:::

ဘာသာစကားနွစ္မ်ိုးၿဖင္႔ ေရႊ႔ေၿပာင္းလုပ္သားဖလွယ္ၿခင္း ပိုမိုအစဥ္ေၿပတယ္!

အဆုိပါေရႊ႔ေၿပာင္းလုပ္သားမ်ား အလုပ္ရွင္(သို႔)အလုပ္အမႈ လက္ခံမႈနွင္႔ေၾကညာခ်က္ အေၿခ အေနမ်ား၏ေၿပာင္းလဲမႈကို ေလွ်ာက္ထားနားလည္ရန္အလို႔ငွာ၊ အလုပ္သမားဆက္ဆံေရး ၿမွင္႔တင္ရန္နွင္႔ အၿငင္းပြားမႈမ်ားေလ်ာ႔ခ်သဟဇာတၿဖစ္ရန္၊ အလုပ္သမားဝန္ၾကီးဌာနမွ ဘာသာ ေပါင္းစံုၾကားခံသည္႔နည္းစနစ္ၿဖင္႔「ေရႊ႔ေၿပာင္းလုပ္သားအလုပ္ရွင္မ်ား ဖလွယ္ေရးဇုန္」ကို 108ခု 7လ 15ရက္ မွစတင္၍ တည္ေထာင္အသံုးၿပ ုခဲ႔သည္။ ေရႊ႔ေၿပာင္းလုပ္သားမ်ား အလုပ္ရွင္(သို႔) အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာကိစၥ အေၿခအေနမ်ားစံုစမ္းေမးၿမန္းနိုင္သည္၊ အလုပ္ေခၚယူၿခင္းကို စိတ္ဝင္ စားသည္႔အလုပ္ရွင္အသစ္အေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္နွင္႔ အလုပ္ရွင္အသစ္ကို ေၿပာင္းဖို႔ ပိုမိုအဆင္ေၿပေစသည္။

Was this information helpful? Yes    No