:::

က်န္းဟြအလုပ္အကိုင္ေခၚယူၿခင္းပလက္ေဖာင္း

ခရိုင္တြင္းအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေနသည္႔အလုပ္သမားမိတ္ေဆြ အခ်ိန္တိုတြင္းအစဥ္ေၿပစြာရွာေဖြ နိုင္ရန္ကူညီေပးဖို႔အတြက္နွင္႔ ေကာင္တီဖြံ႔ၿဖိ ုးေရးကအလုပ္ရွာေဖြသူမ်ား ပိုမ်ားေသာသတင္း အခ်က္အလက္မ်ားနွင္႔ အဆိုပါခရိုင္အတြင္းရိွကုမၸဏီေတြရဲ႔အလုပ္အကိုင္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထိေရာက္စြာၿမွင္႔တင္ရန္ က်န္းဟြခရိုင္အစိုးရမွအထူးစီမံကိန္းေရးဆြဲ၍ က်န္းဟြအလုပ္အကိုင္ ေခၚယူၿခင္းပလက္ေဖာင္းတည္ေထာင္ၿပီး တစ္နိုင္ငံလံုးပထမဆံုးေၿမပံုစတိုင္ရွာေဖြနိုင္သည္႔ ဖန္ရွင္ၿဖင္႔ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားေဒသအလိုက္(သို႔)ကိုယ္႔လိုအပ္ခ်က္နွင္႔သင္႔ေလ်ာ္ေသာအလုပ္ ရွာေဖြၿပီးေနာက္ အြန္လိုင္းအလုပ္ရွာေဖြေရးပလက္ေဖာင္းမွ တိုက္ရိုက္အလုပ္ေလွ်ာက္ထားနုိင္ ပါသည္။ အခ်ိန္တိုလ်င္ၿမန္စြာေလွ်ာက္ထားနိုင္ၿခင္းနွင္႔ ထိုခရိုင္မွ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသင္႔ေလ်ာ္ မႈ ၿမွင္႔တင္ရန္ အမ်ားၿပည္သူမ်ားနွင္႔လုပ္ငန္းရွင္မ်ားပိုမိုအသံုးၿပ ုရန္ၾကိ ုဆိုပါသည္။

Was this information helpful? Yes    No