:::

လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာန「နိုင္ငံသားသစ္ေနထိုင္မႈလိုအပ္ခ်က္စစ္တမ္း」2019/5/13-6/30 လုပ္ေဆာင္

လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာန「နိုင္ငံသားသစ္ေနထိုင္မႈလိုအပ္ခ်က္စစ္တမ္း」2019/5/13-6/30 လုပ္ေဆာင္
လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာန「နိုင္ငံသားသစ္ေနထိုင္မႈလိုအပ္ခ်က္စစ္တမ္း」2019/5/13-6/30 လုပ္ေဆာင္
Hit : 568
Date : 2019/5/20
Updated : 2019/5/20 下午 02:58:00

လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာနမွ တ်န္ထံုးကုမၸဏီအား 「2018 နိုင္ငံသားသစ္ေနထိုင္မႈ လိုအပ္ခ်က္ စစ္တမ္း」ကိုင္တြယ္ရန္ အပ္နွံသည္။ 2019/5/13-6/30 ၿဖည္႔စြက္နမူနာ လည္ပတ္မႈလုပ္ေဆာင္ သည္။ ေမးၿမန္းသူသည္ အင္တာဗ်ူးမွတ္ပံုတင္ကဒ္နွင္႔တရားဝင္စာရြက္စာတမ္းမ်ား နွင္႔ ၿမိ ု႔နယ္ အသီးသီးရိွ နုိင္ငံသားသစ္မ်ားအားကြင္းဆင္းေလ႔လာေမးၿမန္းရန္နွင္႔ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ေရးအက္ဥပေဒၿပ႒ာန္းခ်က္နွင႔္အညီ ေစာင္႔ထိန္းရမည္။ ေက်းဇူးၿပ ု၍ နုိင္ငံသားသစ္မ်ားမွ ပူးေပါင္းေၿဖဆိုပါ။ မူဝါဒကိုးကားရန္ ေနထိုင္မႈဘဝ လိုအပ္ခ်က္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ေဖာ္ၿပပါ။

2003ခုနွစ္မွစ၍ 5နွစ္တစ္ၾကိမ္စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ႔ရာ ယခု3ၾကိမ္ေၿမာက္ၿဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ စစ္တမ္းအရ နိုင္ငံသားသစ္ဖြံ႔ၿဖိ ုးေရးရန္ပံုေငြ ေထာက္ပ႔ံၿခင္း၊ နုိင္ငံသားသစ္ အေၿခခံ အခ်က္အလက္မ်ား အပါအဝင္၊ အလုပ္ရွာေဖြေရးအေၿခအေနနွင္႔ လိုအပ္ခ်က္လမ္းညႊန္သင္တန္း ၊ မိသားစုဝင္မ်ားနွင္႔ ေနထိုင္မႈလိုက္ေလ်ာညီေထြမႈအေၿခအေန စသည္တို႔၊ စစ္တမ္းကို တရားဝင္ ေနထိုင္ခြင္႔၊ အၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင္႔ပါမစ္(သို႔) နိုင္ငံသားရရိွရန္ နိုင္ငံၿခားအိမ္ေထာင္ဖက္နွင္႔ ထိုင္ဝမ္တြင္ေနထိုင္၊ အေၿခခ်(သို႔) အိမ္ေထာင္စုမွတ္ပံုတင္ထားသည္႔ ေဟာင္ေကာင္၊ မကာအို နွင္႔ ၿပည္မၾကီး အိမ္ေထာင္ဖက္၊ 2နွစ္အထက္ ဝင္ထြက္သည္႔နိုင္ငံသားသစ္ မပါပါ။

ေၿဖဆိုသူသည္ ဤစစ္တမ္းနွင္႔ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းတစ္စံုတစ္ရာရိွပါက မစၥခ်ိန္စူးဖန္း (02-23315133 လိုင္းခြဲ 807)၊ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရး မစၥခ်ိန္က်စ္ယီ (02-23889393လိုင္းခြဲ2529)(သို႔) 165 လိမ္လည္မႈအၾက ံေပးလိုင္း (သို႔) အနီးဆံုး လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈဌာနသုိ႔ ဆက္သြယ္ နိုင္ပါသည္။

အင္တာဗ်ူးကဒ္

訪員證樣張

Attachment List

  1. DMFile size:1 MB
Was this information helpful? Yes    No