:::

Người nhận bưu kiện quốc tế xin chú ý!

Từ ngày 20/06/2019 trở đi, nguyên tắc kiểm dịch thực vật không được nhập cách gửi bằng bưu kiện, khi người nhập chưa được cấp phép thì sẽ bị trả lại hàng hoặc hủy bỏ; Ngoài ra người nhận bưu kiện nếu nhận bưu kiện không có giấy tờ chưa được thông qua kiểm dịch, nên chủ động làm đơn xin kiểm dịch với Cục kiểm dịch phòng dịch động thực vật, nếu không sẽ phải đứng trước tiền phạt từ 30.000 đến 150.000. Thông tin chi tiết và các tờ tuyên truyền bằng các ngôn ngữ, xin hãy xem trang web thông tin toàn cầu Cục kiểm dịch phòng dịch động thực vật (https://www.baphiq.gov.tw/view.php?catid=18871)。

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không