:::

တီဘီအသိအၿမင္

Label
LocationTaiwan
တီဘီအသိအၿမင္
တီဘီအသိအၿမင္
Hit : 12
Date : 2019/10/18
Updated : 2019/10/29 下午 02:03:00

ဗီယက္နမ္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ထိုင္း၊ ကေမာၻဒီးယား၊ ဖိလစ္ပိုင္နွင္႔ ၿပည္မၾကီးစသည္႔နိုင္ငံမ်ား၊ ကမာၻ႔ က်န္းမာေရးအဖြဲ႔(WHO)ကေၾကၿငာခ်က္ တီဘီဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးနိုင္ငံမ်ား(Tuberculosis High Burden Country)

「အေစာပိုင္းေတြ႔ရိွ、ကုသမႈစိုးမိုးေရး」သည္ တီဘီၾကိ ုတင္ကာကြယ္သည္႔တစ္ခုတည္း ေသာနည္းလမ္းၿဖစ္သည္။2-3ပတ္ေက်ာ္ေခ်ာင္းဆိုးလွ်င္ေဆးကုသဖို႔ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔ အစည္းသို႔သြားသင္႔သည္။တီဘီေရာဂါရိွမရိွ အတည္ၿပ ုပါ။အေကာင္းဆံုးကုသမႈနွင္႔ ေစာင္႔ ေရွာက္မႈခံယူပါ။တီဘီနွင္႔ဆက္စပ္သည္႔သတင္းအခ်က္အလက္ ဘာသာစကားေပါင္းစံု ဗားရွင္းကို ကိုးကားပါ။「တီဘီအသိအၿမင္」လက္ကမ္းစာေစာင္(ေရွ႔、ေနာက္)နွင္႔「ကိုယ္ဝန္ ေဆာင္အေၾကာင္း7ခ်က္」ကာတြန္း။

အကယ္၍တီဘီေရာဂါေနာက္ထပ္သံသယရိွပါက,ေရာဂါထိန္းခ်ုပ္ေရး၊ ပ်ံ႔နွံ႔ကာကြယ္ တားဆီးေရးဦးစီးဌာနသီးသန္႔လိုင္းသုိ႕လည္းေခၚဆိုနိုင္သည္,1922 (သို႔) 0800-001922。

Was this information helpful? Yes    No