:::

နုိင္ငံသားသစ္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိုးသမီးမ်ား ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ က်န္းမာေရး ေစာင္႔ေရွာက္မႈေထာက္ပံ႔ေငြမရရိွၿခင္း

Label
LocationTaiwan
Hit : 44
Date : 2019/8/2
Updated : 2019/8/12 下午 04:26:00

က်န္းမာေရးအာမခံမရရိွခင္ နုိင္ငံသားသစ္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိုးသမီးမ်ား မ်ိုးဆက္ပြား က်န္းမာေရး ေစာင္႔ေရွာက္မႈ ကာကြယ္ဖို႔အတြက္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္တြင္းဥပေဒ၏ ပံုမွန္စစ္ေဆး မႈ လုပ္ပါ၊ မိခင္နွင္႔ကေလးက်န္းမာေရး ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ပါ၊ က်န္းမာေရးနွင္႔ လူမႈဖူလံုေရး ဝန္ၾကီးဌာန အမ်ိုးသားက်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈက နုိင္ငံသားသစ္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိုးသမီး မ်ား ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စစ္ေဆးမႈေထာက္ပံ႔ရန္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေန ပါသည္။

နိုင္ငံသားသစ္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိုးသမီးမ်ား အိမ္ေထာင္စုမွတ္ပံုတင္မူရင္း၊ ေနထိုင္ခြင္႔ပါမစ္ (သို႔)ခရီးသြားခြင္႔ပါမစ္မူရင္း ယူေဆာင္၍ ေနထိုင္ရာက်န္းမာေရးရံုးသို႔တင္ၿပေလွ်ာက္ထားပါ။

Was this information helpful? Yes    No