္,ေဆးဝါးေၿဖရွင္းမႈ အေၿခခံမူ နွင္႔ကိုက္ညီသည္)。7.သန္႔ရွင္းေသာ ေဆးအိတ္နွင္႔ ေဆးဗူးမ်ားကို ၎တို႔၏ကုန္ပစၥည္းမ်ား အရ ၿပန္လည္အသံုးၿပ ုသည္。

二、သက္တမ္းကုန္ အက်ိတ္တိုက္ဖ်က္ေရး ေဆးမ်ားကို,မူလေဆးရံုးသို႔ၿပန္လည္ အသံုးၿပ ုရန္ အတြက္ၿပန္ယူသြားေပးရန္အၾကံၿပ ုသည္。

Was this information helpful? Yes    No