:::

သေႏၶတားနည္း 5မ်ိုးက ညီအမေတြ မိမိခႏၶာကိုယ္ကိုပို၍ခ်စ္ၿမတ္နိုးပါေစ!

သေႏၶတားနည္း 5မ်ိုးက ညီအမေတြ မိမိခႏၶာကိုယ္ကိုပို၍ခ်စ္ၿမတ္နိုးပါေစ!
သေႏၶတားနည္း 5မ်ိုးက ညီအမေတြ မိမိခႏၶာကိုယ္ကိုပို၍ခ်စ္ၿမတ္နိုးပါေစ!

အဆိုပါ「သေႏၶတားၿခင္း」သည္「ကုိယ္ဝန္ေရွာင္ၾကဥ္」ဆိုလိုသည္မွာ ပံုမွန္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ၿဖစ္စဥ္တြင္ တားဆီးၿခင္း၊ ကိုယ္ဝန္ကာကြယ္တားဆီး(သုိ႔) ရပ္စဲၿခင္းၿဖစ္သည္။လက္ရိွ သေႏၶတား နည္းလမ္းမ်ားနွင္႔အညီ၊ အၾကမ္းအားၿဖင္႔ ေအာက္ပါအေၿခခံမူ3မ်ိုးရိွသည္။:
(一)မ်ိုးဥထြက္တားဆီးၿခင္း
(二)သုတ္ရည္နွင္႔မ်ိုးဥေနွာင္ဖြဲ႔မႈကိုတားဆီးၿခင္း
(三)သုတ္ပိုးဝင္ေရာက္ၿခင္းကိုေနွာင္႔ယွက္ၿခင္း

အထက္ပါ သေႏၶတားၿခင္းအေၿခခံသေဘာတရားတုန္႔ၿပန္မႈ၊ က်န္းမာေရးနွင္႔လူမႈဖူလံုေရးအမ်ိုး သား က်န္းမားေရးဦးစီးဌာနမွစုစည္းထားသည္႔ အဓိက သေႏၶတားနည္း 5နည္း:
1. သေႏၶတားေသာက္ေဆး:မွန္ကန္စြာေသာက္သံုးပါက100%အက်ိုးသက္ေရာက္မႈရိွသည္။
2. ကြန္ဒံုး:ဝယ္ရလြယ္။
3. သားအိမ္တြင္း သေႏၶတားကိရိယာ:ဆရာဝန္ကုသမႈ,တစ္ခါတပ္ဆင္ 3-5နွစ္သံုး။
4. သေႏၶတားပက္:လြယ္ကူ,ဒါေပမဲ႔ အခ်ို႔ေသာေရာဂါမ်ားအသံုးၿပ ု၍မရပါ။
5. ကိစၥၿပီးေနာက္ သေႏၶတားေဆးလံုး:ကိစၥၿပီးေနာက္ကုစား၊ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ သေႏၶတားဖို႔ မတိုက္ တြန္းပါ။

**သေႏၶတားအေသးစိတ္ပ်င္းရိအိတ္:
http://young.hpa.gov.tw/index/yngshow.aspx?CDE=YNG20190412091731HBK&t=YTP20170704133622N8A

Was this information helpful? Yes    No