:::

န္ိုင္ငံၿခားသား သင္တန္းတက္ခ်ိန္နွင္႔ နိုင္ငံသားၿပ ုခြင္႔စမ္းသပ္ေမးၿမန္းခ်က္

ၿပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာန ၿပည္သူ႔အင္အားအုပ္ခ်ုပ္ေရးဦးစီးဌာနအင္တာနက္ကြန္ယက္ တည္ေထာင္သည္႔ 「န္ိုင္ငံၿခားသား သင္တန္းတက္ခ်ိန္နွင္႔ နိုင္ငံသားၿပ ုခြင္႔စမ္းသပ္ေမးၿမန္းခ်က္」
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (ကြန္ယက္:http://www.ris.gov.tw/ ),「အင္တာနက္ေလွ်ာက္ထား」ေအာက္ပါ ဖန္ရွင္ အသံုးၿပ ု၍ သင္တန္းတက္ခ်ိန္နွင္႔ နိုင္ငံသားၿပ ုခြင္႔စမ္းသပ္ခ်က္ရမွတ္ကို ေမးၿမန္းနိုင္ ပါသည္။ ပိုမိုအသံုးၿပ ုရန္ၾကိ ုဆိုပါသည္။

Was this information helpful? Yes    No