:::

ရြင္တြမ္ေငြၿဖတ္ပုိင္းထီ

Label
LocationTaiwan
ရြင္တြမ္ေငြၿဖတ္ပုိင္းထီ
ရြင္တြမ္ေငြၿဖတ္ပုိင္းထီ
Hit : 15
Date : 2019/10/17
Updated : 2019/10/17 下午 04:33:00

ရြင္တြမ္ေငြၿဖတ္ပိုင္းထီ !အထူးဆု တစ္သန္းယြမ္ဆု15ဆုု၊ နွစ္ေထာင္ယြမ္ဆု15000ဆုု၊ 108 ခုနွစ္ 9-10လမွစ၍ အပိုဆု ငါးရာယြမ္ဆု 40ဆုု၊ အၾကိမ္္တိုင္း ၂ကုဋာ၄၅သန္းယြမ္ေက်ာ္သည္။ ေငြၿဖတ္ပိုင္းစုထားပါက ဆုမဲေပါက္ဖို႔တစ္ၾကိမ္အခြင္႔အေရးရိွတယ္!ရြင္တြမ္ေငြၿဖတ္ပိုင္း ဆက္စပ္သည္႔သတင္းအခ်က္အလက္ကို 「ဘ႑ာေရးဌာနအီလက္ထေရာနစ္ေငြေတာင္းခံမႈ ဝန္ေဆာင္မႈဘက္ေပါင္းစံုပလက္ေဖာင္း」သို႔သြားေရာက္ၾကည္႔ရႈပါ။

မွတ္ခ်က္:「မိုဘိုင္းကုတ္」နွင္႔ပတ္သက္သည္႔ေလွ်ာက္လႊာ၊ သင္ ေဒသအသီးသီး တရားစီရင္ ပိုင္ခြင္႔ အမ်ိုးသားအခြန္ဌာန၊ အခြန္စုေဆာင္းၿခင္း၊ဝန္ေဆာင္မႈစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမွာ ေမးၿမန္း ေတာင္းခံနိုင္ပါသည္။ဝန္ေဆာင္မႈဖုန္း:0800-000321。

Was this information helpful? Yes    No