:::

ထနိုင္ဝမ္္နိုင္ငံသပားအၿဖစ္ေၿၿပင္ား လ္္ေၿားအၿ္လမ္္မစပလစာ္စပ္မ္ား မပာ္ ွ်ာပၿံိုစံ

Was this information helpful? Yes    No