:::

Nhận định danh phận con cái cuả hôn nhân hai bờ. Điều lệ hai bờ thực thi chi tiết theo điều 4 và điều 5 đã công bố sửa đổi quy định mới vào ngày 30/05/2018

Theo điều lệ hai bờ thực thi chi tiết theo điều 4 mục 1 khoản 4 và điều 5 khoản 2 quy định. Con cái của hôn nhân hai bờ ví dụ sinh ra tại Trung quốc Đại lục, mà chưa lập hộ tịch tại Trung quốc Đại lục hay chưa lĩnh dùng hộ chiếu Trung Quốc Đại Lục, đồng thời sinh ra trong vòng 1 năm mà làm hộ tịch tại Đài Loan, thì danh phận được nhận định là dân Đài Loan; Khi sinh ra quá 1 năm quay lại Đài Loan nhập tịch, theo quy định này là dân Trung Quốc Đại Lục.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không