:::

Chính phủ thành phố Tân Bắc mở lớp học đào tạo tập huấn trước khi làm việc và huấn luyện phụ đạo chứng chỉ.

nhãn
vị tríTaiwan
nguồn dữ liệu新北市政府
Lượt : 111
Ngày : 2019/10/28
Cập nhật : 2019/10/28 下午 05:02:00

Trung tâm đào tạo nghề của chính phủ thành phố Tân Bắc vì nâng cao kỹ năng làm việc cho tân di dân. Đồng thời phụ đạo nghề hay lập nghiệp một cách thuận lợi. Tổ chức mở lớp huấn luyện trước khi vào nghề và đào tạo lấy chứng chỉ. Hiện nay tổ chức quy hoạch các khóa học năm 2019. Mời các bạn tân di dân đăng ký tham gia.
Thông tin khóa học xin liên hệ với trung tâm huấn luyện nghề chính phủ thành phố Tân Bắc số điện thoại (02)8969-2150 hoặc Trang web đào tạo nghề của sở lao động thành phố Tân Bắc(website:https://ilabor.ntpc.gov.tw/cloud/VocTraining)tìm kiếm thông tin chiêu sinh.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không