:::

ေခ်ာင္းဆိုး၊ သလိပ္၊ အသက္ရႈၾကပ္၊ ရင္ဘတ္တင္းက်ပ္သလား?အဆုတ္ပိတ္ဆို႔မႈ တိတ္တဆိတ္ သင္ကိုရွာေတြ႔မယ္။

Label
LocationTaiwan
Hit : 83
Date : 2019/10/4
Updated : 2019/10/29 下午 04:32:00

ထိုင္ဝမ္နာတာရွည္အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာေရာဂါေသဆံုးမႈအဆင္႔10၊ သတၱမအၾကိမ္ အေၾကာင္းရင္းမွာ အသက္40ေက်ာ္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူေတြရဲ႔6.1% ေလာက္က အဆုတ္ပိတ္ ဆို႔မႈေတြၿဖစ္သည္။အဆုတ္ပိတ္တာက ေလၿပြန္ပိတ္ဆို႔သည္႔ေရာဂါၿဖစ္သည္။ ပံုမွန္ေရာဂါ လကၡဏာ နာတာရွည္ေခ်ာင္းဆိုးၿခင္း၊ ခ်ြဲ၊ အသက္ရႈၾကပ္ၿခင္း၊ အားကစား လႈပ္ရွားမႈတြင္ အသက္ရႈၾကပ္ၿခင္း တို႔ ၿဖစ္သည္။ေရရွည္ေဆးလိပ္ေသာက္ၿခင္းက အဆုတ္ပိတ္ဆို႔ၿခင္း အတြက္ အႏၱရာယ္မ်ားသည္႔အရာၿဖစ္သည္၊ အဆုတ္ပိတ္ဆို႔ေသဆံုးၿခင္းရဲ႔ 80%က ေဆးလိပ္ေသာက္ ၿခင္းနွင္႔ဆက္စပ္ေနသည္။အဆုတ္ပိတ္ဆို႔ၿခင္း အႏၱရာယ္က ေဆးလိပ္ေသာက္သည္႔အခ်ိန္နွင္႔ တိုက္ရိုက္ဆက္နြယ္ေနပါသည္။အခ်ိန္္ပိုၾကာၿမင္႔ေလ အဆုတ္ပိတ္ဆို႔မႈအခြင္႔အလမ္းပိုၿမင္႔ေလ ၿဖစ္သည္။

တစ္မိနစ္ အဆုတ္ပိတ္ဆို႔မႈစမ္းသပ္မႈ ေစာေစာရွာေဖြေတြ႔ရိွမႈနွင္႔ကုသမႈ
နုိင္ငံၿခားေလ႔လာေထာက္ၿပမႈ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ အဆုတ္နွင္႔ပတ္သက္သည္႔စစ္ေဆးမႈေတြက 70%ေက်ာ္သည္။ပိတ္ဆို႔မႈမလံုေလာက္ၿခင္းနွင္႔ ကုသမႈမသင္႔ေလ်ာ္ၿခင္း၊ လူနာရဲ႔ဘဝ အရည္အေသြးကို အေလးအနက္ ထိခိုက္ေစၿခင္းနွင္႔ က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈအရင္းအၿမစ္ကို တိုးပြားေစသည္။အဆုတ္ပိတ္ဆို႔ၿခင္းအေစာပိုင္းသည္ အေအးမိ၊ ပန္းနာရင္ၾကပ္(သို႔)အၿခား အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာရႈပ္ေထြးမႈမ်ား၊ လူနာမ်ားမၾကာခဏ အသိပညာေႏွာင္႔ေနွး ၿခင္းမ်ားေၾကာင္႔ ကုသမႈလြဲေခ်ာ္ၿခင္း၊ အဖိုးတန္ကုသခ်ိန္မ်ားေနွာင္႔ေနွးေစသည္။

ၿပည္သူမ်ား ေန႔စဥ္ နာတာရွည္ေခ်ာင္းဆိုး(သို႔)သလိပ္ထြက္ၿခင္းစသည္႔အသက္ရႈၾကပ္သည္႔ လကၡဏာၿဖစ္လွ်င္ အမ်ိုးသားက်န္းမာေရးဦးစီးဌာနနွင္႔ ထိုင္ဝမ္ရင္ဘတ္အထူးၾကပ္မတ္ေစာင္႔ ေရွာက္မႈ ေဆးပညာတို႔ ပူးေပါင္းထုတ္ေဝသည္႔ 「အဆုတ္ပိတ္ဆို႔ၿခင္း ဘယ္ေလာက္သိလဲ လက္စြဲစာအုပ္」ထဲတြင္ေထာက္ပံ႔ေပးထားသည္႔ တစ္မိနစ္ရိုးရွင္းေသာေမးခြန္းလႊာ(ေနာက္ဆက္ တြဲ) ကို အသံုးၿပ ုပါ။ ေဆးလိပ္ေသာက္ၿခင္းအေၿခအေနအကဲၿဖတ္ရန္၊ ေနထိုင္မႈဘဝ ပတ္ဝန္း က်င္နွင္႔ ရုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာလကၡဏာ (သို႔) ထိုင္ဝမ္ရင္ဘတ္အထူးၾကပ္မတ္ေစာင္႔ေရွာက္မႈဖြံ႔ၿဖိ ုးေရး ေကာင္စီ၏「1မိနစ္ 358」ဆင္႔စမ္းသပ္မႈ (မွတ္ခ်က္1)၊ ကိုယ္တိုင္ အဆုပ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အေၿခအေနစမ္းသပ္၊ ပံုမွန္မဟုတ္တာရိွရင္ ေဆးပညာကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ စစ္ေဆးမႈကိုခံယူပါ။ ကုသရန္ ေနွာင္႔ေနွးမႈေရွာင္ရွားဖို႔ အေစာပိုင္းကုသမႈခံယူပါ။

အေရးပါသည္႔ ပထမေၿခလွမ္း 「ေဆးလိပ္ၿဖတ္」အဆုတ္ပိတ္ဆို႔မႈ ေရွာင္ရွားပါ။
နာတာရွည္ အဆုတ္ပိတ္ဆို႔မႈေရာဂါသည္ အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းေရာင္ရမ္းၿခင္း တစ္မ်ိုးၿဖစ္ သည္။ ၿပန္လည္မေကာင္းမြန္နိုင္သည္႔အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းပိတ္ဆို႔သည္႔ေရာဂါၿဖစ္သည္။ ေဆးလိပ္ေသာက္သူက မေသာက္သူထက္ အဆုတ္ပိတ္ဆို႔မႈအႏ ၱရာယ္ 6.3ဆ၊ နာတာရွည္ အဆုတ္ပိတ္ဆို႔ၿခင္းေၾကာင္႔ေသဆံုးမႈတြင္း၊ ေနာက္ထပ္45%က ေဆးရြက္ၾကီးထုတ္ကုန္မ်ား အသံုးၿပ ုၿခင္းေၾကာင္႔ၿဖစ္သည္။ေဆးလိပ္ၿဖတ္ၿခင္းက ရုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာက်န္းမာေရးကို သိသိသာ သာ တိုးတက္ေစနုိင္သည္။ၿပည္သူမ်ား အမ်ိုးသားက်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈအခမဲ႔ ေဆးလိပ္ၿဖတ္ သီးသန္႕လိုင္း「0800-63-63-63」(သို႔) ေဆးပညာဌာနနွင႔္ေဒသခံအစိုးရက်န္းမာေရးေဆးခန္း၏ ေဆးလိပ္ၿဖတ္ေဆးခန္းကိုဆက္သြယ္ပါ။ေဆးလိပ္ၿဖတ္ဖို႔ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္အကူအညီကိုရွာပါ။ ထို႔ၿပင္ အဆုတ္ပိတ္ဆို႔ၿခင္းဘယ္ေလာက္သိလဲလက္စြဲစာအုပ္၏အေၾကာင္းအရာ ဘာသာေပါင္း စံု သည္ေနထိုင္မႈဘဝ ေစာင္႔ေရွာက္မႈရဲ႔အေထာက္အကူေကာင္းၿဖစ္သည္။ၿပည္သူမ်ား ကိုယ္တိုင္ အင္တာနက္မွတဆင္႔ ေဒါင္းပါ။:https://reurl.cc/9al0d အဆုတ္ပိတ္ဆို႔ၿခင္းအေၾကာင္းရင္း၊ အာဟာရေစာင္႔ေရွာက္မႈ၊ ေဆးအသံုးၿပ ုပံုနွင္႔ အားကစားစသည္႔ ဆက္စပ္သည္႔ အသိပညာမ်ား နားလည္မည္။

မွတ္ခ်က္ 1:
0~30ဆင႔္:1မိနစ္လွ်င္30ဆင္႔ေအာက္ကို အႏ ၱရာယ္ၿမင္႔မားသည္႔အဖြဲ႔ထဲ ထည္႔ထား သည္။ကိုယ္တိုင္ ေဆးလိပ္ေသာက္မေသာက္သမိုင္း(သို႔)ေခ်ာင္းဆိုး၊ သလိပ္ထြက္သည္႔ လကၡဏာရိွမရိွ စစ္ေဆးဖို႔လိုသည္။ တတ္နိုင္သမွ် အၿမန္ဆုံးဆရာဝန္နွင္႔စစ္ေဆးပါ။

30~50ဆင္႔:1မိနစ္လွ်င္ 30~50ဆင္႔လွမ္းနိုင္လွ်င္ ၿပင္းထန္ေသာအႏ ၱရာယ္အလယ္အလတ္ အဖြဲ႔၊ အဆုတ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ပိုအာရံုစိုက္ဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။

50~80(အထက္)ဆင္႔:1မိနစ္လွ်င္ 50ဆင္႔အထက္လွမ္းနိုင္လွ်င္ အဆုတ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အေတာ္ေလးေကာင္းသည္ကိုညႊန္ၿပသည္။ အႏ ၱရာယ္နိမ္႔အဖြဲ႔ၿဖစ္သည္။

Was this information helpful? Yes    No