:::

វេទិកាការងារចាំងហ័ក

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យChanghua County Government
ចុចមើល : 52
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2019/8/2
ថ្ងៃខែថ : 2019/10/9 下午 05:58:00

ដើម្បីជួយដល់អ្នកស្វែងរកការងារដែលស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្នុងខេត្ដនេះដើម្បីអាចធ្វើការដោយរលូនកាត់បន្ថយវដ្ដភាពអត់ការងារធ្វើនិងបង្កើតការងារដែលមានសក្តានុពលផ្តល់នូវព័ត៌មានស្វែងរកការងារបន្ថែមសម្រាប់អ្នកស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្នុងខោនធីនិងពង្រឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយការងារឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់អ្នកផលិតខោនធី។ វេទិកាការងារឆ្លងកាត់ការងារប្រើមុខងារស្វែងរកដំបូងដែលមានមូលដ្ឋានលើផែនទី ដើម្បីឱ្យអ្នកស្វែងរកការងារអាចស្វែងរកកន្លែងទំនេរការងារដោយយោងតាមលក្ខខណ្ឌភូមិសាស្រ្តឬតម្រូវការដោយខ្លួនឯង។ ការចុះឈ្មោះការងារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណេតអាចត្រូវបានអនុវត្តដោយផ្ទាល់ទៅនឹងវេទិកាដើម្បីបង្កើនល្បឿននៃការដាក់អោយប្រើប្រាស់កម្មវិធីឆានែលនិងលើកកម្ពស់អ្នកស្វែងរកការងារនៅក្នុងស្រុក។ ការប្រើប្រាស់បន្ថែម

Was this information helpful? Yes    No