:::

ဝက္သက္ေရာဂါကာကြယ္ပါ!က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈဌာနကသင္႔အားဂရုစိုက္ၿခင္း

ဝက္သက္ေရာဂါကူးစက္မႈအားေကာင္း၊ ၿပည္သူမ်ား1နွစ္ေအာက္ကေလး(သို႔) MMR ကာကြယ္ ေဆးမထိုးေသးသည္႔ကေလးကို ေရပန္းစားသည္႔ေဒသမ်ားကို ေခၚလာၿခင္းေရွာင္သင္႔သည္။;6လအထက္ 1နွစ္မၿပည္႔ေသးသည္႔ကေလးကို ေခၚဖို႔လုိအပ္ပါက မထြက္ခြာခင္ MMR တစ္ခါေသာက္ ကိုယ္႔စရိတ္နဲ႔ကိုယ္ ေသာက္လို႔ရပါသည္။;သာမန္ၿပည္သူ (အထူးသၿဖင္႔ 1981 ေနာက္ပိုင္းေမြး သည္႔ လူၾကီး) မၾကာမီ ဝက္သက္ေရပန္းစားသည္႔ေဒသသို႔သြားရန္ခရီးစဥ္ရိွပါက ၿပည္ပသို႔ မသြားမီ2-4ပတ္ၾကိ ု၍ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင္႔ MMR ကာကြယ္ေဆး ဝန္ေဆာင္မႈ ရိွမရိွတိုင္ပင္ပါ။ဆရာဝန္မွ ကာကြယ္ေဆးလိုအပ္ခ်က္ အကဲၿဖတ္မည္။ နိုင္ငံသုိ႔ၿပန္ လာသည္႔အခါ မသကၤာစရာေရာဂါလကၡဏာရိွပါက ေလဆိပ္ကာကြယ္ေရးဌာနကို ကိုယ္တိုင္ အေၾကာင္းၾကား သင္႔သည္။ မ်က္နွာဖံုးတပ္ၿပီး တတ္နိုင္သမွ်အၿမန္ ေဆးကုသမႈခံယူရန္္နွင္႔ ခရီးသြားသမိုင္းကို အသိေပးပါ။
ဆက္စပ္အခ်က္အလက္မ်ား ကမာၻလံုးဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္ကြန္ယက္တြင္ရရိွနုိင္ သည္(https://www.cdc.gov.tw),(သို႔) အခမဲ႔ကာကြယ္ေဆးထိုးလိုင္း 1922(0800-001922)ကို ဆက္သြယ္နိုင္သည္။

Was this information helpful? Yes    No