:::

การชี้สถานะทางทะเบียนของบุตรธิดาที่เกิดจากการสมรสของทั้งสองฝั่งช่องแคบ กฎหมายระเบียบข้อบังคับของทั้งสองฝั่งช่องแคบมาตรา4 และ มาตรา5 มีการประกาศแก้ไขใหม่เมื่อวันที่30 พฤษภาคม 2018

ตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับของทั้งสองฝั่งช่องแคบมาตรา4 บท1 หัวข้อ4 และมาตรา5 บท2 กำหนดว่า จากการสมรสของบุคคลทั้งสองฝั่งช่องแคบบุตรธิดาที่เกิดในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่
ซึ่งยังไม่เข้าทะเบียนบ้านในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่หรือยังไม่ทำหนังสือเดินทางจีนแผ่นดินใหญ่ อีกทั้งหลังคลอดแล้วภายใน1ปีเข้าทะเบียนบ้านในไต้หวัน สถานะของบุคคลนั้นได้รับการยอมรับว่าเป็นคนไต้หวันตั้งแต่ต้น ผู้ที่ยังไม่มีและหลังคลอดแล้ว1ปีกลับมาเข้าทะเบียนบ้านไต้หวัน ตามข้อกำหนดนี้ถือว่าเป็นชาวจีนแผ่นดินใหญ่

Was this information helpful? Yes    No