:::

ရွင္းဖုန္ရွင္း နန္ပုေသာင္ညံ (2015ခု နိုင္ငံသားသစ္နွင္႔ကေလးမ်ားရဲ႕အိမ္မက္ စီမံကိန္း ရလဒ္မွတ္တမ္းကို ကိုးကားသည္)

ရွင္းဖုန္ရွင္း နန္ပုေသာင္ညံ (2015ခု နိုင္ငံသားသစ္နွင္႔ကေလးမ်ားရဲ႕အိမ္မက္ စီမံကိန္း ရလဒ္မွတ္တမ္းကို ကိုးကားသည္)
ရွင္းဖုန္ရွင္း နန္ပုေသာင္ညံ (2015ခု နိုင္ငံသားသစ္နွင္႔ကေလးမ်ားရဲ႕အိမ္မက္ စီမံကိန္း ရလဒ္မွတ္တမ္းကို ကိုးကားသည္)
Hit : 77
Date : 2019/10/4
Updated : 2019/10/29 下午 05:21:00

စာေရးသူ:ရႊီဟြက်စ္ ေက်ာင္းသား

ပံုၿပင္အေၾကာင္းအရာ
「က်မအေမသည္ အင္ဒိုနီးရွားလူမ်ိုးၿဖစ္သည္」ဒါဟာက်မကေလးဘဝကတည္းက ၾကီးၿပင္းလာ သည္ထိ မဝန္ခံရဲသည္႔စကားတစ္ခြန္းၿဖစ္သည္။အေမက နိုင္ငံသားသစ္မို႔ပါ။ က်မနွင္႔တူညီေသာ အေၿခအေနမ်ားစြာေသာ လူမ်ားအဖို႔「နိုင္ငံသားသစ္」ကိုယ္႔ရဲ႔ေမေမ တံဆိပ္ကပ္ခံခဲ႔သလိုပဲ။ 「နယူးထိုင္ဝမ္ကေလး」ဤေဝါဟာရသည္ ကိုယ္႔ကိုကိုယ္ မတူညီေစပါဘူး၊ ထူးဆန္းသည္႔ မ်က္လံုးေတြကို နိုးေဆာ္ပါသည္။မူလတန္းမွ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ကိုယ္႔ကိုကိုယ္ ေက်ာင္းသားမ်ားကဖယ္ထုတ္သည္ကိုခံစားရသည္။ တကၠသိုလ္တက္ေရာက္မွသာ ခံစားမႈ ေၿဖးေၿဖးေလ်ာ႔နည္းသြားသည္။

103ခုနွစ္12လကုန္ အင္တာနက္မွာ အမွတ္မဲ႔ 「နုိင္ငံသားသစ္မီးရႈးတိုင္စီမံကိန္း」ကိုေတြ႔သည္။ က်မ အနည္းငယ္စပ္စုေလ႔လာမိသည္၊ အဆိုပါအစီအစဥ္သည္ ထိုင္ဝမ္နိုင္ငံသားသစ္နွင္႔ နယူး ထိုင္ဝမ္ကေလးမ်ားကို အကူအညီေပးသည္၊ တကယ္ပဲခံစားမိသည္။ဥပမာအားၿဖင္႔ ကူညီရမည္႔ စီမံကိန္း မ်ားစြာေသာ ေက်းလက္ေဒသ မူလတန္း နိုင္ငံသားသစ္မိခင္ဘာသာစကားဖတ္စာအုပ္ မ်ားကို ေထာက္ပံ႔ေပးသည္။ ယခုနိုင္ငံသားသစ္ဒုတိယမ်ိုးဆက္မ်ား မူလတန္းမွာပင္ အခြင္႔အလမ္းမ်ားစြာနွင႔္ မိခင္ဘာသာစကားသင္ယူနိုင္သည္႔အရင္းအၿမစ္မ်ားရိွသည္။ ၿပီးေတာ႔ ကေလးမ်ားသည္ ေမေမရဲ႕ထိုင္ဝမ္တြင္ အေရးပါဆံုးမိသားစုဝင္ၿဖစ္သည္။မိခင္ဘာသာစကား သည္ နယူးထိုင္ဝမ္ကေလးမ်ား ဒုတိယနုိင္ငံၿခားဘာသာသင္ယူသည္သာမက ကိုယ္နွင္႔မိခင္ပို၍ ရင္းနွီးေစသည္။မိခင္ထိုင္ဝမ္သို႔လာေရာက္ေနထိုင္သည္မွာဘယ္လိုရွည္လ်ားပါေစ ထိုင္ဝမ္ရဲ႔ ဘက္လုိက္မႈတြင္ သူမသည္ မိသားစုတြင္အဆင္႔ပိုနိမ္႔ေသာေၾကာင္႔ အမ်ားစုနုိင္ငံသားသစ္ အမ်ိုး သမီးမ်ားသည္ အိမ္တြင္မိခင္ဘာသာစကားနွင္႔ေၿပာဆို(သို႔) ေနာက္မ်ိုးဆက္ သင္ေပးဖို႔ခြင္႔မၿပ ုပါ၊ ထို႔ေၾကာင္႔ ကေလးမ်ားနိုင္ငံသားသစ္မိခင္ဘာသာစကားကို ဘယ္ေလာက္သင္ယူနိုင္ပါေစ နိုင္ငံ သားသစ္မိခင္မ်ား ေပ်ာ္ရႊင္မည္။ ထို႔အၿပင္ နိုင္ငံသားသစ္မီးရႈးတိုင္စီမံကိန္း 「အိမ္မက္အစီအစဥ္」 တြင္ရွာေဖြေတြ႕ရိွသည္။ ဤၿဖစ္ရပ္သည္ ငါအားအရမ္းခံစားရသည္။ နယူးထိုင္ဝမ္ကေလးၿဖစ္တဲ႔ ငါ ဘာလုပ္သင္႔သလဲ 「ရွင္းဖုန္ရွင္း」အဆိုပါအစီအစဥ္ၿဖင္႔ ထိုင္ဝမ္ကေလးမ်ားကိုေမးၿမန္းသည္။ ဒီလူ႔အဖြဲ႔အစည္းေၿပာင္းလဲပစ္ရန္ ေမွ်ာ္လင္႔မထားပါနဲ႔၊ နိုင္ငံသားသစ္တို႕ သူတို႔ရဲ႕အေရးပါမႈ သူတို႔သားသမီးရဲ႔ေမတၱာကို ခံစားရပါေစ။ထိုင္ဝမ္တြင္ေနထိုင္သည္႔အမ်ိုးသမီးမ်ား ကိုယ္႔ကိုယ္ ကိုယ္ ယံုၾကည္မႈၿမင္႔မားေစပါသည္။

「ရွင္းဖုန္ရွင္း」အစီအစဥ္တြင္ ငါလႈပ္ရွားမႈ2ခုတည္ေဆာက္ၿပီး ပါဝင္သည္႔ကေလးမ်ားအား လက္ေဆာင္မ်ားေပးရန္စီစဥ္ထားသည္။ဦးဆံုးလႈပ္ရွားမႈအတြက္ ေခါင္းစဥ္မွာ 「ထေဖာ႔ထ်ဲမာဝူနိ ခ်ူ,တဲလိုင္က်စ္ေဝက်န္ညံခ်င္း」ရထားနွင႔္ေခါက္စက္ဘီးစီးသည္႔နည္းလမ္းမွတဆင္႔ ထိုင္ဝမ္ ေဒသအသီးသီးသြားၿပီး နယူးထိုင္ဝမ္ကေလး101ဦးရွာေဖြ၍ မိခင္ဘာသာစကားၿဖင္႔ 「ေမေမ,ေမေမ႔ကိုခ်စ္တယ္」လုိ႔ေအာ္ေၿပာရန္သင္ေပးပါ။ၿဖစ္စဥ္တြင္ က်မရွာေဖြတဲ႔ေဒသမွာ ထိုင္ေပရဲ႔ ဝမ္႔ဟြာ (သို႔) က်ံုးေဟာ္အနီး ၿမန္မာလမ္း၊ ခရိုင္အသီးသီး နုိင္ငံသားသစ္စုစည္းေနသည္႔ေဒသ သြား၍ ထိုင္ဝမ္ကေလးမ်ားကို ရွာေဖြမည္။ဤေနရာသို႔ေရာက္ေသာ္ က်မတစ္ခုၿပီးတစ္ခုေမး၊ ကေလးေခၚလာသည္႔မိခင္ေတြ႔က နိုင္ငံၿခားမ်က္နွာကဲ႔သို႔ဆင္ပါက နုိင္ငံသားသစ္ဟုတ္မဟုတ္ က်မေမးဖို႔ၾကိ ုးစားၾကည္႔ၿပီး က်မအစီအစဥ္ကိုေၿပာၿပမည္။ သူတို႔ခြင္႔ၿပ ုခ်က္ကိုေတာင္းခံ၍ သူတို႔ ကေလးကို သူတို႔အား ေမေမ ေမေမ႔ကိုခ်စ္တယ္ဟုေၿပာခိုင္း၍ ဗီြဒီယိုမွတ္တမ္းတင္ေပးမည္။ ေယဘုယ်အားၿဖင္႔ မိခင္မ်ားကသေဘာတူပါလိမ္႔မည္။ သူတို႔ကလည္း ကေလးမ်ားမိခင္ဘာသာ စကားၿဖင္႔ သူတို႔အား ေမေမ႔ကိုခ်စ္တယ္ဟုနားေထာင္ရန္ေမွ်ာ္လင္႔ပါလိမ္႔မည္။

မိခင္ဘာသာစကားအၿပင္ ယဥ္ေက်းမႈနားလည္ဖို႔လည္းအေရးၾကီးသည္။အဆိုပါအစီအစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကာလတြင္း က်ံုးက်ံုမူလတန္းဆရာေရွာင္းနွင္႔ေတြ႔သည္။ သူသည္ လြန္ခဲ႕တဲ႔10နွစ္မွစ၍ ေက်ာင္းမွာ 「ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစုံအပတ္」လႈပ္ရွားမႈမ်ားလုပ္ခဲ႔သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ကေလးမ်ား 「ေလးစားမႈ、သည္းခံမႈ、တန္ဖိုးထားနားလည္မႈ」နိုင္ငံအသီးသီး မွ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ေလ႔လာသင္ယူနုိင္ဖို႔ေမွ်ာ္လင္႔ပါသည္။မူလတန္းအတြက္ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံု အာရံုစူးစိုက္မႈသည္ ထိုင္ဝမ္တြင္စံနမူနာၿဖစ္သည္ဟုဆိုနုိင္ပါသည္။ဒီမွာ က်မ နယူးထိုင္ဝမ္ ကေလး 30ဦးရွာေတြ႔ထားသည္။ ကေလးတိုင္း ယံုၾကည္မႈၿဖင္႔မိခင္ဘာသာၿဖင္႔ 「ေမေမ,ေမေမ႔ကိုခ်စ္တယ္」လုိ႔ေအာ္ေၿပာသည္။ပိုထူးၿခားတာက ကေမာၻဒီးယားအမႊာမိခင္ ကေမာၻဒီး ယားဘာသာ ေမေမ႔ကိုခ်စ္တယ္ မၿပင္ဆင္ရေသးေသာေၾကာင္႔ အိမ္အရင္ၿပန္၍ ဘယ္လိုေၿပာလဲ ေမးၿပီးေနာက္မိခင္ေမတၱာစိတ္ၿဖင္႔ အမႊာ2ေယာက္သည္ အစမ္းရိုက္သည္႔အခါ တစ္ၿပိ ုင္တည္း ေအာ္ေၿပာသည္ တံု႔ေနွးရွက္ရြံ႔ၿခင္းမရိွပါ။

ဒုတိယလႈပ္ရွားမႈေခါင္းစဥ္မွာ 「အစာ,ခ်ီးမြမ္းမရပ္」ဒီကၽြန္းခရီးစဥ္မွာ နိုင္ငံသားသစ္မိဘကေလး 12တြဲ ေတြ႔ရိွသည္။ မိခင္ဘာသာစကားကဒ္ၿပီးဆံုးေအာင္ကေလးမ်ားကိုကူညီေပးသည္႔အၿပင္ ကေလးမ်ားအား ေမေမခ်က္သည္႔အမိတိုင္းၿပည္ဟင္းလ်ာမ်ားစားနုိင္ရန္လည္း ကူညီေပးသည္။ ဤလႈပ္ရွားမႈၿဖစ္စဥ္တြင္ ေမးၿမန္းသည္႔ အိမ္ေထာင္စုမိခင္နီးပါးတိုင္း ဓါးထိ၊ ပူမိမွာ စိုးရိမ္၍ အနားတြင္ရပ္လွ်က္ ကေလးမ်ားခ်က္ၿပ ုတ္ဖို႔စိုက္ၾကည္႔ေပးသည္။ မိခင္တစ္ေယာက္ အလြန္ လက္ၿမန္ေၿခၿမန္ရိွသည္၊ သမီးအစားအစာလွီးၿဖတ္ေနစဥ္ တိတ္တဆိတ္ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားၿပ ုလုပ္ ၿပီးသြားသည္။ သမီးကေနာက္ေၿပာင္တယ္:「ေကာင္းပါတယ္,ဒီေန႔ၿပီးေနာက္,ငါခုတ္ထစ္ၿဖတ္ တာ ကၽြမ္းက်င္သူၿဖစ္ၿပီ!」အေမတိုင္း ကေလးေတြပထမဆံုးခ်က္တဲ႔ဟင္းစားတာကိုၾကည္႔ၿပီး သူတို႔မ်က္နွာအမူအရာက ရႈပ္ေထြးၿပီးေပ်ာ္ဖို႔ေကာင္းသည္။ အားလံုးၿမိန္ေရရွက္ေရစားၾကသည္၊ စားေကာင္းလားေမးသည္႔အခါ၊ အားလံုးေအာ္၍ :ေကာင္းတယ္ ေကာင္းတယ္ စားေကာင္း တယ္!က်မကိုေအာင္ၿမင္မႈအၿပည္႔အဝ ရေစသည္။

ထို႔ၿပင္ လႈပ္ရွားမႈၿပီးေနာက္ ပါဝင္သည္႔ကေလးမ်ားအား ခါးစည္းေရွ႔ဖုံး တစ္ထည္လက္ေဆာင္ေပး သည္။ ခါးစည္းေရွ႔ဖံုးအမည္မွာ「နန္ပုေသာင္ညံ」ဒီဇိုင္းတစ္ခုလံုးရဲ႔အယူအဆသည္:အေမ႔ဦး ေခါင္းကို အဖြားရဲ႔နိုင္ငံအလံေရာင္၊ ဝမ္းဗိုက္ကို အာအိုစီအလံ၊ ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔အသေခၤ်ခ်ည္ ေနွာင္ဖို႔ 「∞」ပံုေဖာ္၊ မိခင္ရ႔ဲခ်စ္ၿခင္းေမတၱာ အဆံုးမဲ႔ကိုေဖာ္ၿပပါသည္။က်မတို႔လည္းတူညီတဲ႔ ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာၿဖင္႔ မိခင္ကိုဆက္ဆံပါ။ေမေမဆံပင္ေတြက ေဇာ္မႊားပန္းေတြနဲ႔ဆြဲထားတာ ေဇာ္မႊားပန္းသည္ဂရိဒ႑ာရီထဲတြင္ သန္႔ရွင္းေသာအဓိပၸါယ္ေဆာင္သည္။ က်မ စုစုေပါင္း 5နိုင္ငံ ဆြဲသည္။ ေနာက္ဆံုးၿပည္မၾကီး၊ ဗီယက္နမ္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ထိုင္း၊ ကေမာၻဒီးယား 5နိုင္ငံသား မိခင္ ကို ရွာေတြ႕ေသာေၾကာင္႔ၿဖစ္သည္။

ရွင္းဖုန္ရွင္းအစီအစဥ္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ခက္ခဲေသာအရာေတြအၿပင္ ဆုတ္ယုတ္မႈလည္းရိွပါသည္။ သတိရတယ္ ထိုင္ဝမ္အေနာက္ပိုင္းမွာတုန္းက တစ္ၾကိမ္ ဆက္တိုက္ပယ္ခ်ခဲ႔ခ်ိန္တြင္ ရုပ္ပုိင္းဆိုင္ ရာ ပင္ပန္းနြမ္းနယ္မႈက က်မကို ကူညီမဲ႔သလို ခံစားရေစသည္။ မိခင္နွင္႔သမီးၾကားအာရံုခံၿဖစ္ ေကာင္း ၿဖစ္မည္၊ အေမဖုန္းဆက္ဂရုစိုက္လာသည္။ထိုခ်ိန္တြင္ေနြးေထြးမႈကိုခံစားရၿပီးမ်က္ရည္ မ်ားက်လာသည္၊ အေမအားမစိုးရိမ္ေစခ်င္၍ ဖုန္းကိုအၿမန္ေၿပာၿပီးခ်လိုက္သည္။ တစ္ေယာက္ တည္း ၿမစ္ကမ္းနံေဘးတြင္ထိုင္ေနသည္။အစီအစဥ္ဝင္ခြင္႔ရစဥ္တုန္းကသတိရသည္ ငါဘာကိုမွ မေၾကာက္၊ တာဝန္ကိုၿပီးဆံုးနိုင္မည္ဟုခိုင္မာစြာခံစားရသည္။ဆုတ္ယုတ္မႈနွင္႔ၾက ံုရသည္တိုင္ ေအာင္ အမွန္တကယ္ေတာ႔မဟုတ္ဘူးဆိုတာသိသည္။စိန္ေခၚမႈကိုလက္ခံၿပီးမွေတာ႔ ဘာအ ေၾကာင္းၿပခ်က္မွမရိွပဲ လမ္းတစ္ဝက္မွာ နားရမလား ၿမစ္ကမ္းပါးကို ဆန္႔က်င္၍ တစ္ခ်က္ေအာ္ လိုက္တယ္:အား!ေရွ႔ကိုဆက္သြား။

ခရီးစဥ္တြင္း အေလးအနက္ထားၾကိ ုးစားေနထိုင္ၾကေသာ နိုင္ငံသားသစ္မ်ားေတြ႔ခဲ႔သည္။တစ္ခ်ို႔ လက္ရာေကာင္း၍ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာဆိုင္ေလးဖြင္႔သည္၊ တစ္ခ်ို႔က အလွၿပင္ ဆံပင္ ညွပ္ဆိုင္ဖြင္႔သည္၊ တစ္ခ်ို႔က အိမ္ရွင္မအၿဖစ္၊ လူတိုင္းမိသားစုအတြက္ ထူးဆန္းတဲ႔ကုန္းေၿမမွာ အၿမစ္တြယ္ေနၾကသည္။က်မတို႔ဒီကၽြန္းေပၚမွာၾကီးၿပင္းလာတာ ေရွ႔ဆက္ထြန္းလင္းေတာက္ပဖို႔ ပိုၾကိ ုးစားသင္႔သည္။

စီမံကိန္းေနာက္ဆံုးေန႔ စက္ဘီးေပၚတက္၍ထြက္ခြာဖို႔ၿပင္စဥ္ ဘယ္ဘက္ေဘးမွာရပ္ေနတဲ႔ ကေလးမေလးကိုေတြ႔၍ ေခါင္းလွည္႔လိုက္တယ္၊ ကေလးမလက္ငယ္ေလးနဲ႔ က်မအက်ၤီေထာင္႔ ကိုဆြဲ၍ ေမးတယ္:「မမ,အင္ဒိုနီးရွားလို『ေမေမ,ေမေမ႔ကိုခ်စ္တယ္』လို႔ေနာက္တစ္ခါ သင္ေပး လို႔ရမလား။က်မၿပန္သြားၿပီးအေမနွင္႔ေၿပာမည္」မ်က္လံုးနီေနတာကိုမကူနုိင္ အမွန္တကယ္ သူမအားအလြန္မွတ္မိေနသည္။ သူမအပိုင္းမွတ္တမ္းတင္ၿပီးေနာက္ က်မေဘးတြင္ အဆက္ မၿပတ္ ရြတ္ေနသည္မွာ သူမ ေမ႔မွာစိုးလို႔ၿဖစ္သည္။ ခ်ီက်င္း က်ံုးက်ံုမူလတန္းက ဆရာေရွာင္း နွင္႔ ပူးေပါင္းပါဝင္သည္႔ကေလးမ်ား ေက်းဇူးပါ၊ နင္တို႔ရဲ႔အခ်စ္က ဒီကပင္လယ္ေလလိုပါပဲ ငါ႔အသည္း နွလံုးကိုတိုက္ခတ္ေန၊ အရသာငန္ငန္ကပင္လယ္ေရမဟုတ္ပါဘူး နင္တို႔ရဲ႔တိုက္ခတ္မႈေၾကာင္႔ က်တဲ႔မ်က္ရည္ေတြပါ။

ကိုယ္တိုင္အသက္20ေရာက္မွသာ မိခင္သည္နိုင္ငံသားသစ္နံရံမွ ေက်ာ္ၿဖတ္နုိင္စြမ္းရိွလာသည္။ က်မ တၿဖည္းၿဖည္းနွင္႔ နားလည္လာသည္၊ အမွန္ေတာ႔ က်မအေမသည္အၿခားသူမ်ားထက္ဆိုး တာမရိွ၊ မဟုတ္၊ က်မေမေမသည္အၿခားမိခင္မ်ားထက္လာတာေကာင္းသည္။ဒါေၾကာင္႔မို႔လို႔ ဒီပေရာဂ်က္ရဲ႔အေတြ႔အၾကံ ုကို သံုးၿပီး ကိုယ္႔အေတြ႔အၾကံ ုကို မွ်ေဝဖို႔ ေမွ်ာ္လင္႔ပါသည္။လက္ရိွ ထိုင္ဝမ္တြင္ နယူထိုင္ဝမ္ကေလးေသာင္း30ေက်ာ္သည္ငယ္ကတည္းက ကိုယ္႔ကိုယ္ကို သတ္မွတ္ၿပီးေတာ႔အေမကိုခ်စ္ပါ။ အေဝးကလာ၍ထိုင္ဝမ္တြင္အလုပ္ၾကိ ုးစားၿပီးကေလးေတြကို ၿပ ုစုပ်ိုးေထာင္ဖို႔လာၾကတာ၊ အားနည္းတဲ႔မိသားစုနွင္႔လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြက အားနည္းတဲ႔အေမ ေတြလည္းရိွပါသည္။ကေလးေတြရဲ႔ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာေၾကာင္႔ ေနထိုင္မႈပိုယံုၾကည္မႈရိွေနသည္။

ေနာက္ဆံုးေတာ႔ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာနေထာက္ပံ႔ေပးသည္႔「အိမ္မက္ အစီအစဥ္」ဒီအခြင္႔ အေရးကို ေက်းဇူးတင္ရမည္။မိသားစုအေၿခအေနမေကာင္းတဲ႔က်မ နုိင္ငံေတာ္ကေထာက္ပ႔ံမႈ ရရိွနိင္ၿခင္းေၾကာင္႔ ေငြေၾကးကိစၥနွင္႔ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ရန္မရိွပဲ ရွင္းဖုန္ရွင္းအစီအစဥ္ကို ေအာင္ ၿမင္စြာလုပ္ေဆာင္နိုင္ခဲ႔သည္။ လ.ဝ.က ရဲ႔အိမ္မက္စီမံကိန္း ဆက္လက္တည္ရိွနိုင္ရန္ေမွ်ာ္လင္႔ ပါသည္။က်မကဲ႔သုိ႔ေသာ ခင္မင္ရင္းနွီးလွသည္႔နိုင္ငံသားသစ္ဒုတိယမ်ိုးဆက္မ်ားလည္း သူတို႔၏ စိတ္နွလံုးထဲကအိမ္မက္မ်ား အစဥ္ေၿပေခ်ာေမြ႔စြာ ၿဖစ္ေပၚလာပါေစ။

Was this information helpful? Yes    No