:::

វេទិកាច្បាប់ឥតគិតថ្លៃសំរាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មីក្រុងថៅយាន់

វេទិកាច្បាប់ឥតគិតថ្លៃសំរាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មីក្រុងថៅយាន់
វេទិកាច្បាប់ឥតគិតថ្លៃសំរាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មីក្រុងថៅយាន់

ចាប់ពីថ្ងៃទី5 ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី7 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019 មន្ទីរវប្បធម៌ប្រជាជនចំនូលថ្មីក្រុងថៅយាន់នឹងធ្វើឡើងវេទិកាច្បាប់ឥតគិតថ្លៃមួយលើករាល់ខែ កម្មវត្ថុរួមមានសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនចំនូលថ្មី ការបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិប្តីនិងប្រពន្ធ ការអាណាព្យាបាលកូន ស្វាគមន៍លោកអ្នកចុះឈ្មោះចូលរួម។

ពេលវេលាធ្វើវេទិកា៖ ថ្ងៃទី5 ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី7 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019 ម៉ោង14:00-16:00(មួយលើករាល់ខែ ពេលវេលាលំអិតសូមមើលDMកម្មវិធី)
ទីកន្លែងធ្វើវេទិកា៖ ជាន់ទី3មន្ទីរវប្បធម៌ប្រជាជនចំនូលថ្មីក្រុងថៅយាន់(ផ្ទះលេខ135 ផ្លូវហ្វូស៊ីង ខ័ណ្ឌថៅយាន់ ក្រុងថៅយាន់)


ទូរស័ព្ទលេខចុះឈ្មោះ ៖ 03-3570872

Was this information helpful? Yes    No