:::

ကေလးေမြးဖြား လူမႈဖူလံုေရးဌာန

Label
LocationTaiwan
ကေလးေမြးဖြား လူမႈဖူလံုေရးဌာန
ကေလးေမြးဖြား လူမႈဖူလံုေရးဌာန
Hit : 19
Date : 2019/10/17
Updated : 2019/10/17 下午 05:01:00

အလုပ္သမားမိတ္ေဆြမ်ား စိတ္သက္သာစြာ သားသမီးမ်ားၿပ ုစုပ်ိုးေထာင္ရန္အလို႔ငွာ တခ်ိန္ တည္းမွာ အလုပ္ဂရုစိုက္ၿခင္းနွင္႔မိသားစုတာဝန္မ်ား၊ လုပ္သားမိတ္ေဆြမ်ား လူ႔ဘဝအေရးၾကီး ေသာ အပိုင္း၊ တကယ္ေတာ႔ အစိုးရမွေစာင္႔ေရွာက္ေရးနွင္႔ကာကြယ္ေရးအစီအမံမ်ားစြာ ေပးထား သည္။ဥပမာ- အမ်ိုးသမီးလုပ္သားကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္၊ ကိုယ္ဝန္စစ္ေဆးခြင္႔၊ ကိုယ္ဝန္အားၿဖည္႔ အနားယူခြင္႔္၊ ပိုမိုေပါ႔ပါးသည္႔အလုပ္ေၿပာင္းလဲၿခင္း၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ ၿခင္းတို႔ ခံစားနိုင္သည္။ေမြးဖြားကာလတြင္း လစာနွင္႔မီးဖြားခြင္႔ 8ပတ္၊ အမ်ိုးသားအတူလိုက္ပါ မီးဖြားခြင္႔ရရိွၿပီး ေနာက္ထပ္ အလုပ္သမားအာမခံက အမ်ိုးသမီးမီးဖြားစရိတ္ ေထာက္ပံ႔ေပးပါ သည္။ကေလးသူငယ္ၿပ ုစုပ်ိုးေထာင္သည္႔အပိုင္း၊ လုပ္သားမိတ္ေဆြ က်ားမ မခြဲပဲ မိသားစု ေစာင္႔ေရွာက္မႈခြင္႔ ေလွ်ာက္ထားခြင္႔ရိွၿခင္းနွင္႔ လစာေပးစရာမလိုပဲ ကေလးထားခြင္႔၊ အလုပ္ သမား အာမခံ၊ေမြးကင္းစကေလးေစာင္႔ေရွာက္မႈအာမခံ သက္သာခြင္႔ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနွင္႔ အညီ ေလွ်ာက္ထားနုိင္သည္။ အလုပ္ခြင္တြင္ ေန႔စဥ္နို႔တုိက္ေကၽြးခ်ိန္ခံစားခြင္႔ရိွသည္။ အလုပ္ရွင္ ထံ ကေလးၿပ ုစုပ်ိုးေထာင္ဖို႔အတြက္ အလုပ္နာရီ ေလွ်ာ႔ခ်(သို႔)ညိွနိႈင္းၿခင္းနွင္႔ စသည္႔ ကာကြယ္ ေစာင္႔ေရွာက္မႈ ေလွ်ာက္ထားနုိင္သည္။ထုိ႔ၿပင္ လုပ္ငန္းခြင္နို႔တိုက္ေကၽြးသည္႔အခန္းနွင္႔ကေလး ထိန္း အေဆာက္အဦးဆက္စပ္သည္႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားလည္း လုပ္သားမိတ္ေဆြမ်ား ကေလးေမြးဖြားၿခင္း၊ၿပ ုစုပ်ိုးေထာင္ကာလ၏စီးပြားေရးေနထုိင္မႈဘဝနွင္႔ဂရုစိုက္တာဝန္ယူမႈ ေလွ်ာ႔ခ်နုိင္ရန္အတြက္ အားေပးထားသည္။

ပိုမိုသိရိွလိုပါက:https://www.mol.gov.tw/23323/23325/#23443

Was this information helpful? Yes    No