:::

အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ ေခ်ာထုပ္လက္ခံရရိွသူ ေက်းဇူးၿပ ု၍ သတိၿပ ုပါ!

108ခုနွစ္ 6လ 20ရက္မွစ၍ တိရစာၦန္နွင္႔ အပင္ကူးစက္ေရာဂါမပ်ံနွံ႔ေအာင္ကာကြယ္တားဆီးသည္႔ အေၿခခံမူအရ စာတိုက္မွေပးပို႔နည္းလမ္းၿဖင္႔ ဝင္လို႔မရပါ။ ခြင္႔ၿပ ုခ်က္မရိွ ဝင္ေရာက္ၿခင္းကို ၿပန္ပို႕ (သို႔) ဖ်က္ဆီးမည္။:အၿခားလက္ခံရရိွသူ ထိုကဲ႔သို႔ေသာ တိရစာၦန္နွင္႔အပင္က်န္းမာေရးစစ္ေဆး ေရးလက္မွတ္မရိွဘဲ ေခ်ာထုပ္မ်ားလက္ခံရရိွစဥ္ ကိုယ္တိုင္ တိရစာၦန္နွင္႔အပင္ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးေရးဌာနသုိ႔ သြားေရာက္စစ္ေဆးခံရန္ေလွ်ာက္ထားပါ။ သုိ႔မဟုတ္ ထိုင္ဝမ္ေငြ 3ေသာင္း ယြမ္ အထက္ 15ေသာင္းဒဏ္ေငြနွင္႔ ၾက ံုေတြ႔နုိင္သည္။ ပိုမိုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္နွင္႔ နိုင္ငံအသီးသီးဘာသားစကားေၾကၿငာခ်က္မ်ား သိရိွလိုပါက ကမာၻ႔ဘူမိေဗဒဆိုင္ရာ တိရစာၦန္နွင္႔ အပင္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးေရးဌာနကြန္ယက္သို႔ ဝင္ေရာက္ၾကည္႔ရႈနိုင္ပါသည္။ (https://www.baphiq.gov.tw/view.php?catid=18871)。

Was this information helpful? Yes    No