:::

Nhận định chứng minh con cái được sinh ra hôn nhân hai bờ, theo Điều 4 và Điều 5 của điều lệ hai bờ đã công bố quy định sửa đổi mới vào ngày 30/05/2018

Theo quy định khoản 4 mục 1 điều 4 và khoản 2 điều 5 của điều luật hai bờ, con cái của hôn nhân hai bờ nếu được sinh ra ở Trung Quốc đại lục, mà vẫn chưa đăng ký quốc tịch tại Trung Quốc hay vẫn chưa lĩnh hộ chiếu Trung Quốc đại lục, đồng thời đăng ký hộ tịch tại Đài Loan trong vòng 1 năm sau khi sinh, thì chứng minh nhận định là người dân Đài Loan; nhưng nếu sau 1 năm khi sinh ra mới về nước đăng ký hộ tịch, thì theo quy định này là người Trung Quốc đại lục.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không