:::

อินเตอร์เฟสสองภาษามีประโยชน์ แรงงานโอนเปลี่ยนยิ่งสะดวก!

เพื่อให้แรงงานเข้าใจถึงการยื่นเรื่องขอโอนเปลี่ยนนายจ้างหรือกรณีรับเรื่องทำงานและคำประกาศ อีกทั้งส่งเสริมความสามัคคีทางด้านแรงงานสัมพันธ์และลดข้อพิพาท กระทรวงแรงงานได้จัดตั้งอินเตอร์เฟสหลายภาษา“พื้นที่เฉพาะแรงงานโอนเปลี่ยนนายจ้าง”นับตั้งแต่วันที่15กรกฎาคม 2019 เป็นต้นมาได้เปิดใช้ออนไลน์อย่างเป็นทางการ ให้แรงงานสามารถค้นหาสอบถามยื่นเรื่องดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงนายจ้างหรือจัดการกรณียื่นเรื่องทำงาน และข้อมูลเกี่ยวกับนายจ้างใหม่ที่สนใจจะจ้างงานต่อ ให้แรงงานที่จะโอนเปลี่ยนนายจ้างใหม่มีความสะดวกยิ่งขึ้น

Was this information helpful? Yes    No