:::

អត្តសញ្ញាណរបស់កុមារដែលកើតក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ឆ្លងសមុទ្រការធ្វើវិសោធនកម្មថ្មីត្រូវបានចេញនៅថ្ងៃទី ៣០ ខែឧសភាឆ្នាំ ១០៧ ក្នុងមាត្រា ៤ និង ៥ នៃបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីបទបញ្ញត្តិឆ្លងក្រៅប្រទេស

យោងតាមមាត្រា ៤ កថាខណ្ឌទី ១ កថាខណ្ឌទី ៤ និងមាត្រា ៥ កថាខណ្ឌទី ២ នៃបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីបទបញ្ញត្តិឆ្លងទន្លេកុមារនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ឆ្លងសមុទ្រកើតនៅចិនដីគោកមិនបានបង្កើតលំនៅដ្ឋាននៅចិនដីគោកឬមិនបានទទួលលិខិតឆ្លងដែនចិនហើយកើតមក។ នៅឆ្នាំក្រោយមានអ្នកកាន់ការចុះបញ្ជីគ្រួសារនៅតៃវ៉ាន់ឋានៈរបស់ពួកគេត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាប្រជាជនតៃវ៉ាន់តាំងពីដំបូងប្រសិនបើពួកគេមិនវិលត្រឡប់ទៅតៃវ៉ាន់វិញមួយឆ្នាំក្រោយកំណើតពួកគេគឺជាប្រជាជនចិនដីគោកស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិទាំងនេះ។

Was this information helpful? Yes    No