:::

နွစ္နိုင္ငံေရလက္ၾကား လက္ထပ္ထိမ္းၿမား ေမြးဖြားလာသည္႔ကေလးေတြရဲ႔သက္ေသခံ ၊ နွစ္ဦးနွစ္ဖက္အာဏာတည္ၿမဲၿခင္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ပုဒ္မ4နွင႔္5ကို 107ခုနွစ္ 5လ 30ရက္က အသစ္ၿပန္လည္ၿပင္ဆင္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ထုတ္ၿပန္ခဲ႔သည္။

နွစ္ဖက္စည္းမ်ဥ္းနွင္႔အညီၿပ႒ာန္းခ်က္အက္ဥပေဒပုဒ္မ4 အပုိဒ္1 အပုိဒ္4နွင္႔ ပုဒ္မ5 အပုိဒ္2အရ၊ နွစ္နိုင္ငံလက္ထပ္ေမြးဖြားလာသည္႔ကေလးသည္ၿပည္မၾကီးတြင္ေမြးဖြားၿပီး ၿပည္မၾကီးန္ိုင္ငံသား မရိွ(သို႔)ပတ္စ္ပို႔အသံုးမၿပ ုသူ၊ ေမြးဖြားၿပီးတစ္နွစ္အတြင္းထိုင္ဝမ္တြင္အိမ္ေထာင္စုမွတ္ပံုတင္ရိွ သူကို နဂိုကတည္းက ထိုင္္ဝမ္နိုင္ငံသားအၿဖစ္ အသိအမွတ္ၿပ ုထားသည္။အကယ္၍ မၿပန္နွင္႔ ေမြးဖြားၿပီးေနာက္1နွစ္မွထိုင္ဝမ္နိုင္ငံသားခံသူ၊ ဤၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားနွင႔္အညီ ၿပည္မၾကီးန္ိုင္ငံသား ၿဖစ္သည္။

Was this information helpful? Yes    No