:::

တုန္းအန္းမူလတန္းရဲ႔ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုရႈခင္း ထိုင္ဝမ္ေက်ာင္းသားမ်ားနိုင္ငံသားသစ္ ဘာသာစကားသင္ယူ

Label
LocationTaiwan
Hit : 54
Date : 2019/10/18
Updated : 2019/10/28 下午 05:49:00

(နုိုင္ငံသားသစ္ဘာသာစကားအဓိကအေၾကာင္းအရာ3) ေထာင္ရြမ္ၿမိ ု႔နယ္စပ္တြင္တည္ရိွေသာ တုန္းအန္းမူလတန္းေက်ာင္း၊ ေက်ာင္းတြင္းေက်ာင္းသား တိုင္းရင္းသားအုပ္စု20ေက်ာ္ရိွသည္။ 2ရာခုိင္နႈန္းနီးပါးသည္နုိင္ငံသားသစ္သားသမီးမ်ားၿဖစ္သည္။2ရာခိုင္နႈန္းသည္ တိုင္းရင္းသား ၿဖစ္ သည္။ေက်ာင္းသားမ်ား ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုသင္ယူမႈတြင္ဆႏၵရိွၾကသည္။ထိုင္ဝမ္လူမ်ိုးမိဘရဲ႕ ေက်ာင္းသားမ်ားေတာင္မွ နုိင္ငံသားသစ္ဘာသာစကားကိုအေၿပးအလႊားသင္ယူၾကသည္။

တုန္းအန္းမူလတန္းေက်ာင္းထဲဝင္သြားတာနဲ႔ ေက်ာင္းထဲပန္းခ်ီအမ်ိုးမ်ိုးအလွဆင္ထားသည္မွာ ဆြဲေဆာင္မႈရိွလွသည္။ဒုတိယထပ္ အထင္ရွားဆံုးေလွကားနံရံၿဖတ္ေလွ်ာက္သည္႔အခါ ကြဲၿပား ၿခားနားသည္႔ အေမြးထူေသာဝက္ဝံပိုစတာ အေကာင္တိုင္း ကြဲၿပားၿခားနားေသာနိုင္ငံရိုးရာဝတ္စံု မ်ားကို ဝတ္ဆင္ထားသည္။ ဗီယက္နမ္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွားမွသည္ ထုိင္း၊ ၿမန္မာ၊ ဂ်ပန္ ခ်စ္စရာအသြင္အၿပင္၊ ေက်ာင္းသားမ်ားသာမက ဆရာ၊ဧည္႔သည္မ်ားၿဖတ္သြားလွ်င္လည္း ၾကည္႔ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ အတိတ္က တုန္းအန္းမူလတန္း ထိုကဲ႔သုိ႔ေသာၿမင္ကြင္းမဟုတ္၊ ေက်ာင္းသားထြက္ သြားသည္႔ အက်ပ္အတည္းနွင္႔လည္းရင္ဆိုင္ခဲ႔ရသည္။

ေက်ာင္းအုပ္ဟြမ္မုရင္း လြန္ခဲ႔ေသာ7နွစ္က ဒီေနရာမွာေရာက္ရိွခဲ႔သည္ကိုသတိရသည္။ ေက်ာင္းအပ္နႈန္းမၿမင္႔မားေၾကာင္းေတြ႔ရိွခဲ႔သည္။ေဒသခံမိဘအခ်ို႔ ကေလးမ်ားကို တုန္းအန္းသုိ႔ မပို႔ခ်င္ၾကပါ။ ေမးၿမန္းမွသာသိရ၊ အေတာ္မ်ားမ်ားက ဒီေက်ာင္းရဲ႔နိုင္ငံသားသစ္၊တိုင္းရင္းသား အလြန္မ်ားေၾကာင္း ခံစားရသည္၊ လူမႈစီးပြားေနာက္ခံေကာင္းသည္႔မိဘမ်ားက ကေလးမ်ားကို ၿမိ ု႔ၿပေက်ာင္းသုိ႔ ပို႔ၾကသည္။

တုန္းအန္းမူလတန္းသည္ ဖ်င္က်ိန္၊ ပါးတယ္၊ လံုထန္၊ တရီွး နယ္စပ္တြင္တည္ရွိၿပီး အေစာပိုင္း ေဆာက္သည္႔ေနရာၿဖစ္သည္၊ ထို႕ေၾကာင္႔တိုင္းရင္းသားေရးရာၿပည္နယ္အမ်ားအၿပားရိွသည္၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ဇနီးလက္ထပ္ယူသည္႔သူမနည္းပါ။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ၿမိ ုု႔ၿပဖြံ႔ၿဖိ ုးေရးနွင္႔အတူ ဒီမွာအိမ္းငွာရမ္းတာ ေစ်းေပါ၍ ၿမိ ု႔သို႔သြားေရာက္အလုပ္လုပ္သူေတြေနထိုင္ဖို႔ဆြဲေဆာင္ေန သည္။ဌာေနတိုင္းရင္းသားအုပ္စုေတြ၊ တရုတ္ကေလးမ်ား၊ ေရႊ႔ေၿပာင္းလုပ္သား ဤေနရာတြင္ အၿမစ္တြယ္ေနၾကသည္။

「ကၽြန္ေတာ္တို႔ေက်ာင္းတြင္ တိုင္းရင္းသားအုပ္စု20ေက်ာ္ရိွသည္။ တစ္ေက်ာင္းလံုး ေက်ာင္းသား 750ဦး၊ နုိင္ငံသားသစ္130ဦးနီးပါး၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသား130ဦးရိွသည္။」ဟြမ္မုရင္း ေက်ာင္းဝင္းအေပၚမွတ္မိသည္႔အခ်က္အလက္မ်ားမွာ၊ အၿခားသူမ်ားဘာလို႔လွည္႔စားသည္ဟု ထင္တာလဲ၊ သူမမ်က္ဝန္းထဲတြင္ ေက်ာင္းဖြံ႔ၿဖိ ုးတိုးတက္မႈအတြက္ ထူးၿခားသည္႔အခြင္႔အလမ္း ၿဖစ္ပါသည္။

လက္ရိွ တုန္းအန္းမူလတန္းေက်ာင္းသည္ ဗီယက္နမ္၊ အင္ဒိုနီးရွားဘာသာစကားေရာေနွာသည္႔ သင္တန္းမ်ား ဖြင္႔လွစ္သည္။ ထို႔ၿပင္ အၿခားဘာသာစကားယဥ္ေက်းမႈအေတြ႕အၾကံ ု သင္တန္း မ်ားလည္း အခ်ိန္ကာလမသတ္မွတ္ပဲ ဖြင္႔လွစ္သည္။

လြန္ခဲ႔ေသာ7နွစ္ တုန္းအန္းမူလတန္းေက်ာင္းမွ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုပညာေရးၿမွင္႔တင္နိုင္ရန္ စတင္၍ ေက်ာင္းသားမ်ား ဗီယက္နမ္၊အင္ဒိုနီးရွားဘာသာစကား စသည္တို႔ကိုသင္ယူမႈအားေပး ခဲ႔သည္။ထုိခ်ိန္ထုိင္ဝမ္၏နိုင္ငံသားသစ္မူဝါဒ အစပ်ိုးေနတုန္းရိွေသးသည္။ဟြမ္မုရင္းအပါအဝင္ တစ္ေန႕ဒီလိုၿဖစ္လာမယ္မသိနိုင္ပါ၊ နုိင္ငံသားသစ္ဘာသာစကားသင္တန္းမ်ား မူလတန္း ေက်ာင္း၏မၿဖစ္မေန သင္ယူရသည္ဘာသာၿဖစ္လာသည္။

ဟြမ္မုရင္းကလည္း ေက်ာင္း၏ယဥ္ေက်းမႈအလြန္မ်ားေပမဲ႔ ဘယ္လို ကေလးေတြ「သိရိွ」ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံု၊ ပညာေရးစနစ္ စဥ္းစားရန္ၿဖစ္သည္။အကယ္၍ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း၊ ဇတ္လမ္း စီမံကိန္းေရးဆြဲၿခင္း၊ လႈပ္ရွားမႈလမ္းညႊန္မွတဆင္႔မဟုတ္လွ်င္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ကိုယ္ပိုင္ ယဥ္ေက်းမႈသာလြန္သည္ကို မေတြ႔ရိွပါ။မိမိယဥ္ေက်းမႈမာနေထာင္လႊားဖို႔အတြက္ ယဥ္ေက်းမႈ ရႈေထာင္႔ၾကြယ္ဝေစၿခင္း၊ ကေလးရဲ႔ အၿမင္ကိုခ်ဲ႔ဖို႔ကလည္းမၿဖစ္နိုင္ပါ။

「မၾကိ ုက္လို႔ရပါတယ္,ဒါေပမဲ႔ေလးစားရမယ္」သည္ တုန္းအန္းမူလတန္းရဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ စံနႈန္းၿဖစ္သည္။ ဟြမ္မုရင္းက ကေလးတိုင္း ပုဂၢိုလ္ေရး အၾကိ ုက္နွင္႔ မၾကိ ုက္ရိွပါသည္။ေခါင္း ဘယ္လိုေပါင္းရမလဲ မသိတာၿဖစ္နုိင္တယ္။ ကားလီအရသာမနွစ္သက္တာ၊ အစားအစာမွာ ငံၿပာ ရည္ထည္႔တာမုန္းတာ၊ ဒါေပမဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈ၏ဝိေသသလကၡဏာမ်ားကို ေလးစားရမည္။

တုန္းအန္းမူလတန္းေက်ာင္းဆရာ/ဆရာမမ်ား စိတ္ရွည္ရွည္နွင္႔ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုရဲ႔ေနာက္ ကြယ္က အေၾကာင္းရင္းကိုခြဲၿခမ္းစိတ္ၿဖာပါသည္။ဥပမာ- ၿမန္မာလူမ်ိုးမ်ား ေၿခညွပ္ဖိနပ္ကိုစီးတာ နွစ္သက္သည္။ ၿမန္မာၿပည္တြင္ ရွည္လ်ားေသာမိုးရာသီေၾကာင္႔ ေၿခညွပ္စီးတာပိုအေၿခာက္ၿမန္ သည္။ထပ္ေဆာင္း၍ ၿမန္မာလူမ်ိုးမ်ား မၾကာခဏဘုရားေက်ာင္းသို႔ဝင္ေရာက္ၿခင္းေၾကာင္႔ ဖိနပ္
စီးလုိက္၊ ခၽြတ္လိုက္နွင္႔ ေၿခညွပ္ပိုအဆင္ေၿပသည္။

လက္ရိွ တုန္းအန္းမူလတန္းေက်ာင္းတက္ေနသည္႔ညီအမ ခ်ိန္ေဖ႔ခ်င္၊ ခ်ိန္ရြဲ႔အိန္း မိဘမ်ားသည္ ထိုင္ဝမ္လူမ်ိုးမ်ားၿဖစ္သည္။ ခ်ိန္ရြဲ႔အိန္းမမက ဗီယက္နမ္စကား စိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္းၿပီး သင္ယူ သည္။ ဆရာ/ဆရာမမ်ားကို နႈတ္ဆက္စကားေၿပာတာမတူပါ။ ခ်ိန္ေဖ႔ခ်င္က အင္ဒိုနီးရွားစကား ကို အင္ဒိုနီးရွားဟင္းခ်ိုခ်ိုခ်ဥ္ခ်ဥ္စားလို႔ေကာင္းလို႔သင္ယူသည္။ဒါ႔အၿပင္ရယ္စရာေၿပာ:「မမက က်မနွင္႔အတန္းမတူခ်င္လို႔ ဗီယက္နမ္စကားကိုေရြးတာ」

တကယ္ေတာ႔ ညီအမနွစ္ေယာက္ အေရွ႔ေတာင္အာရွဘာသာစကားကို သင္ယူရန္ဆႏၵရိွသည္။ မိခင္အလုပ္ခြင္တြင္ ဗီယက္နမ္၊ အင္ဒိုနီးရွားအမ်ားအၿပားရိွသည္။သူတို႔သင္ယူသည္႔စကားမ်ား သည္ ေန႔စဥ္ေနထိုင္မႈဘဝတြင္ အသံုးက်သည္။

အၿခားညီအမ ဝူေဟြ႔လင္၊ ဝူလိလင္ မိဘမ်ားသည္ဗီယက္နမ္ကၿဖစ္သည္။ သူတို႔ထိုင္ဝမ္စလာ သည္႔နွစ္တြင္ တရုတ္စာသင္ၾကားရင္း ဗီယက္နမ္စကားသင္တန္းတြင္ အငယ္တန္းဆရာမ အၿဖစ္ တာဝန္ယူသည္။

ဝူညီအမကေၿပာ ဖခင္ကေက်ာင္းမွာဗီယက္နမ္စကားသင္တန္းဖြင္႔တာသိၿပီးေနာက္ အလြန္ဝမ္း သာ၍ သူတို႔ညီအမကို ဗီယက္နမ္ယဥ္ေက်းမႈကိုပိုမိုနားလည္ရန္ အားေပးသည္။ ဆရာမက မၾကာ ခဏ သူတို႔ကို ဗီယက္နမ္အေတြ႔အၾကံ ုမ်ားကို ေဝမွ်ေစသည္။

တုန္းအန္းမူလတန္းေက်ာင္း ဗီယက္နမ္ဆရာမ ဟြမ္ယဲ႔ဟုန္ေၿပာ:「ဘာသာစကားသင္ရံုသာ မက,ယဥ္ေက်းမႈလည္းသင္ေပးသည္။」

အေရွ႔ေတာင္အာရွဘာသာစကားသင္တန္းသည္ အစဥ္အၿမဲ ဆရာကသင္ေက်ာင္းသားက နားေထာင္သည္သာမဟုတ္၊ သင္တန္းခ်ိန္တိုင္း ဂိမ္းမ်ားၿဖင္႔ေက်ာင္းသားစိတ္ဝင္စားမႈကို ၿမွင္႔တင္သည္။ တခါတရံ ဟြမ္ယဲ႔ဟုန္မွ အစားအစာမ်ားယူလာၿပီးေဝမွ်သည္။ အၿဖ ူေရာင္ ကိုယ္ကပ္သည္႔「ေအာက္သိုက္(ဗီယက္နမ္အမ်ိုးသားဝတ္စံု)」ကို ဝတ္၍စာသင္သည္။ တခါတရံ လူၾကိ ုက္မ်ားသည္႔ဆြဲေဆာင္မႈမ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးသည္။「အေရးပါဆံုးကေတာ႔ လတ္ဆတ္မႈ ခံစားခ်က္」

「ဗီယက္နမ္တြင္,လူတိုင္းတကၠသိုလ္မတက္နိုင္ပါ。」ဟြမ္ယဲ႔ဟုန္ ထိုင္ဝမ္သို႔လက္ထပ္လာစဥ္ က တရုတ္စာစတင္သည္မွာ ဧည္႔လမ္းညႊန္လုပ္၍မိသားစု ဝင္ေငြၿဖည္႔စြက္နိုင္ရန္အတြက္ၿဖစ္ သည္။ တစ္ေန႔နိုင္ငံသားသစ္ဘာသာစကားသင္သည္႔ ထိုင္ဝမ္မူလတန္းဆရာမ ၿဖစ္လာမည္ကို ဘယ္တုန္းကမွမစဥ္းစားခဲ႔ပါ။

သူမက ထိုင္ဝမ္ရဲ႔ပညာေရးက အရမ္းကိုထူးၿခားသည္၊ ကေလးမ်ားကိုမရိုက္ရ၊ မဆူရ၊ သင္ၾကား ေရးက ေက်ာင္းသားမ်ားစိတ္ဝင္စားမႈကို ဆြဲေဆာင္ရမည္၊ ဤသည္ကား စဥ္ဆက္မၿပတ္ ေလ႔လာ သည္႔ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ၿဖစ္သည္။ယခု သူမသည္တကၠသိုလ္တြင္တက္ေရာက္ေနၿပီး ဒီဂရီရနိုင္ ဖို႔ ေမွ်ာ္လင္႔ပါသည္။

ၿမန္မာၿပည္ကလာသည္႔ ဟြမ္စြမ္းက်စ္ ေထာင္ရြမ္တြင္ေဖာ႔စူးေပါင္းေရာင္းတာေက်ာ္ၾကားသည္။ သူမလည္း မၾကာခဏ ေက်ာင္းရဲ႔ဘာသာစကားသင္ၾကားမႈလႈပ္ရွားမႈတြင္ပါဝင္ၿပီး ၿမန္မာၿပည္ ေနထိုင္မႈဘဝ အေတြ႔အၾကံ ုမ်ားကို မွ်ေဝသည္။သူမက ဟာသဆိုသည္ သူမထိုင္ဝမ္တြင္သင္ယူ ရသည္႔ သင္ၾကားနည္းနွင္႔ၿမန္မာၿပည္ကြဲၿပားၿခားနားသည္။အယူဝါဒ သြတ္သြင္းမႈတြင္ အေလး မထား ၊ ကေလးမ်ားကိုဦးစားေပးသည္၊ စာသင္သည္႔အခါ ေက်ာင္းသားမ်ား စိတ္ဝင္စားေစရန္ နည္းလမ္းရွာရသည္။「ဆရာတကယ္႔ကို အလြန္ၾကိ ုးစားဖို႔လိုအပ္သည္」

ဟြမ္စြမ္းက်စ္က ထိုင္ဝမ္လာတာ အက်င္႔မရိွဆံုးက 「အခ်ိန္အယူအဆ」ၿမန္မာလူမ်ိုးအခ်ိန္ ၾကည္႔ တာအလြန္「ေၿပာင္းလြယ္ၿပင္လြယ္」ရိွသည္။ထိုင္ဝမ္ရဲ႔ေက်ာင္းမ်ားအားလံုးသည္ အခ်ိန္သည္ သာ အဓိက ၊ အခ်ိန္နွင္႔အၿပိ ုင္ၿဖစ္သည္။သူမ အၾကံၿပ ုသည္မွာ ထုိင္ဝမ္လူမ်ိုး ဘာသာစကား သင္ယူသည္႔အခါ ပံုုေသမရိွ၊ မိဘမ်ား ကေလးနွင္႔အတူ အေရွ႔ေတာင္အာရွဘာသာစကား အနည္းငယ္ပိုနားလည္သင္ယူပါက အားသာခ်က္ၿဖစ္သည္။(အယ္ဒီတာ:ခ်ိန္ခ်င္းဖန္)

Was this information helpful? Yes    No