:::

เงินช่วยเหลือตรวจครรภ์สำหรับสตรีผู้พำนักใหม่ที่ตั้งครรภ์ซึ่งยังไม่เข้าสู่ระบบประกันสุขภาพ

เพื่อคุ้มครองสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์สำหรับสตรีผู้พำนักใหม่ที่ยังไม่เข้าสู่ระบบประกันสุขภาพ ให้ช่วงระหว่างที่ตั้งครรภ์ได้รับมาตรการตรวจครรภ์ก่อนคลอดได้ตามกฎหมาย ปกป้องคุ้มครองสุขภาพของแม่และเด็ก สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการสนับสนุนส่งเสริมเงินช่วยเหลือตรวจครรภ์ก่อนคลอดในสตรีผู้พำนักใหม่ที่ตั้งครรภ์ซึ่งยังไม่เข้าสู่ระบบประกันสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง

สตรีผู้พำนักใหม่ที่ตั้งครรภ์ขอให้นำทะเบียนบ้านตัวจริง ใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่หรือเอกสารหนังสือเดินทางตัวจริงไปที่สำนักงานอนามัยที่อยู่ในพื้นที่เพื่อยื่นขอได้

Was this information helpful? Yes    No