:::

တရားမဝင္သစ္ထုတ္လုပ္ေရးဆိုင္ရာၿပစ္မႈၿမွင္႔တင္၊ ဥပေဒကို အံတုရန္ မဟုတ္ပါ။

တရားမဝင္သစ္ထုတ္လုပ္ေရးဆိုင္ရာၿပစ္မႈၿမွင္႔တင္၊ ဥပေဒကို အံတုရန္ မဟုတ္ပါ။
တရားမဝင္သစ္ထုတ္လုပ္ေရးဆိုင္ရာၿပစ္မႈၿမွင္႔တင္၊ ဥပေဒကို အံတုရန္ မဟုတ္ပါ။

သစ္ေတာဥပေဒ ပုဒ္မ 50ကိုၿပင္ဆင္၊ ေရာင္းဝယ္၊ လက္ခံ၊ လက္ဝယ္ထားရိွ၊ စုေဆာင္းထားၿခင္း (သို႔) အခ်ို႔ခိုးယူကုန္ပစၥည္းမ်ား ၿပစ္မႈဆုိင္ရာၿမွင္႔တင္၊ ေထာင္ဒဏ္ 6လ အထက္ 5နွစ္ေအာက္ တိုးၿမွင္႔မည္။ ထိုင္ဝမ္ေငြ 30ေသာင္းအထက္ 300ေသာင္းေအာက္ၿမွင္႔တင္လိုက္သည္။ ဥပေဒေရးရာၿပ႒ာန္း ခ်က္မွာ 「ေပါင္းစပ္ထားသင္႔သည္」တစ္နည္းအားၿဖင္႔ သစ္ေတာထုတ္ကုန္ ေရာင္းခ်သူ အနည္း ဆံုး ေထာင္ဒဏ္ 6 လ အထက္၊ အၿပင္ အနည္းဆံုး30ေသာင္း ဒဏ္ရိုက္မည္။

သစ္ေတာဥပေဒ ပုဒ္မ 52 ၾကီးေလးေစေသာၿပင္ဆင္ခ်က္၊ အဖိုးတန္သစ္ခိုးယူၿခင္း ဥပမာ ထင္းရႈး ထိုင္ဝမ္ၿပန္းပိုင္၊ ထိုင္ဝမ္ေရွာက္နန္၊ဟုန္တံု႔ရွမ္း(သို႔) န်ံုက်မ္း စသည္တို႔ ေဂဟေဗဒ (သို႔) စီးပြားေရး တန္ဖိုးၿမွင္႔၊ဒဏ္ေၾကးကို ထက္ဝက္ၿမွင္႔တင္၊ တစ္နည္းအားၿဖင္႔ အၿမွင္႔ဆံုး ေထာင္ဒဏ္ 10နွစ္ 6လ၊ ဒဏ္ေငြလည္း 10ဆ အထက္၊ 20ဆ ေအာက္ ထပ္မံတိုးၿမွင္႔သည္။

သစ္ေတာဥပေဒၿပင္ဆင္ေရးမွတဆင္႔ သစ္ေတာခိုးယူမႈပိုင္ရွင္မ်ားသိသိသာသာတိုးခဲ႔သည္။ ထုတ္ကုန္နွင္႔လက္ခံရရိွစသည္႔ အၿပ ုအမူအတြက္ ေထာင္ဒဏ္နွင္႔ေငြဒဏ္ရိွသည္။ သစ္ေတာ သယံဇာတအရင္းအၿမစ္မ်ား၏အေရးပါမႈကို မီးေမာင္းထိုးၿပၿခင္းႏွင္႔ အမ်ားၿပည္သူလံုၿခံ ုေရးနွင္႔ ကုန္းေၿမသစ္ေတာဆိုင္ရာလံုၿခံ ုမႈကို လံုၿခံ ုေစသည္။ ၾကီးေလးေသာ ၿပစ္မႈဆိုင္ရာၿခိမ္းေၿခာက္မႈ နွင္႔အတူ ရင္ဆိုင္ရသည္။ ေတာင္ၾကြက္မ်ား စမ္းသပ္မႈကိုေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ သစ္ေတာဝန္ေဆာင္မႈ ဌာနက ေတာင္ၾကြက္အုပ္စုကို အလြတ္ေပးမွာမဟုတ္ပါ။ အနာဂတ္တြင္ စစ္ဆင္ေရး၊ ရဲ၊ သစ္ေတာပလက္ေဖာင္း၊ ေတာင္ၾကြက္အုပ္စုတို႔ကို ဆက္လက္ေခ်မႈန္းတိုက္ဖ်က္မည္။ ၿပည္သူ တစ္ရပ္လံုးကလည္း သစ္ေတာေတြကိုအတူတကြ ကာကြယ္ၾကပါ။

Was this information helpful? Yes    No