:::

Song ngữ có ích cho di công chuyển đổi càng tiện lợi!

nhãn
vị tríTaiwan
nguồn dữ liệu勞動部勞動力發展署
Lượt : 209
Ngày : 2019/10/3
Cập nhật : 2019/10/29 下午 04:20:00

Nhằm giúp cho di công hiểu được làm đơn chuyển đổi chủ hay công việc thụ lý giấy tờ và tình hình thông báo. Tăng cường hòa giải quan hệ lao động tiền lương và giảm mâu thuẫn. Từ ngày 15/07/2019 trở đi, trang web “Chuyên dùng cho di công chuyển chủ” nhiều thứ tiếng được thiết lập do Bộ lao động chính thức sử dụng. Để di công có thể kiểm tra tình hình chuyển chủ hoặc cách làm giấy tờ. Và có lợi cho thông tin tiếp tục được mời có liên quan đến chủ mới, làm cho di công càng tiện lợi hơn cho việc chuyển chủ mới.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không