:::

ေထာင္ရြမ္ၿမိ ု႔ မိသားစုပညာေရးအၾကံေပးသီးသန္႔လိုင္း

ေထာင္ရြမ္ၿမိ ု႔ မိသားစုပညာေရးအၾကံေပးသီးသန္႔လိုင္း
ေထာင္ရြမ္ၿမိ ု႔ မိသားစုပညာေရးအၾကံေပးသီးသန္႔လိုင္း

ဇနီးေမာင္နွံ ဆက္ဆံမႈ၊ ကေလးအုပ္ထိန္းမႈ၊ မိဘကေလးဆက္သြယ္ေရး၊ လူလူခ်င္းဆက္ဆံမႈ၊ ကိုယ္တိုင္ညိွနိႈင္းမႈ၊ လိင္ဆက္ဆံမႈ၊ မိသားစုၿပႆနာမ်ား စသည္တို႔ အသံုးၿပ ုနိုင္「412-8185」 မိသားစုပညာေရးအၾကံေပးသီးသန္႔လိုင္း တိုင္ပင္ေဆြးေနြးပါ။ မိသားစုပညာေရးစင္တာ ေစတနာ႔ ဝန္ထမ္းမ်ားက ကူညီေထာက္ပံ႔ၿခင္းနွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လမ္းညႊန္ေပးသည္။ ၿပည္သူမ်ားကို ပိုမ်ားေသာနည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြၿပီးကိုယ္ပိုင္မိသားစုနွင္႔ဆက္စပ္ေသာအေၿခအေနနည္းလမ္းၿဖင္႔ ေၿဖရွင္းကူညီေပးသည္။ အေၿခအေနတစ္ခုခ်င္းစီက မိသားစုတြင္း အေရးၾကီးသည္႔အခြင္႔အေရး ၿဖစ္လာမည္။!

မိသားစုပညာေရးအၾကံေပးလိုင္း:412-8185(ဆဲလ္ဖုန္းေခၚဆိုမႈ02ေပါင္းပါ)
ဝန္ေဆာင္မႈအခ်ိန္:
တနလၤာမွစေနေန႔:9:00-12:00、14:00-17:00
တနလၤာမွေသာၾကာေန႔ည: 18:00-21:00
(ပိတ္ရက္အသံစနစ္ ၿဖင္႔ ေဖာ္ၿပခ်က္)

Was this information helpful? Yes    No