:::

ဖိန္လိကြန္ယက္【ေဝေရွာက္ထိုင္ဝမ္ေဟာင္ၾကားက်ိုက္】လႈပ္ရွားမႈစတင္! အၿမန္လာ၍ သင္႔ရဲ႔လွပေသာအၿပံ ုးကို မွ်ေဝၾကပါစို႔!

Hit : 62
Date : 2019/10/17
Updated : 2019/10/17 下午 04:10:00

新食譜。我煮!

အၿပံ ုးသည္ နုိင္ငံသားမခြဲ၊ နယ္နမိတ္မရွိ၊ ကမာၻေပၚတြင္ အလွဆံုးဘာသာစကားၿဖစ္သည္။ ဒီလႈပ္ရွားမႈက်င္းပဖို႔ ေမွ်ာ္လင္႔ပါသည္။ ဤထိုင္ဝမ္ေၿမေပၚတြင္ေနထိုင္သည္႔ထိုင္ဝမ္လူမ်ိုး ဒါမွမဟုတ္ လက္ထပ္၍ထိုင္ဝမ္ေရာက္လာသူ၊ ထိုင္ဝမ္လာ၍အလုပ္ၾကိ ုးစားေနသည္႔ နိုင္ငံသား သစ္တို႔ မိသားစု၊ မိတ္ေဆြမ်ားနွင္႔အတူ ရယ္ေမာလွပေသာဓါတ္ပံုေတြကို ေဝမွ်ၿပီးေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ၿဖန္႔ေဝနုိင္သည္။ သင္ငါမခြဲပဲ လွပေသာအၿပံ ုးၿဖင္႔ ထိုင္ဝမ္ကို ၿပည္႔နက္ပါေစ။

#လႈပ္ရွားမႈအခ်ိန္:ယခုမွစ၍ 108ခုနွစ္ 10လ 31ရက္ထိ။

#ပါဝင္ရန္ရည္ရြယ္သူ:နုိင္ငံသားသစ္နွင္႔ၿပည္သူတို႔ ဓါတ္ပံုမ်ားအတူတကြလာေရာက္၍ ဝမ္းေၿမာက္စြာ ၿဖန္႔ေဝနိုင္ပါေစ!

#လႈပ္ရွားမႈနည္းလမ္း:သင္နွင္႔မိသားစုဝင္(သုိ႔)မိတ္ေဆြအတူ ၿပ ံုးရႊင္ေနသည္႔ဓါတ္ပံု 2-3ပံုးခန္႔နွင္႔ သင္႔နာမည္ရင္း၊ ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းကို E-mail:immigration0227@gmail.com သုိ႔ေပးပို႔လွ်င္ ကံစမ္းမဲပါဝင္နုိင္တယ္ေနာ္! လက္ခံရရိွပါကအေၾကာင္းၿပန္ေပးမယ္ေနာ္!

#လက္ေဆာင္ေကာင္းဒီမွာၾကည္႔:လႈပ္ရွားမႈၿပီးေနာက္ ကံေကာင္းသည္႔ကေလး10ဦးေရြးခ်ယ္ၿပီး က်ားေလာ႔ဖူကူပြန္ 200ယြမ္ရရိွမယ္ေနာ္!!

#မွတ္ခ်က္:
1.လႈပ္ရွားမႈၿပီးေနာက္,က်ားေလာ႔ဖူကူပြန္ မဲနိုက္ေပးၿပီးဆုရရိွသူမ်ားကို ဖိန္လိကြန္ယက္တြင္ ေၾကညာေပးမည္။
2.လႈပ္ရွားမႈၿပီးေနာက္ ဓါတ္ပံုမ်ားကိုကၽြမ္းက်င္သူမ်ားမွ နုိင္ငံသားသစ္လုပ္ပိုင္ခြင္႔ဖြံ႔ၿဖိ ုးဆဲ သတင္း အခ်က္အလက္ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ေဝမွ်မည္။ (ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုၿမွင္႔တင္ေရး>လႈပ္ရွားမႈ ရလဒ္ > လႈပ္ရွားမႈရလဒ္)。
3.ေမးၿမန္းရန္ရိွပါက ဖုန္း(02)2388-9393လုိင္းခြဲ2364 သို႔ဆက္ပါ။

Was this information helpful? Yes    No