:::

ရြင္လင္ထုတ္ေဝသည္႔ 「နားေထာင္!ကၽြနု္ပ္တို႔ရဲ႔ပ်ိုးခင္းကဗ်ာ」နိုင္ငံသားသစ္ဇာတိေၿမ ပံုၿပင္ ကိုသရုပ္ေဖာ္မည္။

ရြင္လင္ထုတ္ေဝသည္႔ 「နားေထာင္!ကၽြနု္ပ္တို႔ရဲ႔ပ်ိုးခင္းကဗ်ာ」နိုင္ငံသားသစ္ဇာတိေၿမ ပံုၿပင္ ကိုသရုပ္ေဖာ္မည္။
ရြင္လင္ထုတ္ေဝသည္႔ 「နားေထာင္!ကၽြနု္ပ္တို႔ရဲ႔ပ်ိုးခင္းကဗ်ာ」နိုင္ငံသားသစ္ဇာတိေၿမ ပံုၿပင္ ကိုသရုပ္ေဖာ္မည္။
Hit : 12
Date : 2019/10/4
Updated : 2019/10/29 下午 05:35:00

ရြင္လင္ခရိုင္အစိုးရယဥ္ေက်းမႈရံုးက 5နွစ္ဆက္တိုက္ နိုင္ငံသားသစ္မိဘကေလးအတူတကြ စာဖတ္အသင္းကို က်င္းပခဲ႔သည္။ယေန႔(108)ခုနွစ္ ဗီယက္နမ္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္ရဲ႔ နုိင္ငံသားသစ္5ဦး ထုတ္ေဝတဲ႔ 「ဇာတိေၿမရဲ႔ပ်ိုးခင္းကဗ်ာ」ေဆာင္ပုဒ္အၿဖစ္ မူရင္းနိုင္ငံသားသစ္ ဘာသာစကားနွစ္မ်ိုးရုပ္ပံုလႊာ 「နားေထာင္!ကၽြနု္ပ္တို႔ရဲ႔ပ်ိုးခင္းကဗ်ာ」

「ဝါး !ငါေရးသားခဲ႔သည္႔ ရုပ္ပံုစာအုပ္ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီး ပံုနွိပ္ၿပီ တကယ္ပဲ ရြင္လင္ခရိုင္အစိုးရမွ က်င္းပသည္႔ ဒီရုပ္ပံုစာအုပ္ေရးဆြဲခြင္႔ေပးခဲ႔သည္ကို ေက်းဇူးအရမ္းတင္ပါသည္။ဇာတိေၿမမွ သီခ်င္းမ်ားနွင္႔ စိတ္တြင္းမွအေတြးအေခၚမ်ားအားလံုးေရးဆြဲလိုက္သည္။」「ငါငယ္စဥ္ကပင္ ပန္းခ်ီဇတ္လမ္းကိုနွစ္သက္ခဲ႔သည္။ ရုပ္ပံုစာအုပ္မ်ားဖန္တီးမႈ၊ စာဖတ္ၿခင္းအသင္းတြင္ ပါဝင္ရ၍ အလြန္ေပ်ာ္ရႊင္ပါသည္။ဇာတိေၿမရဲ႔ပံုၿပင္မ်ား လူတိုင္းကိုမွ်ေဝနိုင္ေသာေၾကာင္႔ၿဖစ္သည္။」ရုပ္ပံု စာအုပ္ေရြးခ်ယ္ခံရသည္႔နုိင္ငံသားသစ္ညီအမမ်ားအလြန္ေပ်ာ္စရာေကာင္းပါသည္။လူတိုင္း ဇာတိေၿမရဲ႔ပ်ိုးခင္းကဗ်ာနွင္႔ယဥ္ေက်းမႈကို အတူတကြ ေဝမွ်ဖို႔ ေမွ်ာ္လင္႔ပါသည္။

ရြင္လင္ခရိုင္ အစိုးရ 2014ခုႏွစ္မွစ၍ 5နွစ္ဆက္တိုက္ က်င္းပခဲ႔သည္႔ နိုင္ငံသားသစ္မိဘကေလး စာဖတ္အသင္း ယခင္4နွစ္အတြက္ သင္တန္းလမ္းညႊန္တြင္ သင္တန္းသားမ်ား ရုပ္ပံုစာအုပ္ အေၾကာင္းအရာ ၿမင္ေတြ႔ရစဥ္ ကိုယ္ပိုင္အေတြးအေခၚၿဖင္႔ ပံုၿပင္မ်ားထုတ္ေဖာ္ေရးဆြဲ ေဝမွ်ၾက သည္။ နုိင္ငံသားသစ္မ်ား ပိုစစ္မွန္ေသာမိမိပံုၿပင္မ်ားေဝမွ်နိုင္ရန္အလို႔ငွာ 2017ခုနွစ္မွ 「နုိင္ငံသား သစ္မ်ား ထိုင္ဝမ္ရဲ႔ေနထိုင္မႈဘဝ」ေဆာင္ပုဒ္ၿဖင္႔ ရုပ္ပံုစာအုပ္ဖန္တီးသည္။ ထုတ္ေဝသည္႔ 「ငါ ရြင္လင္တြင္ တစ္ဦးတည္းမဟုတ္ပါ။」;2018ခုနွစ္「ဇာတိေၿမရဲ႔ပ်ိုးခင္းကဗ်ာ」ေဆာင္ပုဒ္အၿဖစ္ နုိင္ငံသားသစ္မ်ား ေဝမွ်ခ်င္သည္႔အေၾကာင္းအရာကို လမ္းညႊန္လိမ္႔မည္။ ေရးဆြဲသည္႔နည္းမွ တဆင္႔ မွတ္တမ္းတင္ၿခင္းနွင္႔ အဆိုပါဆရာ႔လမ္းညႊန္ၿဖင္႔ နိုင္ငံသားသစ္တိုင္း စင္ေပၚမွာ ရုပ္ပံု စာအုပ္မ်ားရဲ႔ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ေဝမွ်သည္။

15ဦးရဲ႔ရုပ္ပံုစာအုပ္ဖန္တီးမႈတြင္ နုိင္ငံသားသစ္5ဦး ဗီယက္နမ္ ဖန္႔ယြိလြမ္၊ အင္ဒိုနီးရွား ေဝ႔လိခၽြင္၊ ဗီယက္နမ္ ခ်ိန္ရန္႔က်ိန္း၊ ဗီယက္နမ္ လီရြမ္ဖ်င္၊ ဖိလစ္ပိုင္ လွ်ံုက်ိန္းလင္တို႔အား ေရြးခ်ယ္ၿပီး ေဟြ႔က်ိန္းထုတ္ေဝသည္႔ 「နားေထာင္!ကၽြနု္ပ္တို႔ရဲ႔ပ်ိုးခင္းကဗ်ာ」တစ္အုပ္ထဲတြင္ ဤနွစ္ ရုပ္ပံု စာအုပ္မ်ားနွင္႔အတူ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ စာေရးဆရာရဲ႔ထိုင္ဝမ္တြင္ေနထိုင္သည္႔ ဇာတ္လမ္းကို ေဝမွ်ဖို႔ ေမွ်ာ္လင္႔ပါသည္။

ခရိုင္လက္ေထာက္ ရွဲ႔စူးရာ ညႊန္ၿပသည္၊ ရြင္လင္ခရိုင္တြင္ ၿပည္မၾကီးနွင္႔အေရွ႔ေတာင္အာရွမွ လာသည္႔ နုိင္ငံသားသစ္ တစ္ေသာင္းငါးေထာင္ေက်ာ္ၿပီ၊ ခရိုင္အစိုးရမွ သင္ယူမႈနွင္႔စိတ္ခံစားမႈ လဲလွယ္မႈလိုင္းမ်ားကို ေထာက္ပံ႔ေပးထားၿပီး နုိင္ငံသားသစ္မ်ား စာဖတ္ၿခင္းနွင္႔ ေရးသားၿခင္း မွတဆင္႔ ဘဝသစ္ကို မွတ္တမ္းတင္ဖို႔ အားေပးထားသည္။ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံု၏ ၾကြယ္ခ်မ္းသာမႈ ကို ထုတ္ေဖာ္ၿပသသည္။

ရွဲ႔စူးရာက နိုင္ငံသားသစ္နွင္႔ေနာက္မ်ိုးဆက္သစ္ရဲ႔ စာဖတ္ၿခင္း ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင္႔ အေလ႔အထမ်ား ပ်ိုးေထာင္နိုင္ရန္ အေလးထားသည္၊ ယဥ္ေက်းမႈအတြက္ အရင္းအၿမစ္စင္တာ တတိယထပ္တြင္ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုသီးသန္႔နယ္ေၿမ ထူေထာင္သည္။ ဗီယက္နမ္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွား၊ ထုိင္း၊ ၿမန္မာ၊ ကေမာၻဒီးယားစသည္႔နိုင္ငံဘာသာစကားစာအုပ္မ်ား စုစုေပါင္း 2,191အုပ္ ငွားရမ္းေပးဖို႔ ေထာက္ပံ႔ေပးထားသည္။နိုင္ငံသားသစ္မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ား ပိုမိုသံုးစြဲဖို႔ ၾကိ ုဆိုပါသည္။

ယဥ္ေက်းမႈဌာန ညႊန္ၾကားေရးမႈး ခ်ိန္ပိခၽြင္ က နုိင္ငံသားသစ္ဖန္တီးသည္႔「ဇာတိေၿမရဲ႔ပ်ိုးခင္းကဗ်ာ」ရုပ္ပံုစာအုပ္မွတဆင္႔ လမ္းညႊန္ရန္ ေၿပာၾကားသည္။က်ေနာ္တို႔ ပုိၿပီး ေဖာ္ေရြေသာအမူအက်င္႔ကိုအသံုးၿပ ု၍ ပိုၿပီးရိုးရွင္းသည္႔ အၿပစ္ကင္းစင္သည္႔ရႈေထာင္႔မွ နိုင္ငံ သားသစ္ရဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈနွင္႔ေနထိုင္မႈေနာက္ခံကို အသစ္တစ္ဖန္ၿပန္လည္သိရိွပါ၊ နိုင္ငံသားသစ္ မ်ား အမ်ားၿပည္သူေရးရာအၿပ ုသေဘာေဆာင္သည္႔ယဥ္ေက်းမႈမ်ားတြင္ပါဝင္မႈကို ၿမွင္႔တင္ရန္ အတူတကြၾကိ ုးစားၾကစို႔။

သတင္းရင္းၿမစ္:ထိုင္ဝမ္အဂၤလိပ္သတင္း

Was this information helpful? Yes    No