:::

ចំណុចប្រទាក់ពីរភាសាគឺល្អសម្រាប់ជំនួយការផ្ទេរកាន់តែងាយស្រួល!

ដើម្បីឱ្យពលករចំណាកស្រុកដឹងអំពីពាក្យសុំផ្លាស់ប្តូរនិយោជិកឬករណីការងារនិងដើម្បីលើកកម្ពស់ភាពសុខដុមនៃទំនាក់ទំនងការងារនិងកាត់បន្ថយវិវាទ“ តំបន់និយោជកផ្ទេរការងារ” នៃចំណុចប្រទាក់ពហុភាសាដែលបានបង្កើតឡើងដោយក្រសួងការងារមានប្រសិទ្ធិភាពតាំងពីថ្ងៃទី 15 ខែ 7 កក្កដាឆ្នាំ 108 ។ ការប្រើប្រាស់តាមអ៊ិនធរណេតអនុញ្ញាតឱ្យពលករចំណាកស្រុកពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៃការបំលែងនិយោជិកឬពាក្យសុំការងារក៏ដូចជាព័ត៌មានអំពីនិយោជកថ្មីដែលចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការជួលធ្វើឱ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការផ្ទេរនិយោជិកថ្មី។

Was this information helpful? Yes    No