:::

အေရွ႔ေတာင္အာရွ အာဖရိကဝက္အၿပင္းဖ်ားေရာဂါၿပန္႔ပြားမႈတုန္႔ၿပန္၊ ဖိလစ္ပိုင္မွေရာက္ရိွလာေသာခရီးသည္ လက္ဆြဲပစၥည္းမ်ားကုိၿပည္႔စံု စြာစစ္ေဆးၿခင္း

Hit : 44
Date : 2019/8/20
Updated : 2019/8/20 下午 06:13:00

အာဖရိကဝက္အၿပင္းဖ်ားဗဟိုေဘးအနၱရာယ္တံု႔ၿပန္မႈစင္တာက ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာသတင္းရပ္ကြက္၏အဆိုအရ အာဖရိကဝက္ အၿပင္းဖ်ားေရာဂါသည္ ဖိလစ္ပိုင္မွၿဖစ္ေပၚသည္ဟုဆိုသည္။သို႔ေသာ္ ကမာ႔ၻတိရစာၦန္က်န္းမာေရးအဖြဲ႔မွေရာဂါအသိေပးနုိင္ၿခင္းမရိွေသးေပ။ေရွ႔ဆက္ၿဖန္႔က်က္ကာကြယ္တားဆီးရန္အတြက္ ေရာဂါဝင္ေရာက္မႈ တားဆီးၿခင္း၊ 19ရက္0း00နာရီမွစ၍ ဖိလစ္ပုိင္မွေထာင္ရြမ္ေလဆိပ္သုိ႔ ဝင္ေရာက္လာေသာခရီးသည္မ်ားရဲ႔လက္ဆြဲပစၥည္းမ်ားကိ ုX-rayစက္ ၿဖင္႔စစ္ေဆးေရးၿပည္႔စံုစြာလုပ္ေဆာင္သြားရန္ ဆံုးၿဖတ္ခဲ႔ပါသည္။ လက္ရိွေထာင္ရြမ္ေလဆိပ္တြင္ ခရီးသည္ဝင္ေရာက္မႈမ်ားၿပားေသာ ေၾကာင္႔ အပ္သည္႔ခရီးေဆာင္အိတ္မ်ားကိုစစ္ေဆးမႈၿပည္႔စံုစြာလုပ္ ၿခင္းမွအပ လက္ဆြဲမွအနၱရာယ္မ်ားသည္႔ပစ္မတ္ၿဖစ္သည္။( ၿပည္မ ၾကီး၊ ေဟာင္ေကာင္၊ မကာအို၊ဗီယက္နမ္၊ လာအို၊ ကေမၻဒီးယား၊ ၿမန္မာ၊ ထိုင္း၊ ေၿမာက္ကိုရီးယား၊ ေတာင္ကိုရီးယားနွင္႔ရုရွားတို႔ပါဝင္ သည္)အဆိုပါခရီးသည္မ်ား၊ကာကြယ္ေရးစစ္ေဆးေရးဌာနက 100% X-rayစက္ ၿဖင္႔စစ္ေဆးမႈကိုလုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။တုန္႔ၿပန္ေရး စင္တာက အာဖရိကဝက္အၿပင္းဖ်ားေရာဂါၿဖစ္ပြားမႈ သံသယရိွသည္႔ ဖိလစ္ပိုင္ ပုလကန္နွင္႔ရစ္ဇယ္ၿပည္နယ္တို႔ထည္႔သြင္းစဥ္းစားရမည္။ ကာကြယ္ေရးစစ္ေဆးေရးဌာနက19ရက္0း00နာရီမွစ၍ ေနာင္တြင္ ဖိလစ္ပိုင္မွ အနၱရာယ္ဝင္ေရာက္မႈၿမင္႔မားသည္႔ေဒသ၊ ခရီးသည္ ဝင္ေရာက္စဥ္ လက္ဆြဲအိတ္မ်ားကိုစစ္ေဆးမည္၊ အၿခားေလဆိပ္ ေတြမွာလည္း ဝင္ေရာက္လာသည္႔ခရီးသည္ခရီးေဆာင္အိတ္မ်ားကို အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနက X-rayစက္နွင္႔ ေရာဂါစစ္ေဆးေရးေခြးမ်ား ၿဖင္႔စစ္ေဆးသည္။
အာရွတြင္ကပ္ေရာဂါၿပန္႔ပြားခ်ိန္ တုန္႔ၿပန္ေရးစင္တာက အထူးေဆာ္ၾသ ၿပည္တြင္းဝက္ေမြးၿမ ူေရးၿခံဇီဝလံုၿခံ ုေရးဆိုင္ရာအစီအမံမ်ားၿမွင္႔တင္ ရန္၊ ေရာဂါကာကြယ္တားဆီးၿခင္း၊ ကပ္ေရာဂါကာကြယ္ တားဆီးေရး အေပါင္းကိုခ်ိုးရန္မၾကိ ုးစားပါနဲ႔။ထို႔ၿပင္ အဝင္ခရီးသည္မ်ားကိုလည္း သတိေပး၍ တရားမဝင္သည္႔ ဝက္သားထုတ္ကုန္မ်ားကိုမသယ္ရန္၊ ခ်ိုးေဖာက္ပါက ၾကီးေလးေသာၿပစ္ဒဏ္ခံရမည္။ ၿပည္သူမ်ားဥပေဒကို မစမ္းပါနဲ႔။
‬‬သတင္းရင္းၿမစ္ :စိုက္ပ်ိုးေရး၊ တိရစာၦန္နွင္႔အပင္ အလုပ္အမႈေဆာင္ ကူးစက္ေရာဂါ ကာကြယ္တားဆီးေရးဌာန

Was this information helpful? Yes    No