:::

វិធីពន្យាកំណើតធំ ៗ ចំនួន ៥ អនុញ្ញាតឱ្យបងប្អូនស្រីស្រឡាញ់រាងកាយរបស់ពួកគេកាន់តែច្រើន!

វិធីពន្យាកំណើតធំ ៗ ចំនួន ៥ អនុញ្ញាតឱ្យបងប្អូនស្រីស្រឡាញ់រាងកាយរបស់ពួកគេកាន់តែច្រើន!
វិធីពន្យាកំណើតធំ ៗ ចំនួន ៥ អនុញ្ញាតឱ្យបងប្អូនស្រីស្រឡាញ់រាងកាយរបស់ពួកគេកាន់តែច្រើន!

អ្វីដែលគេហៅថា "ការពន្យាកំណើត" គឺ "ជៀសវាងការមានផ្ទៃពោះ" ដែលជាមធ្យោបាយការពារឬបញ្ឈប់ការមានផ្ទៃពោះអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះធម្មតា។ យោងតាមវិធីសាស្ត្រពន្យាកំណើតបច្ចុប្បន្នគោលការណ៍គឺមានដូចតទៅមានបីវិធី៖
(១) រារាំងការបញ្ចេញពងអូវុល
(២) ដើម្បីការពារមេជីវិតឈ្មោលនិងការចងអូវុល
(៣) ការរំខានដល់ការបង្កកំណើតរបស់អូវុល

ឆ្លើយតបទៅនឹងគោលការណ៍ពន្យារកំណើតខាងលើនេះសេវាសុខភាពជាតិនៃក្រសួងសុខាភិបាលនិងសុខុមាលភាពបានចងក្រងវិធីសាស្រ្តពន្យារកំណើតសំខាន់ៗចំនួន ៥ គឺៈ
១. វិធីពន្យារកំណើតតាមមាត់៖ ប្រសិទ្ធភាពត្រឹមត្រូវ ១០០%
២- ស្រោមអនាម័យ៖ ងាយស្រួលទិញ
3. ឧបករណ៍ចាក់ថ្នាំពោះវៀន៖ ការព្យាបាលដោយគ្រូពេទ្យតំឡើងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់រយៈពេល ៣-៥ ឆ្នាំ
4. បំណះពន្យាកំណើត: ងាយស្រួលប៉ុន្តែមិនមានសម្រាប់ជំងឺជាក់លាក់ទេ
៥- ការពន្យាកំណើតក្រោយពេលដឹងការពិត៖ វិធីដោះស្រាយក្រោយមកទៀតមិនត្រូវបានណែនាំឱ្យប្រើវិធីពន្យារកំណើតតាមទម្លាប់

** កាបូបខ្ជិលពន្យាកំណើតលម្អិត៖
http://young.hpa.gov.tw/index/yngshow.aspx?CDE=YNG20190412091731HBK&t=YTP20170704133622N8A

Was this information helpful? Yes    No