:::

ผู้ที่รับพัศดุระหว่างประเทศโปรดระมัดระวัง!

ตั้งแต่วันที่20 มิถุนายน 2019เป็นต้นไป ตามข้อกำหนดของกรมป้องกันและตรวจกักโรคพืชและสัตว์ห้ามใช้วิธีการส่งทางไปรษณีย์ ผู้ที่ไม่ได้ผ่านการอนุญาตจะไม่ทำการจัดส่งให้หรือนำไปทำลายทิ้ง นอกจากนี้ผู้รับพัศดุหากได้รับพัศดุที่ไม่มีใบรับรองมาตรฐานจากกรมป้องกันและตรวจกักโรคพืชและสัตว์ ควรยื่นแจ้งขอตรวจกับกรมป้องกันและตรวจกักโรคพืชและสัตว์ มิฉะนั้นจะเสียค่าเปรียบเทียบปรับเป็นเงินตั้งแต่ 30,000 -150,000 ดอลลาร์ไต้หวัน รายละเอียดข่าวสารและใบประชาสัมพันธ์แต่ละภาษากรุณาดูได้ทางเว็บไซต์ข่าวสารทั่วโลกกรมป้องกันและตรวจกักโรคพืชและสัตว์ก
(https://www.baphiq.gov.tw/view.php?catid=18871)

Was this information helpful? Yes    No