:::

Số giờ tham gia học và việc kiểm tra thi quy đổi quốc tịch đối với người nước ngoài

Bộ Nội chính đã thiết lập chức năng "Truy vấn kiểm tra số giờ tham gia học và kiểm tra quy đổi quốc tịch đối với người nước ngoài " trong Mạng Thông tin Toàn cầu của Bộ Nội vụ (Trang web:http://www.ris.gov.tw/). Xin hãy làm đơn qua mạng, dùng chức năng này để kiểm tra số giờ tham gia học và điểm thi kiểm tra quy đổi quốc tịch, mời bạn hãy sử dụng nhiều chức năng này.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không