:::

နယူးထုိင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရမွ အလုပ္မဝင္ခင္ေလ႔က်င္႔ေရးနွင္႔ လိုင္စင္နည္းၿပသင္တန္းေပးၿခင္

နယူးထုိင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္းစင္တာမွ နုိင္ငံသားသစ္အလုပ္အကိုင္ ကၽြမ္းက်င္မႈၿမွင္႔တင္ရန္နွင္႔ အလုပ္အစဥ္ေၿပရန္(သို႔)စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ရန္အတြက္ အလုပ္မဝင္ခင္ေလ႔က်င္႔ေရးနွင္႔ လိုင္စင္နည္းၿပသင္တန္းေပးၿခင္း အပါအဝင္ သင္တန္းမ်ား ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔သည္။108ခုနွစ္သင္တန္း လက္ရိွစီစဥ္လ်က္ရိွသည္။နုိင္ငံသားသစ္မ်ား တက္ေရာက္ ရန္ ၾကိ ုဆိုပါသည္။သင္တန္းအခ်က္အလက္ ေမးၿမန္းရန္ဖုန္း(02)8969-2150 နယူးထိုင္ေပၿမိ ု႔ အစိုးရ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းေလ႔က်င္႔ေရးစင္တာ(သို႔)ရွင္းေပေလာင္သံု႔ရြင္-က်စ္ရႊင္႔ပူေက က်န္႔(ဝက္ဘ္ဆိုက္:https://ilabor.ntpc.gov.tw/cloud/VocTraining)သတင္း စံုးစမ္းေမးၿမန္းနိုင္ သည္။

Was this information helpful? Yes    No