:::

ဖိန္လိကြန္ယက္【နိုုင္ငံသားသစ္ သင္ခန္းစာမ်ားစိတ္ဝင္စားဖြယ္ဓါတ္ပံု】လႈပ္ရွားမႈစတင္!

Hit : 16
Date : 2019/7/4
Updated : 2019/7/15 下午 05:07:00

新住民上課趣照片徵求

ထိုင္ဝမ္တြင္ နွစ္စဥ္ နိုင္ငံသားသစ္နွင္႔ပတ္သက္သည္႔သင္တန္းမ်ားစြာဖြင္႔သည္။ တရုတ္၊ မင္နန္ ဘာသာစကား၊ အခ်က္အၿပ ုတ္သင္တန္း၊ မီဒီယာထုတ္လုပ္မႈနွင္႔ အသံလႊင္႔သင္တန္း စသည္တို႔ ၿဖစ္သည္။ယခု အသိပညာသင္ယူမႈသင္တန္းကို အာရံုစိုက္သင္ယူသည္မွအပ 【နိုုင္ငံသားသစ္ သင္ခန္းစာမ်ားစိတ္ဝင္စားဖြယ္ဓါတ္ပံု】လႈပ္ရွားမႈစတင္ၿပီေနာ္!ဖိန္လိကြန္ယက္မွ သင္ သင္တန္းတက္သည္႔ဓါတ္ပံုနွင္႔ အေတြ႔အၾကံ ုမ်ားမွ်ေဝမႈမွတဆင္႔ သင္ရဲ႔ဝမ္ေၿမာက္စရာ သင္တန္း အေၾကာင္း နားလည္နိုင္သည္။

@လႈပ္ရွားမႈေန႔စြဲ:108/06/15 ~ 108/08/08/15

@ေဝမွ်သည္႔အေၾကာင္းအရာ(ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ား ဖိန္လိကြန္ယက္၏ LINE စပ္လ်ဥ္းအေကာင္႔ @ifitw သို႔ )

တစ္、1-2ပံု သင္တန္းဓါတ္ပံု (နုိင္ငံသားသစ္မိတ္ေဆြမ်ားလည္းအထဲမွာရိွတယ္ေနာ္ ! )
နွစ္、100-120ခန္႔သင္တန္းတက္သည္႔အေတြ႔အၾက ံုစကားလံုး (သင္တန္းအမည္ရိွရမည္)
သံုး、ခ်န္ထား:နာမည္、ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း、ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ、e-mail(ထီနွင္႔ စာတိုက္ ဆုလက္မွတ္ ေပးပို႔ရန္လိုအပ္)

@နွစ္သက္ဖြယ္လႈပ္ရွားမႈ:လႈပ္ရွားမႈၿပီးေနာက္ ကံေကာင္းသည္႔ကေလး50ဦးေရြးခ်ယ္၍ စာတိုက္ကူပြန္ 500ယြမ္တစ္ရြက္ရမည္။

@ေပၚလြင္ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္သင္႔ရဲ႔အေတြ႔အၾကံ ုနွင္႔ဓါတ္ပံုမ်ား လႈပ္ရွားမႈၿပီးေနာက္ ဖိန္လိ ကြန္ယက္ေပၚတြင္ တင္ထားမည္။ အၿခားသူမ်ားနွင္႔မွ်ေဝေနာ္!

(နုိင္ငံသားသစ္ဖြံ႔ၿဖိ ုးတိုးတက္ေရးသတင္းအခ်က္အလက္ကြန္ယက္>ယဥ္ေက်းမႈ ေပါင္းစံု ၿမွင္႔တင္ေရး >လႈပ္ရွားမႈရလဒ္မ်ား> လႈပ္ရွားမႈရလဒ္မ်ား)

@မွတ္ခ်က္:ေရွာင္ၿဖန္း သင္႔ရဲ႔ဓါတ္ပံုနွင္႔ အေတြ႔အၾက ံု ေဝမွ်မႈလက္ခံရရိွၿပီးေနာက္ e-mail【လက္ခံရရိွ!】,ဆုရရိွသူ e-mailနွင္႔ ဖုန္းအတူတကြ အသံုးၿပ ုၿပီးသင္တို႔ကိုတံု႔ၿပန္မည္။

သတိ!လႈပ္ရွားမႈနွင္႔ဆက္စပ္သည္႔ေမးၿမန္းရန္ရိွပါကဖုန္း (02)2388-9393လုိင္းခြဲ2364သို႔ ေမးၿမန္းနိုင္တယ္ေနာ္ !

Was this information helpful? Yes    No