:::

ပူၿပင္းတဲ႔ေနြရာသီ အၿပင္မွာအလုပ္လုပ္သူမ်ား မိမိကိုယ္ကိုကာကြယ္ရန္

Hit : 29
Date : 2019/9/27
Updated : 2019/9/27 下午 03:33:00

ဤနွစ္မ်ားတြင္ ေႏြရာသီအပူခ်ိန္ၿမင္႔၊ ရာသီဥတုမခံမရပ္နိုင္ေအာင္ပူ၊ မိုးေလဝသဌာန သတိေပး ခ်က္ ေနာက္တစ္ပတ္တြင္ အပူခ်ိန္ၿမင္႔မားမည္။ထိုင္ဝမ္ရဲ႔ပူေနြးရာသီဥတုအၿပင္ မၾကာခဏ အပူခ်ိန္ၿမင္႔မားၿခင္းနွင္႕ စိုထိုင္းဆၿမင္႔မားသည္။ အၿပင္မွာ အလုပ္လုပ္သည္႔အခါ အပူဒဏ္ကို ကာကြယ္ဖို႔ဂရုစိုက္ပါ။ အမ်ိုးသားက်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွ အပူကိုကာကြယ္ဖို႔ အခ်က္3ခ်က္ကို သတိေပး:「ေအးၿမေအာင္ေနပါ၊ ေရၿဖည္႔ဆည္းပါ၊ နိုးနုိးၾကားၾကားေနပါ」ၿပင္ပလုပ္သားမ်ား အနက္ (ထိုသို႔ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၊ စိုက္ပ်ိုးေရး၊ အားကစားသမား စသည္႔) အလုပ္ေၾကာင္႔ ေနေရာင္ေအာက္္တြင္ ပံုမွန္ထိေတြ႔ေနရသူမ်ား အကာအကြယ္ အစီအမံလုပ္ဖို႔ လိုအပ္သည္။ ေခၽြးအမ်ားၾကီးထြက္ေစၿခင္းၿဖင္႔ ေရဓါတ္ခန္းေၿခာက္ၿခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

ၿပင္ပလုပ္သားမ်ားအဘို႔ အမ်ိုးသားက်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွ အလုပ္သမားအလုပ္အကိုင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးနွင္႔ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနကို ရာသီဥတုအေၿခအေနေပၚမူတည္၍ အပူအႏၱရာယ္ၾကိ ုတင္ကာကြယ္ေရး အစီအမံမ်ား လိုက္နာရန္ သတိေပးအၾကံၿပ ုသည္။:

一、 အလုပ္ရံုအပူခ်ိန္ေလ်ာ႔ခ်ၿပီး ေအးၿမသည္႔နားေနရာေထာက္ပံ႔ေပးပါ။အလုပ္သမား ကိုယ္ အပူခ်ိန္ၿမင္႔တက္မႈကို ေရွာင္ပါ။
二、 သင္ေလ်ာ္ေသာအေဖ်ာ္ယမကာမ်ားေပးပါ,10-15℃ေသာက္ေရပိုေကာင္း,(သို႔) အားကစားအခ်ိုရည္နွင္႔ ေရေအးဆားအနည္းငယ္ထည္႔ေပးပါ။。
三、 အလုပ္ခ်ိန္ဇယားကိုညိွၿပီး၊ ေန႔လည္မွာၿပင္းထန္တဲ႔ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအလုပ္ကိုေရွာင္ပါ။。
四、 က်န္းမာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေသြးတိုး၊ နွလံုး၊ အသည္း၊ အစာအိမ္နာ၊ ေဟာ္မုန္းစနစ္မမွန္၊ ေခၽြးမရိွနွင္႔ေက်ာက္ကပ္ဆိုင္ရာေရာဂါစသည္႔ ေရာဂါရိွလုပ္သားမ်ား ဆရာဝန္ရဲ႔အၾကံေပးခ်က္ကို ကိုးကား၍ အပူခ်ိန္ၿမင္႔မားမႈကိုေရွာင္ရွားပါ။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ အလုပ္မလုပ္ခင္နွင္႔ အလုပ္လုပ္စဥ္ အလုပ္သမားေတြရဲ႔က်န္းမာေရးအေၿခအေနကို ဂရုစုိက္ၿပီး လိုအပ္သည္႔ တိုင္းတာမႈေတြကို လုပ္ေဆာင္ပါ။。
五、 အပူကာကြယ္ေရးပညာေပးေတြနဲ႔ အလုပ္သမားကာကြယ္ေရးဗဟုသုတေတြကိုၿမွင္႔တင္ ေပးပါ
六、 အေရးေပၚသတိေပးခ်က္နွင္႔ အေၿပာင္းအလဲမ်ား ေၿဖရွင္းပါ။

အမ်ိုးသားက်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွသတိေပး ခႏၶာကိုယ္က အပူေၾကာင္႔ၿဖစ္သည္႔ ဒဏ္ရာနွင္႔ လကၡ ဏာ ေတြ႔ရိွပါက ဥပမာ ကိုယ္ပူခ်ိန္ၿမင္႔တက္ၿခင္း၊ အေရၿပားေၿခာက္ေသြ႔အနီေရာင္ေၿပာင္းလာၿခင္း ၊နွလံုးခုန္ၿမန္ၿခင္း၊ ေရာဂါၿပင္းထန္သူ ေခၽြးမထြက္နိုင္၊ ေခါင္းကိုက္၊ ေခါင္းမူး၊ ပ်ို႔၊ အန္၊ စိတ္ရႈပ္ ေထြး၊ ၾကြက္တက္၊ ေမ႔ေၿမာနွင္႔စသည္႔ မ်ားေရာဂါလကၡဏာၿဖစ္ေပၚပါက အပူခ်ိန္ၿမင္႔မားသည္႔ ပတ္ဝန္းက်င္ကို လ်င္ၿမန္စြာစြန္႔ခြာပါ။ကိုယ္အပူခ်ိန္ကို ေလ်ာ႔ခ်ဖို႔ၾကိ ုးစားပါ။(ဥပမာ အဝတ္အစား ၾကိ ုမ်ားကိုေၿဖေလ်ာ႔ပါ၊ ခႏၵာကိုယ္ကိုေရပတ္တိုက္ပါ(သို႔) ပန္ကာေလ စသည္႔တို႔)ေရေအးနွင္႔ လွ်ပ္လိုက္ရည္ကို ဆားအနည္းငယ္နဲ႔ေဖ်ာ္ၿပီးေသာက္ပါ၊ ၿပီးေတာ႔ တတ္နိုင္သေလာက္ၿမန္ၿမန္ ေဆးကုသမႈခံယူပါ။

Was this information helpful? Yes    No