:::

စြမ္းအင္ေခၽြတာေရး အိမ္သံုးလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းခြန္ေလွ်ာ႔ခ်ေရး 6လ 15ရက္မွတရားဝင္စတင္ ၿပီေနာ္!

108ခုနွစ္ 6လ 15ရက္မွ 110ခုႏွစ္ 6လ 14ရက္ထိ စီးပြားေရးဝန္ၾကီးဌာနက အသိအမွတ္ၿပ ုေသာ အဆင္႔1နွင္႔2 ေရခဲေသတၱာ၊ ေလပူေအးေပးစက္(သို႔)ေရေငြ႔စုပ္စက္ ဝယ္ယူပါက အၿမင္႔ဆံုး 2000 ယြမ္ နုတ္ယူနိုင္သည္။အဆိုပါ ဆက္စပ္အေၾကာင္းအရာကို QR-code (သို႔)ဘ႑ာေရးအခြန္ ဝန္ၾကီး ဌာနကြန္ယက္ 「စြမ္းအင္ေခၽြတာေရးပစၥည္းဝယ္ယူသည္႔ၿ႔ပန္အမ္းေငြ အခြန္ေလ်ာ႔ခ်ေရး သီးသန္႔က႑ https://www.etax.nat.gov.tw/etwmain/front/ETW118W/VIEW/1212」ၾကည္႔ရႈနုိင္သည္။。

Was this information helpful? Yes    No