:::

ម៉ោងសិក្សាថ្នាក់ជាតិនិងការសាកល្បងធ្វើតេស្តចូលសញ្ញាតិ

ក្រសួងមហាផ្ទៃបានបង្កើតមុខងារ "ការសាកសួរការសាកសួរនិងធ្វើសកម្មភាពក្រៅប្រទេស" ក្នុងបណ្តាញព័ត៌មានសកលនៃនាយកដ្ឋានកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម (គេហទំព័រ: http://www.ris.gov.tw/) ។ នៅក្រោម "អ្នកស្នើសុំបណ្តាញ" សូមប្រើមុខងារនេះដើម្បីសួរចំនួនម៉ោងសិក្សានិងលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តចូលសញ្ជាតិ។

Was this information helpful? Yes    No